Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II Kzw 140/18

POSTANOWIENIE

Dnia 29 listopada 2018 r.

Sąd Okręgowy w Łomży II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: SSO Jolanta Małachowska

Protokolant: Katarzyna Fabiszewska

przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Łomży – W. J.

po rozpoznaniu w sprawie M. P.

ukaranego z art. 57§1 kks, art. 57§1 kk

zażalenia wniesionego przez ukaranego

na postanowienie Sądu Rejonowego w Zambrowie II Wydział Karny z dnia 2 października 2018 r. sygn. akt II W 581/17

w przedmiocie określenia nowego wymiaru zastępczej kary aresztu

na podstawie art. 437§1 kpk w zw. z art. 1§2 kkw

p o s t a n a w i a :

zaskarżone postanowienie utrzymać w mocy.

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 2 października 2018 r. Sąd Rejonowy w Zambrowie II Wydział Karny, sygn. akt II W 581/17 na podstawie art. 186 kks w zw. z art. 27§2 kw określił ukaranemu M. P. nowy wymiar zastępczej kary aresztu z 20 dni na 13 dni oraz zarządził wobec niego wykonanie zastępczej kary aresztu w wymiarze 13 dni, w zamian za orzeczoną przez Sąd Rejonowy w Zambrowie dnia 1 grudnia 2017 r. sygn. akt II W 581/17, a nie uiszczoną w terminie grzywnę w wysokości 4.000 złotych.

Powyższe postanowienie zaskarżył w całości ukarany. Wniósł o uchylenie postanowienia w całości ewentualnie o zawieszenie jego wykonania do grudnia 2018 r. z powodu podjęcia pracy od 23.08.2018 r., co umożliwi spłatę zadłużenia. Podniósł, że w miarę swoich możliwości finansowych dokonał płatności grzywny w wysokości 2.000 zł i nadal będzie kontynuował spłatę zadłużenia. Jednakże nie posiada on innych źródeł dochodu poza umową o pracę, a ponadto ma ciężką sytuację rodzinną.

Sąd Okręgowy zważył co następuje:

Zażalenie ukaranego nie zasługuje na uwzględnienie.

Niewątpliwie Sąd I instancji wydający uprzednio postanowienie w przedmiocie zarządzenia wykonania kary zastępczej aresztu za nieuiszczoną grzywną rozważył wszelkie przesłanki warunkujące zarządzenie takiej kary. Skazany wystąpił z wnioskiem o rozłożenie spłaty grzywny na raty, jednakże żadnej z rat nie uiścił, a egzekucja grzywny z majątku ukaranego okazała się bezskuteczna. Zaś część grzywny w wysokości 2.000 zł wpłacił dopiero po odwołaniu przez Sąd rozłożenia grzywny na raty i orzeczenia o zastępczej karze aresztu.

Zgodnie z art. 27§2 kw jeżeli grzywna została uiszczona w części, karę zastępczą zmniejsza się w sposób odpowiadający stosunkowi kwoty zapłaconej w wysokości grzywny. Dlatego też biorąc pod uwagę powyższą okoliczność Sąd Rejonowy prawidłowo uznał, iż należy ukaranemu określić nowy wymiar kary aresztu, pomniejszając go o odpowiednią ilość dni za wpłaconą kwotę.

Należy podkreślić, że po uiszczeniu przez ukaranego kwoty 2.000 zł na poczet orzeczonej grzywny, ukarany nie dokonał żadnych innych wpłat pomimo deklaracji z jego strony o podjętej pracy i uzyskaniu dochodu.

Należy także przypomnieć, że od zastępczej kary aresztu ukarany może się uwolnić w każdym czasie wpłacając grzywnę pozostałą do uiszczenia.

Z tych też względów, nie znajdując podstaw do uwzględnienia zażalenia, w oparciu o powyżej przytoczone przepisy, postanowiono jak na wstępie.

SSO Jolanta Małachowska