Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IV Ka 589/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 3 października 2018 roku

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim w IV Wydziale Karnym Odwoławczym w składzie:

Przewodniczący SSO Ireneusz Grodek

Protokolant sekr.sądowy Ewa Sudra

przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Radomsku Artura Piekacza

po rozpoznaniu w dniu 2 października 2018 roku

sprawy M. K., syna B. i S. z domu (...), urodzonego (...) w P.

oskarżonego o czyn z art. 207§1kk w zw. z art.157§2kk w zw. z art.11§2kk

z powodu apelacji wniesionych przez prokuratora i pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego

od wyroku Sądu Rejonowego w Radomsku

z dnia 10 maja 2018 roku sygn. akt II K 88/17

na podstawie art. 437 § 1 kpk, art. 636 § 2 kpk, art. 633 kpk, art. 9 i 13 ust 2 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 roku o opłatach w sprawach karnych (tekst jednolity: Dz. U. Nr 49 poz. 223 z 1983 roku z późniejszymi zmianami)

1.  utrzymuje w mocy zaskarżony wyrok;

2.  zasądza od oskarżyciela posiłkowego B. K. na rzecz Skarbu Państwa kwotę 10 (dziesięć) złotych tytułem zwrotu części wydatków poniesionych w postępowaniu odwoławczym oraz kwotę 60 (sześćdziesiąt) złotych tytułem opłaty za drugą instancję;

3.  w pozostałej części wydatki poniesione w postępowaniu odwoławczym przejmuje na rachunek Skarbu Państwa.