Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 1105/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 27 września 2018 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi Wydział III Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Wojciech Borten

Sędziowie: SO Renata Jagura

SR Dagmara Kowalczyk - Wrzodak

Protokolant: st. sekr. sąd. Anna Paradowska

po rozpoznaniu w dniu 27 września 2018 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa Spółdzielni Mieszkaniowej (...) z siedzibą w Ł.

przeciwko K. S.

o zapłatę

i sprawy z powództwa K. S.

przeciwko Spółdzielni Mieszkaniowej (...) z siedzibą w Ł.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanej i powódki wzajemnej

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi z dnia 14 grudnia 2017 roku, sygn. akt XVIII C 4043/17

1.  oddala apelację;

2.  zasądza od K. S. na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej (...) z siedzibą w Ł. kwotę 450 (czterysta pięćdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów procesu w postępowaniu apelacyjnym.