Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 751/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 2 października 2018 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie:

Przewodniczący: Sędzia SO Grażyna Młynarska – Wróblewska

Sędziowie: SO Zofia Szcześniewicz

SR Ewa Guczyńska - Miśkiewicz

Protokolant: sekr. sąd. Monika Bura

po rozpoznaniu w dniu 2 października 2018 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa J. Z.

przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi z dnia 8 marca 2018 roku w sprawie o sygnaturze akt I C 518/11

1.  oddala apelację;

2.  zasądza od (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz J. Z. kwotę 1800 zł (jeden tysiąc osiemset złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym.