Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II C 265/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 11 września 2018r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach Ośrodek (...) w R. II Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodnicząca: SSO Barbara Konińska

Protokolant: st. sekretarz sądowy Małgorzata Kotlarz

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 września 2018r. w R.

sprawy z powództwa (...) Banku S.A. w W.

przeciwko E. S.

o zapłatę

1.  zasądza od pozwanej na rzecz powoda kwotę 224.596,58 zł (dwieście dwadzieścia cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych pięćdziesiąt osiem groszy) z odsetkami:

- umownymi w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego, ale nie więcej niż w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie od dnia 10 sierpnia 2017r. od kwoty 211.207,28 zł (dwieście jedenaście tysięcy dwieście siedem złotych dwadzieścia osiem groszy),

- z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 4 września 2017r. od kwoty 13.374,64 zł (trzynaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery złote sześćdziesiąt cztery grosze);

2.  zasądza od pozwanej na rzecz powoda 2.808 zł (dwa tysiące osiemset osiem złotych) z tytułu kosztów procesu;

3.  nakazuje pobrać od pozwanej na rzecz Skarbu Państwa - Sądu Okręgowego w Gliwicach kwotę 8.422 zł (osiem tysięcy czterysta dwadzieścia dwa złote) z tytułu kosztów sądowych.

SSO Barbara Konińska

Sygn. akt II C 265/18

UZASADNIENIE

Powód (...) Bank SA w W. pozwem z dnia 4 września 2017r. wniesionym w elektronicznym postępowaniu upominawczym wniósł o zasądzenie od pozwanej E. S. na jego rzecz kwoty 224.596,58 zł z odsetkami umownymi
w wysokości czterokrotności stopy lombardowej NBP rocznie a nie więcej niż w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie od dnia 10 sierpnia 2017r. od kwoty 211.207,28 zł oraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 4 września 2017r. od kwoty 13.374,64 zł oraz o zasądzenie od pozwanej na jego rzecz kosztów procesu.

Wskazał, iż udzielił pozwanej kredytu oraz że pozwana nie wywiązała się
z warunków umowy dopuszczając się w dniu 23 stycznia 2017r. zaległości w spłacie wymagalnych rat.

Nakazem zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym z dnia 1 grudnia 2017r. Sąd Rejonowy w Lublinie sygn. VI Nc-e 1675903/17 orzekł zgodnie z żądaniem pozwu, a następnie na skutek wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty przekazał sprawę do rozpoznania Sądowi Okręgowemu w Gliwicach.

Pozwana w sprzeciwie od nakazu zapłaty wniosła o oddalenie powództwa w całości
i o zasądzenie od powoda na jej rzecz kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego. Zarzuciła, iż powód nie wykazał żądania co do zasady, ani co do wysokości.

Sąd ustalił:

Pozwana zawarła z powodem w dniu 21 maja 2015r. umowę konsolidacyjnego kredytu gotówkowego oprocentowanego według zmiennej stopy procentowej, wynoszącej
w chwili podpisania umowy 6,80% w stosunku rocznym, na podstawie której bank oddał do dyspozycji pozwanej środki pieniężne w wysokości 237.191,65 zł, natomiast pozwana zobowiązała się do zwrotu udzielonego kredytu wraz z odsetkami w równych 108 ratach miesięcznych kapitałowo-odsetkowych płatnych w dniu 21-go miesiąca po 2.942,41 zł każda począwszy od 21 czerwca 2015r. /kopia umowy kredytu – k. 36-39/.

W związku z brakiem spłat przez pozwaną zgodnie z harmonogramem, powód po uprzednim wezwaniu do zapłaty z dnia 5 kwietnia 2017r. wypowiedział pismem z dnia 8 maja 2017r. umowę stawiając całą kwotę niespłaconej należności głównej w stan wymagalności /kopia wezwania do zapłaty z potwierdzeniem nadania – k. 40-41, kopia wypowiedzenia umowy z potwierdzeniem odbioru – k. 42-43 akt/.

Zadłużenie pozwanej z tytułu umowy kredytowej jak wyżej według stanu na dzień
9 sierpnia 2017r. wyniosło 224.596,58 zł, w tym zadłużenie z tytułu należności głównej
obejmowało kwotę 211.207,28 zł /wyciąg z ksiąg banku – k.106 akt/.

Sąd zważył, co następuje:

Powód wywodził swoje roszczenie z faktu nienależytego wykonania przez pozwaną umowy kredytu z dnia 21 maja 2015r. zawartej przez powoda z pozwaną.

Pozwana zakwestionowała wartość dowodową kserokopii dokumentów przedłożonych przez powoda niepoświadczonych za zgodność z oryginałem. Jednakże w kodeksie postępowania cywilnego nie przewidziano zamkniętego katalogu środków dowodowych. Przeciwnie, art. 309 k.p.c. przewiduje możliwość przeprowadzenia dowodu z innych środków dowodowych, niż wymienione w artykułach poprzedzających. Tym samym należy uznać, iż dopuszczalny jest dowód z kserokopii dokumentu. Kserokopie dokumentów podobnie jak wszystkie inne dowody w zestawieniu z twierdzeniami, zarzutami stron i wynikami całej rozprawy podlegają ocenie Sądu. Jak zaś wynika z treści pism procesowych pozwanej, pozwana nie zaprzeczyła wprost zawarciu opisanej w pozwie umowy określając ją jedynie jako „nieistniejącą umowę” w związku z tym, iż powód nie przedłożył jej oryginału. Nie zakwestionowała też widniejącego na złożonej kserokopii umowy kredytowej podpisu (...) jako nie pochodzącego od niej (art. 253 k.p.c.). Nie wniosła też o to, by Sąd zażądał od powoda przedstawienia oryginału tychże dokumentów (art. 248 k.p.c.). Tymczasem powód przedstawił kopię umowy potwierdzającą zawarcie umowy kredytowej, z której jasno wynika w jakiej wysokości powód udziela pozwanej kredytu i na jakich warunkach. Pozwana co prawda wskazała, iż „nie ma śladu po wydaniu pozytywnej decyzji kredytowej, jak również po udostępnieniu środków”, jednak nie zaprzeczyła wprost, by powód nie wypłacił jej świadczenia wynikającego z tej umowy. W efekcie pozwana nie odniosła się do twierdzeń powoda o fakcie wypłaty sumy kredytu, którą potwierdzają pośrednio kopie wezwania do zapłaty i oświadczenia o wypowiedzeniu umowy. W tej sytuacji biorąc pod uwagę przedłożone przez powoda dowody, mając na uwadze wyniki całej rozprawy Sąd uznał za przyznany fakt wypłaty pozwanej umówionego świadczenia (art. 230 k.p.c.), zaś zarzuty pozwanej i jej działanie w procesie wyłącznie za linię obrony zmierzającą do uniknięcia niekorzystnych dla niej skutków procesowych i mającą na celu pozbawienie zaspokojenia wierzyciela.

Wobec tego zaś, iż pozwana nie wykazała, by wywiązała się
z zaciągniętego zobowiązania i uregulowała powstałe w spłacie kredytu zadłużenie wraz
z odsetkami wynikającymi z umowy Sąd na zasadzie art. 354 § 1 k.c. w zw. z art. 69 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (tekst jednol. Dz.U. z 2016r., poz. 1988 ze zm.) uwzględnił żądanie pozwu orzekając jak w punkcie pierwszym wyroku.

O odsetkach Sąd orzekł na podstawie art. 481 § 1 i § 2 k.c.

O kosztach procesu Sąd orzekł na podstawie art. 98 § 1 k.p.c. w zw. z art. 113 ust.1 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jednol. Dz.U. z 2014r., poz. 1025 ze zm).

Sędzia:

/SSO B. K./

Sygn. akt II C 265/18

R., dnia 27 września 2018r.

ZARZĄDZENIE

1.  odnotować wpływ uzasadnienia wyroku;

2.  doręczyć odpis wyroku wraz z uzasadnieniem:

- pełnomocnikowi pozwanej – r.pr. D. H. i doręczyć mu odpis pism
z dnia 7 września 2018r. i 12 września 2018r. z załącznikami;

3.  przedłożyć akta po upływie 21 dni od wykonania lub z wpływem.

SSO Barbara Konińska