Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II Ca 746/18

POSTANOWIENIE

Dnia 28 maja 2018 r.

Sąd Okręgowy w Krakowie II Wydział Cywilny-Odwoławczy w składzie:

Przewodniczący:

Sędzia SO Katarzyna Biernat-Jarek (sprawozdawca)

Sędziowie:

SO Grzegorz Buła

SO Beata Kurdziel

po rozpoznaniu w dniu 28 maja 2018 r. w Krakowie na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Olkuszu

przy uczestnictwie R. M. i A. Ł.

o wpis w księdze wieczystej

na skutek apelacji uczestnika R. M. od wpisu Sądu Rejonowego w Olkuszu w dziale III księgi wieczystej (...) z dnia 29 grudnia 2017 roku sygn. akt DZKW/KR1O/00008018/17

postanawia: oddalić apelację.

SSO Grzegorz Buła SSO Katarzyna Biernat-Jarek SSO Beata Kurdziel

UZASADNIENIE

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olkuszu K. C. złożyła wniosek o przyłączenie do egzekucji z udziału we współwłasności nieruchomości objętej księgą wieczystą (...) kolejnego wierzyciela tj. A. Ł. na podstawie tytułu wykonawczego Sądu Rejonowego w Gliwicach w z dnia 3 lutego 2016 roku wydanego sprawie sygn. VII GNc 503/15 a przeciwko dłużnikowi R. M. w sprawie egzekucyjnej o sygn. akt KM 663/16.

Do wniosku dołączone zostało zawiadomienie o wszczęciu egzekucji z udziału w ½ części w nieruchomości z wezwaniem do zapłaty długu skierowanego do R. M..

W dniu 29 grudnia 2017 roku Sąd Rejonowy w Olkuszu dokonał w dziale III księgi wieczystej (...) prowadzonej dla nieruchomości położonej w O. wpisu ostrzeżenia o wszczęciu egzekucji z udziału nr 3 we współwłasności nieruchomości objętej tą księgą na rzecz A. Ł. przeciwko dłużnikowi R. M. w sprawie Km 663/16.

Apelację od powyższego wpisu złożył R. M., który domagał się wstrzymania wpisu do ksiąg wieczystych i wskazywał na złożenie zawiadomienia do Prokuratury Rejonowej w Olkuszu o popełnieniu przestępstwa oszustwa i próby wyłudzenia przez A. Ł.. Wnosił o powstrzymanie wszelkich wpisów do chwili zakończenia postępowania przez prokuraturę

Sąd Okręgowy zważył co następuje:

Apelacja jako bezzasadna podlegała oddaleniu.

Stosownie do art. 626 8 § 2 k.p.c. kognicja sądu w postępowaniu wieczystoksięgowym ograniczona jest do zbadania treści wniosku, treści dołączonych do niego dokumentów oraz treści księgi wieczystej.

W okolicznościach niniejszej sprawy nie ulega wątpliwości, że nieruchomość stanowiąca działki nr (...) o łącznej powierzchni 0,1464 ha położona w O., objęta księgą wieczystą nr (...) stanowi współwłasność A. K. w ½ części (udział nr 1) oraz R. M. syna W. i J. w ½ części (udział nr 3.) , zaś postępowanie egzekucyjne prowadzone jest przeciwko dłużnikowi R. M. na podstawie wyszczególnionego w zawiadomieniu o wszczęciu egzekucji z nieruchomości i wezwaniu do zapłaty długu tytułu wykonawczego Sądu Rejonowego w Gliwicach w z dnia 3 lutego 2016 roku wydanego sprawie sygn. VII GNc 503/15.

Stosownie do art. 924 k.p.c. Komornik Sądowy jest zobowiązany do przesłania do sądu właściwego dla prowadzonej księgi wieczystej wniosku o dokonanie wpisu o wszczęciu egzekucji jednocześnie z zawiadomieniem dłużnika o wszczęciu egzekucji z nieruchomości i wezwaniem do zapłaty długu (art.923 k.p.c.) .

Prawidłowo zatem w oparciu o wymagane wg przepisów dokumenty Sąd Rejonowy dokonał wpisu o wszczęciu postępowania egzekucyjnego z będącego własnością dłużnika udziału w nieruchomości objętej księgą wieczystą (...), bez badania prawidłowości wszczęcia egzekucji, jak również tytułu wykonawczego na podstawie którego wszczęto egzekucję , albowiem nie jest do tego uprawniony w ramach postępowania wieczystoksięgowego.

Dla prawidłowości wpisu i oceny czy zachodzą podstawy jego dokonania decydujące znaczenie ma moment złożenia wniosku o dokonanie wpisu zgodnie z art. 626 8 § 2 k.p.c. , którego nie mogą powstrzymać działania dłużnika zmierzające do podważenia wiarygodności wierzyciela.

Powyższe względy skutkować musiały na podstawie art. 385 k.p.c. oddaleniem apelacji jako bezzasadnej.

SSO Grzegorz Buła SSO Katarzyna Biernat-Jarek SSO Beata Kurdziel