Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III S 250/18

POSTANOWIENIE

Dnia 2 października 2018 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach III Wydział Cywilny Odwoławczy w następującym składzie:

Przewodniczący-Sędzia: SO Magdalena Balion - Hajduk (spr.)

Sędziowie: SO Barbara Braziewicz

SR (del). M. L.

po rozpoznaniu w dniu 2 października 2018r. w Gliwicach na posiedzeniu niejawnym

sprawy ze skargi E. S.

z udziałem Skarbu Państwa – Prezesa Sądu Rejonowego w Rybniku

na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki, w sprawie prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rybniku pod sygn. akt I Ns 820/15

postanawia:

1.  stwierdzić, że w postępowaniu sądowym toczącym się przed Sądem Rejonowym w Rybniku pod sygn. akt I Ns 820/15 nastąpiła przewlekłość postępowania;

2.  przyznać skarżącej od Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Rybniku kwotę 6.000 (sześć tysięcy) złotych;

3.  zwrócić skarżącej kwotę 200 (dwieście) złotych tytułem opłaty od skargi;

4.  zasądzić od Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Rybniku na rzecz skarżącej 240 (dwieście czterdzieści) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania skargowego.

SSR del. Maryla Majewska – Lewandowska SSO Magdalena Balion - Hajduk SSO Barbara Braziewicz

Sygn. III S 250/18

UZASADNIENIE

E. S. wystąpiła ze skargą o stwierdzenie przewlekłości w postępowaniu toczącym się przed Sądem Rejonowym w Rybniku pod sygnaturą akt I Ns 820/15, domagając się zasądzenia od Skarbu Państwa kwoty 6 000 zł. Skarżąca wskazała, że wniosek o stwierdzenie spadku złożony został 10 sierpnia 2015r. Sąd dopuszczał się okresów bezczynności, a cały czas postępowania ze względu na charakter sprawy był znacznie wydłużony.

Prezes Sądu Rejonowego w Rybniku zgłosił swój udział w sprawie i wniósł o oddalenie skargi względnie jej odrzucenie.

Sąd Okręgowy ustalił i zważył, co następuje:

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku w sprawie o sygn. I Ns 820/15 wpłynął do Sądu Rejonowego w Rybniku 10 sierpnia 2015 roku. Wniosek nie był obarczony brakami formalnymi. 15 kwietnia 2016r. – tj. po 8 miesiącach od wpływu wniosku - wydano zarządzenie o wyznaczeniu pierwszego terminu rozprawy na dzień 30 maja 2016r. Po tym terminie odbyły się jeszcze dwie rozprawy w dnach 24 sierpnia i 6 października 2016r. 7 listopada 2016r. po dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego wysłano akta biegłemu. Opinia biegłego wpłynęła do sądu 13 grudnia 2016r. 16 grudnia zarządzono doręczenie opinii zainteresowanym. Następny termin rozprawy wyznaczono na 19 stycznia 2017r., przy czym zarządzeniem z dnia 17 stycznia 2017r. termin ten zniesiono z uwagi na chorobę sędziego. Następny termin rozprawy wyznaczono na 6 kwietnia 2017r. tj. po upływie kolejnych 3 miesięcy. Kolejna rozprawa odbyła się 5 czerwca 2017r. i została odroczona na 25 września 2017r. Zarządzeniem z dnia 21 września 2017r. odwołano rozprawę. Zarządzeniem z dnia 15 grudnia 2017r. przekazano sprawę nowemu sędziemu referentowi, a następnie zarządzeniem z dnia 21 maja 2018r. ponownie zmieniono sędziego referenta sprawy. W okresie od września 2017r. do maja 2018r. tj. przez 8 kolejnych miesięcy w sprawie nie podjęto żadnych merytorycznych czynności. W tym czasie 5 czerwca 2017r. do akt wpłynął notarialny akt poświadczenia dziedziczenia, skutkujący umorzeniem postępowania o stwierdzenie nabycia spadku. Postanowienia takie zapadło 23 lipca 2018r.

Przedstawiony przebieg postępowania przed Sądem Rejonowym uzasadnia stwierdzenie, że w sprawie, której skarga dotyczy, doszło do przewlekłości postępowania (art. 12 ust. 2 w związku z art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki – Dz.U. z 2004 r., nr 179, poz. 1843).

Sąd Rejonowy w Rybniku dopuścił się kilku okresów wielomiesięcznej bezczynności tj. w okresie od sierpnia 2015 roku do 15 kwietnia 2016r. – 8 miesięcy, 17 stycznia do 6 kwietnia 2017r.- 3 miesiące oraz od 21 września 2017r. do 5 lipca 2018r. - 10 kolejnych miesięcy. Skarga zasługiwała zatem na uwzględnienie, o czym Sąd orzekł jak w pkt. 1 sentencji na mocy art. 12 ust. 2 cytowanej wyżej ustawy.

Skarżąca domagała się kwoty 6 000 zł jako adekwatnej do wysokości szkody, jaką poniosła w związku z nierozpoznaniem sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki. Uwzględniając wskazane wyżej okoliczności oraz charakter sprawy uznać należy, iż żądana suma 6 000 zł w sposób odpowiedni rekompensuje przewlekłość postępowania przed Sądem Rejonowym w Rybniku, dlatego, orzeczono jak w pkt. 2 sentencji postanowienia, w oparciu o art. 12 ust. 4 wskazanej ustawy.

Uwzględniając skargę, orzeczono z urzędu jak w pkt. 3 sentencji postanowienia o zwrocie uiszczonej opłaty w kwocie 200 zł, zgodnie z treścią art. 17 ust. 3 wskazanej ustawy oraz przyznano skarżącej zwrot kosztów zastępstwa.

SSR (del.) Maryla Majewska – Lewandowska SSO Magdalena Balion - Hajduk SSO Barbara Braziewicz