Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt XIII Ga 642/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 31 października 2018 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi XIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy

w następującym składzie:

Przewodniczący: sędzia SO Jarosław Pawlak

Sędziowie: SO Tomasz Bajer

SO Beata Matysik (spr.)

Protokolant: staż. Maciej Byliński

po rozpoznaniu w dniu 31 października 2018 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa (...)spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedziba w K.

przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ł. i Gminie Ż.

o zapłatę

na skutek apelacji wniesionych przez pozwanych

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi

z dnia 01 lutego 2018 roku, sygn. akt XII GC 1760/15

I.  z apelacji Gminy Ż. zmienia zaskarżony wyrok na następujący:

„1. zasądza od (...) spółki
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ł. na rzecz (...)spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w K. kwotę 60.044,92 zł (sześćdziesiąt tysięcy czterdzieści cztery złote dziewięćdziesiąt dwa grosze) z odsetkami ustawowymi
od dnia 09 czerwca 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku oraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 01 stycznia 2016 roku
do dnia zapłaty;

2. oddala powództwo co do (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedziba w Ł.
w pozostałym zakresie;

3. oddala powództwo co do Gminy Ż. w całości;

4. zasądza od (...) spółki
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ł. na rzecz (...)spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w K. kwotę 6.620,00 zł (sześć tysięcy sześćset dwadzieścia złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu;

5. zasądza od (...)spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w K. na rzecz Gminy Ż. kwotę 3.600,00 zł (trzy tysiące sześćset złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu.”;

II. oddala apelację (...) spółki
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ł. w całości;

III. zasądza od (...) spółki
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ł. na rzecz (...)spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w K. kwotę 2.700,00 zł (dwa tysiące siedemset złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym;

IV. zasądza od (...)spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w K. na rzecz Gminy Ż. kwotę 5.703,00 zł (pięć tysięcy siedemset trzy złote) tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.

Jarosław Pawlak Tomasz Bajer Beata Matysik