Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 712/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 2 października 2018 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Krzysztof Kacprzak (spr.)

Sędziowie SO Grażyna Młynarska – Wróblewska

SR del. Małgorzata Nowak

Protokolant staż. Magdalena Głowacka

po rozpoznaniu w dniu 25 września 2018 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa K. Ś.

przeciwko (...) Spółce Akcyjnej
w W.

o zadośćuczynienie

na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Rejonowego w Brzezinach
z dnia 2 lutego 2018 r., sygn. akt I C 376/15

I.  zmienia zaskarżony wyrok na następujący:

„1. zasądza od (...) Spółki Akcyjnej
w W. na rzecz K. Ś. kwotę 40 000 (czterdzieści tysięcy) złotych z ustawowymi odsetkami od 17 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku i ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 1 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty oraz kwotę 3 137 (trzy tysiące sto trzydzieści siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów procesu;

2.  oddala powództwo w pozostałej części.”;

II.  oddala apelację w pozostałym zakresie;

III.  zasądza od (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz K. Ś. kwotę 2 844 (dwa tysiące osiemset czterdzieści cztery) złote tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.