Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II Ca 696/18

POSTANOWIENIE

Dnia 20 czerwca 2018 r.

Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział II Cywilny - Odwoławczy w składzie:

Przewodniczący:

Sędzia SO Katarzyna Biernat-Jarek( sprawozdawca)

Sędziowie:

SO Joanna Ćwik-Bielińska

SO Beata Kurdziel

po rozpoznaniu w dniu 20 czerwca 2018 r. w Krakowie na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Olkuszu K. C.

przy uczestnictwie R. M. i A. Ł.

o wpis w księdze wieczystej

na skutek apelacji uczestnika R. M. od wpisu Sądu Rejonowego w Olkuszu z dnia 21 grudnia 2017 roku sygn. akt DZKW KR1O/000080129/17/001 w dziale III księgi wieczystej (...)

postanawia: oddalić apelację.

UZASADNIENIE

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olkuszu K. C. złożyła wniosek o wpis ostrzeżenia o wszczęciu egzekucji z nieruchomości w księdze wieczystej (...) na rzecz wierzyciela A. Ł. na podstawie tytułu wykonawczego Sądu Rejonowego w Gliwicach w z dnia 3 lutego 2016 roku wydanego sprawie sygn. VII GNc 503/15 a przeciwko dłużnikowi R. M. w sprawie egzekucyjnej o sygn. akt KM 663/16.

Do wniosku dołączone zostało zawiadomienie o wszczęciu egzekucji z nieruchomości z wezwaniem do zapłaty długu skierowanego do R. M..

W dniu 21 grudnia 2017 roku Sąd Rejonowy w Olkuszu dokonał w dziale III księgi wieczystej (...) prowadzonej dla lokalu stanowiącego odrębną nieruchomości wpisu ostrzeżenia o wszczęciu egzekucji z nieruchomości objętej tą księgą na rzecz A. Ł. przeciwko dłużnikowi R. M. w sprawie Km 663/16.

Apelację od powyższego wpisu złożył R. M., który domagał się wstrzymania wpisu do ksiąg wieczystych i wskazywał na złożenie zawiadomienia do Prokuratury Rejonowej w Olkuszu o popełnieniu przestępstwa oszustwa i próby wyłudzenia przez A. Ł.. Wnosił o powstrzymanie wszelkich wpisów do chwili zakończenia postępowania przez prokuraturę

Sąd Okręgowy zważył co następuje:

Apelacja jako bezzasadna podlegała oddaleniu.

Stosownie do art. 626 8 § 2 k.p.c. kognicja sądu w postępowaniu wieczystoksięgowym ograniczona jest do zbadania treści wniosku, treści dołączonych do niego dokumentów oraz treści księgi wieczystej.

W okolicznościach niniejszej sprawy nie ulega wątpliwości, że nieruchomość stanowiąca lokal mieszkalny nr (...) w budynku nr (...) przy ul.(...)w O. objęta księgą wieczystą nr (...) stanowi własność R. M. syna W. i J. w całości , zaś postępowanie egzekucyjne prowadzone jest przeciwko dłużnikowi R. M. na podstawie wyszczególnionego w zawiadomieniu o wszczęciu egzekucji z nieruchomości i wezwaniu do zapłaty długu tytułu wykonawczego Sądu Rejonowego w Gliwicach w z dnia 3 lutego 2016 roku wydanego sprawie sygn. VII GNc 503/15.

Stosownie do art. 924 k.p.c. Komornik Sądowy jest zobowiązany do przesłania do sądu właściwego dla prowadzonej księgi wieczystej wniosku o dokonanie wpisu o wszczęciu egzekucji jednocześnie z zawiadomieniem dłużnika o wszczęciu egzekucji z nieruchomości i wezwaniem do zapłaty długu (art.923 k.p.c.) .

Prawidłowo zatem w oparciu o wymagane wg przepisów dokumenty Sąd Rejonowy dokonał wpisu o wszczęciu postępowania egzekucyjnego z nieruchomości będącej własnością dłużnika objętej księgą wieczystą (...), bez badania prawidłowości wszczęcia egzekucji, jak również tytułu wykonawczego na podstawie którego wszczęto egzekucję , albowiem nie jest do tego uprawniony w ramach postępowania wieczystoksięgowego.

Dla prawidłowości wpisu i oceny czy zachodzą podstawy jego dokonania decydujące znaczenie ma moment złożenia wniosku o dokonanie wpisu zgodnie z art. 626 8 § 2 k.p.c. , którego nie mogą powstrzymać działania dłużnika zmierzające do podważenia wiarygodności wierzyciela.

Powyższe względy skutkować musiały na podstawie art. 385 k.p.c. oddaleniem apelacji jako bezzasadnej.

SSO Joanna Ćwik – Bielińska SSO Katarzyna Biernat-Jarek SSO Beata Kurdziel