Pełny tekst orzeczenia

Sygnatura akt VIII Ga 237/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 7 września 2018 r.

Sąd Okręgowy w Szczecinie VIII Wydział Gospodarczy w składzie:

Przewodniczący: SSO Patrycja Baranowska

Sędziowie: SO Anna Budzyńska

SR del. Monika Rzepiejewska (spr.)

Protokolant: stażysta Sylwia Kołodziejczak

po rozpoznaniu w dniu 7 września 2018 r. w Szczecinie

na rozprawie sprawy z powództwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Ś.

przeciwko Towarzystwu (...) w W.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego w Koszalinie z dnia 9 stycznia 2018 r. sygn. akt V GC 1219/16

I.  oddala apelację;

II. zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 135 zł (sto trzydzieści pięć złotych) tytułem kosztów postępowania apelacyjnego.

A. B. P. M. R.