Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I S 184/18

POSTANOWIENIE

Dnia 6 sierpnia 2018 roku

Sąd Apelacyjny w Krakowie, I Wydział Cywilny w składzie:

Przewodniczący: SSA Teresa Rak (spr.)

Sędziowie: SSA Zbigniew Ducki

SSA Robert Jurga

po rozpoznaniu w dniu 6 sierpnia 2018 roku w Krakowie na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Z. Ś. na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki, w sprawie zainicjowanej pod sygn. akt I C 139/18 przed Sądem Okręgowym Tarnowie z powództwa Z. Ś. o zapłatę

przy udziale Prezesa Sądu Okręgowego w Tarnowie

postanawia:

odrzucić skargę.

SSA Robert Jurga SSA Teresa Rak SSA Zbigniew Ducki

Sygn. akt I S 184/18

UZASADNIENIE

Dnia 28 marca 2018 r. do Sądu Okręgowego w Tarnowie wpłynęła skarga powoda Z. Ś. na przewlekłość postępowania w sprawie o sygn. akt I C 139/18 prowadzonej przez Sąd Okręgowy w Tarnowie.

W treści skargi skarżący domagał się przyznania kwoty, której wysokości nie wskazał, wyjaśniając iż wysokość swojego żądania, podobnie jak i podstawę faktyczną skargi poda na sali rozpraw.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje.

Sąd Apelacyjny nie zajmował się badaniem zasadności i merytorycznym rozpoznaniem skargi złożonej przez powoda, albowiem - z przyczyn wskazanych poniżej - podlegała ona odrzuceniu.

Stosownie do art. 6 ust. l ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. nr 179, poz. 1843 ze zm.) skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego. Ponadto powinna ona spełniać dodatkowe warunki przewidziane w art. 6 ust. 2 ww. ustawy, a mianowicie zawierać: żądanie stwierdzenia przewlekłości postępowania w sprawie, której skarga dotyczy (art. 6 ust. 2 pkt 1) oraz przytoczenie okoliczności uzasadniających żądanie (art. 6 ust. 2 pkt 2). Przepis art. 9 ust. l przedmiotowej ustawy stanowi przy tym, że skargę niespełniającą wymagań przewidzianych w art. 6 ust. 2 sąd właściwy do jej rozpoznania odrzuca bez wzywania do uzupełnienia braków.

Skarga wniesiona przez Z. Ś. nie zawierała okoliczności uzasadniających zgłoszone żądanie. Ograniczała się ona w zasadzie jedynie do przytoczenia przepisów ww. ustawy, przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, Kodeksu cywilnego oraz Konstytucji, a nadto zawierała powołanie się na ogólne zasady postępowania cywilnego. Z treści skargi wynikało nadto, że podstawę faktyczną skargi skarżący zamierza podać dopiero na sali rozpraw.

Żądanie stwierdzenia przewlekłości w sprawie jest żądaniem procesowym, tj. postulatywnym oświadczeniem woli strony. Postępowanie w sprawie o przewlekłość jest postępowaniem skargowym, a więc znaczenie żądania wyraża się w inicjowaniu postępowania przed sądem stwierdzającym przewlekłość, ma charakter koniecznego impulsu procesowego (por. S. Stachowiak, Funkcje zasady skargowości w polskim procesie karnym, Poznań 1975). Nie można więc uznać, że jest to jedynie formalny element skargi i stąd jego brak skutkować musi uznaniem niedopuszczalności orzekania w sprawie przewlekłości (por. Piotr Górecki, Stanisław Stachowiak, Paweł Wiliński, Komentarz do art. 6 ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki, System Informacji Prawnej Lex). Brak w skardze żądania stwierdzenia przewlekłości postępowania, jak również brak okoliczności uzasadniających takie żądanie (art. 6 ust. 2 ww. ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r.) jest zatem brakiem nieusuwalnym i powoduje odrzucenie skargi (art. 9 ust. 1 tej ustawy).

Z uwagi na powyższe Sąd Apelacyjny działając na podstawie art. 9 ust. 1 ww. ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. postanowił jak na wstępie.

SSA Robert Jurga SSA Teresa Rak SSA Zbigniew Ducki