Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I C 342/15

1)W Y R O K

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 27 listopada 2018 roku

Sąd Rejonowy w Żorach I Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodniczący SSR Lidia Czapla

Protokolant sekretarz sądowy Wioleta Pelaczyk

po rozpoznaniu w dniu 27 listopada 2018 roku w Żorach

na rozprawie sprawy

z powództwa A. G.

przeciwko Č. (...) A. S. z siedzibą w P. ((...)) działająca poprzez Č. (...)Spółkę Akcyjną Oddział w Polsce z siedzibą w W.

o zapłatę

1)  zasądza od pozwanej Č. (...) A. S. z siedzibą w P. (...)) na rzecz powoda A. G. kwotę 18.827,58 (osiemnaście tysięcy osiemset dwadzieścia siedem złotych pięćdziesiąt osiem groszy) złotych z ustawowymi odsetkami za opóźnienie:

a)  od kwoty 17.411,28 (siedemnaście tysięcy czterysta jedenaście złotych dwadzieścia osiem groszy) złotych od dnia 14 października 2014 roku,

b)  od kwoty 1.416,30 (jeden tysiąc czterysta szesnaści złotych trzydzieści groszy) złotych od dnia 2 stycznia 2015 roku;

2)  oddala powództwo w pozostałym zakresie;

3)  zasądza od pozwanej na rzecz powoda kwotę 4.481,52 (cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt jeden złotych pięćdziesiąt dwa grosze) tytułem zwrotu kosztów procesu.