Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II W 764/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 29 października 2018r.

Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim – II Wydział Karny,
w składzie:

Przewodniczący: SSR Dariusz Barczak

Protokolant: st.sekr.sądowy Joanna Maj

w obecności oskarżyciela Beaty Grubner

po rozpoznaniu w dniu 29 października 2018r. w trybie przyspieszonym

sprawy M. W. s. A. i B. z domu K. ur. (...) w O.

obwinionego o to, że:

w dniu 27 października 2018r. około godziny 21:01 w O.w woj. (...) na stadionie (...) przy ul. (...) podczas trwania imprezy masowej sportowej używał przedmiotu w postaci flagi sektorowej w celu uniemożliwienia lub istotnego utrudnienia rozpoznania osób posiadających środki pirotechniczne

tj. o czyn z art.57 a Ustawy o Bezpieczeństwie Imprez Masowych

orzeka:

I.  obwinionego M. W. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu we wniosku o ukaranie czynu stanowiącego wykroczenie z art. 57a Ustawy o Bezpieczeństwie Imprez Masowych i za to na podstawie art. 57 a wyżej wymienionej ustawy i art. 24§1 i 3kw wymierza mu karę grzywny w kwocie 2000 (dwa tysiące) złotych;

II.  na podstawie art. 82§3kpw na poczet orzeczonej wobec obwinionego M. W. kary grzywny zalicza okres jego zatrzymania w sprawie od dnia 27 października 2018r. godz. 21.45 do dnia 29 października 2018r. godz. 12.30, przyjmując okres zatrzymania za równoważny grzywnie w kwocie 200 (dwieście) złotych;

III.  na podstawie art. 65 ust.2, 3, 4 i 5 ustawy o Bezpieczeństwie Imprez Masowych orzeka wobec obwinionego M. W. środek karny w postaci zakazu wstępu na imprezy masowe na okres 2 (dwóch) lat i jednocześnie nakłada na obwinionego obowiązek stawiennictwa w czasie trwania imprez masowych w postaci meczów piłki nożnej zespołu (...)odbywających się na terenie kraju, we właściwej dla miejsca zamieszkania obwinionego jednostce organizacyjnej Policji, określając, że obowiązek ten będzie trwał przez okres 1 (jednego) roku;

IV.  na podstawie art.624§1 kpk w zw. z art. 121§1 kpw zwalnia obwinionego M. W. od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów postępowania.

Sygn. akt II W 764/18

UZASADNIENIE

W oparciu o całokształt zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 27 października 2018 roku, odbywał się na stadionie miejskim w O., mecz pomiędzy drużynami (...) a (...). Na meczu tym, jako jeden z kibiców znajdował się M. W.. Dopingował on klub (...). Początkowo doping przebiegał bez większych zakłóceń. Około 84 minuty meczu, na sektorze F1, na którym także przebywał M. W., została rozwinięta flaga, w barwach klubowych, tzw. „sektorówka”. Rozwinięcie „sektorówki” było częścią oprawy, w czasie której doszło także do odpalenia rac i innych materiałów pirotechnicznych. Materiał tej flagi przykrył większość kibiców znajdujących się na tym sektorze. Kliku kibiców, w tym M. W. przytrzymywało tę flagę, chcąc, aby zakryła cały sektor, a znajdujące się pod nią osoby mogły założyć stroje zakrywające twarz e i kamuflujące ubrania, w celu uniemożliwienia ich identyfikacji. . W tym czasie pod „sektórówką” kilku nieustalonych kibiców, przebrało się w białe, malarskie kombinezony, założyło na twarz kominiarki lub maski. W czasie zakrycia sektora, M. W., zaglądał pod flagę, wpuścił osobę, która pod flagę weszła. Po zwinięciu „sektorówki” przebrane osoby odpaliły i zaczęły machać racami lub innymi przedmiotami pirotechnicznymi. Po zakończeniu palenia się rac, ponownie została rozwinięta „sektorówka”. Znajdujący się na górze sektora F1, M. W., ponownie ją przytrzymywał. Po kilku chwilach ponownie „sektorówka” została zwinięta i osoby wcześniej odpalały race, ściągnęły kominiarki, maski oraz kombinezony malarskie, a następnie wmieszały się pomiędzy pozostałych kibiców. Po ponownym zwinięciu „sektorówki” rozpoznanie osób, które odpaliły race, stało się niemożliwe. Obwiniony po flagi, zszedł w niższą część sektora, do innych kibiców.

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił w oparciu o następujące dowody: częściowo wyjaśnienia obwinionego M. W. (k. 32v0), zeznania świadka M. T. (k. 33, 9v-10), zeznania świadka P. G. (k. 33v), częściowo zeznania świadka R. K. (k. 34), nagrania zawarte na dołączonych do akt płytach (k. 20, 31), dokumentacja fotograficzna (k.11-17).

W trakcie niniejszego procesu obwiniony M. W. (dowód: wyjaśnienia obwinionego k. 32v-33) przyznał się do tego, że w dniu 27 października 2018 roku przebywał na meczu piłkarskim. Dodał, że w czasie meczu została dwukrotnie rozwinięta flaga „sektórówka”, którą przytrzymywał, aby nie uległa uszkodzeniu. Natomiast nie miał wiedzy, że może ona posłużyć do tego, aby utrudnić ustalenie tożsamości osób, które odpalą race.

Obwiniony M. W. (dowód: oświadczenie obwinionego k. 32v), jest 23-letnim bezdzietnym kawalerem, nie ma nikogo na swym utrzymaniu. Obecnie nigdzie nie pracuje. Utrzymuje się z prac dorywczych, z których osiąga dochód w wysokości około 1000 zł miesięcznie. Nie ma żadnego majątku. Dotychczas nie był karany.

Sąd zważył, co następuje:

W przedmiotowej sprawie obwiniony nie kwestionował swojego pobytu na meczu, przytrzymywania flagi „sektorówki”. Jedynie zaprzeczył, aby działanie jego miało na celu uniemożliwienie lub istotne utrudnienie identyfikacji osób, które posiadały środki pirotechniczne.

W tym zakresie jego wyjaśnienia są niewiarygodne. Zważyć należy, że obwiniony zarówno przy pierwszym, jak i przy drugim rozwinięciu „sektorówki”, znajdował się na górze sektora, przytrzymywał flagę, zaglądał pod nią. Jest on kibicem zespołu (...). Na meczach bywa w miarę regularnie. Był na innych spotkaniach świadkiem tego, że po rozwinięciu „sektorówki”, dochodziło do założenia strojów maskujących przez inne osoby, które następnie odpalały trzymane przez siebie race. Po zakończeniu odpalania rac, ponownie „sektórówka” była rozwijana i osoby pod nią zmieniały stroje kamuflażowe i przemieszczały się po sektorze, pomiędzy innych kibiców. W dniu zdarzenia dwukrotnie przytrzymuje rozwiniętą „sektórówkę”, zarówno przed odpaleniem rac, jak i po zakończeniu ich odpalania. Będąc na górze sektora, widział dokładnie, że po zwinięciu po raz pierwszy „sektorówki” pojawiły się osoby w kombinezonach i maskach na twarzach, lub kominiarkach. Ich pojawienie się i odpalenie rac, wywołało entuzjazm wśród kibiców, obwinionego. Na dołączonych do akt nagraniach, zachowanie obwinionego, jak i innych osób wskazuje, że starają się oni ułożyć „sektorówkę” w taki sposób, aby żadna z osób pod nią się znajdująca, nie była widziana. Na stadionie miejskim znajdują się kamery monitoringu i gdyby nie rozwinięcie materiału, nie byłoby możliwości niezauważonego przebrania się przez część kibiców, w sposób uniemożliwiający lub znacznie utrudniający ich identyfikację.

Wobec powyższych stwierdzeń, wyjaśnienia obwinionego, że znalazł się na górze sektora F1, tylko po to, aby jedynie kibicować są niewiarygodne. Podobnie należy ocenić stwierdzenia obwinionego, gdy twierdzi on, że przytrzymywał flagę, aby nie uległa uszkodzeniu na krzesełkach. W innych miejscach (po bokach sektora), flaga po jej rozwinięciu leżała na krzesełkach i nie uległa uszkodzeniu, więc takie stwierdzenie obwinionego jest nielogiczne.

Zeznania świadków M. T. i P. G. potwierdziły zachowania obwinionego, które widoczne jest na dołączonych do akt nagraniach.

Zeznania świadka R. K. nie wniosły nic istotnego do sprawy. Świadek stwierdził, że widział, jak obwiniony znajduje się w górnej części sektora. Natomiast nie potrafił powiedzieć, co robił w dalszej części meczu.

Dołączone do akt nagrania, stanowią dokumentację zachowania kibiców na sektorze F1 i jako materiał bez wpływowy, w pełni mogą stanowić dowód w sprawie.

Reasumując stwierdzić należy, że obwiniony M. W., przytrzymując rozwiniętą „sektorówkę”, w czasie trwania meczu piłkarskiego, który był imprezą masową. miał świadomość, że rozwinięcie jej, ma na celu, oprócz oprawy meczu, także uniemożliwić lub znacznie utrudnić identyfikację osób, które korzystając z osłony tego przedmiotu, nałożoną kombinezony i zakryją twarze, po to, aby uniemożliwić lub istotnie utrudnić ich identyfikację.

Zachowaniem swoim obwiniony wyczerpał znamiona wykroczenia z art. 57a ustawy
o Bezpieczeństwie Imprez Masowych.

W ocenie Sądu zarówno stopień winy obwinionego jak i stopień społecznej szkodliwości przypisanego mu czynu są znaczne. Dopuszczając się przedmiotowego wykroczenia nie był on zdeterminowany żadnymi obiektywnymi przesłankami, które
w jakikolwiek sposób mogłyby usprawiedliwić jego zachowanie.

Działanie obwinionego było podejmowane po to, aby inne osoby mogły bezkarnie dopuścić się na stadionie czynów zabronionych. W tej sytuacji uznać należy je za wysoce naganne.

Obwiniony pracuje jedynie dorywczo. Mimo to, przy dołożeniu należytych starań, będzie w stanie uiścić karę o charakterze finansowym. Wobec powyższego Sąd wymierzył obwinionemu karę grzywny w kwocie 2000 zł.

Na poczet tej kary, zgodnie z art. 82§3kpw Sąd zaliczył okres zatrzymania obwinionego w sprawie od dnia 27 października 2018 roku godz. 21.45 do dnia 29 października 2018 roku godz. 12.30.

Z uwagi na przypisanie obwinionemu wykroczenia z art. 57a ustawy
o Bezpieczeństwie Imprez Masowych, Sąd zobligowany był orzec wobec obwinionego środek karny w postaci zakazu wstępu na imprezy masowe na okres 2 lat. Czas ten będzie wystarczający, aby uświadomić obwinionemu naganność jego zachowania. W celu wzmocnienia działania środka karnego Sąd nałożył także na obwinionego obowiązek stawiennictwa w czasie trwania meczów piłki nożnej zespołu (...), odbywających się na terenie kraju, we właściwej dla obwinionego według jego miejsca zamieszkania, jednostce organizacyjnej policji. Obowiązek ten został nałożony na okres 1 roku.

W ocenie Sądu orzeczona kara, jak i środek karny, połączony z obowiązkiem są adekwatne do stopnia winy, uwzględniają stopień społecznej szkodliwości czynu przypisanego obwinionemu, jak również spełnią cele wychowawcze i zapobiegawcze
w stosunku do obwinionego, osiągając swe zadania także w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa. Kara ta będzie stanowiła realną dolegliwość dla obwinionego i zmusi go do powstrzymania się przed naruszaniem porządku prawnego
w przyszłości. Na marginesie jedynie podnieść należy, iż wszelkie niedogodności wynikające dla obwinionego z tytułu wymierzonej mu kary powinny być objęte jego przewidywaniem zanim wstąpił na drogę wykroczenia i nie mogą obecnie wpływać na złagodzenie odpowiedzialności.

Z uwagi na to, że obwiniony nie ma udokumentowanego zatrudnienia, Sąd zwolnił go od ponoszenia kosztów postępowania.