Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III S 199/18

POSTANOWIENIE

Dnia 4 września 2018 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach III Wydział Cywilny Odwoławczy w następującym składzie:

Przewodniczący-Sędzia: SO Magdalena Balion - Hajduk (spr.)

Sędziowie: SO Barbara Braziewicz

SR (del.) Lidia Czapla

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 4 września 2018 r. w G.

sprawy ze skargi R. (...) w K.

przy udziale Skarbu Państwa – Prezesa Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim

na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki w sprawie prowadzonej przed Sądem Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim pod sygn. akt I C 1707/18

postanawia:

oddalić skargę.

SSR (del.) Lidia Czapla SSO Magdalena Balion – Hajduk SSO Barbara Braziewicz

Sygn. akt III S 199/18

UZASADNIENIE

Skarżący R. (...) w K. domagał się stwierdzenia przewlekłości postępowania prowadzonego przed Sądem Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim pod sygn. akt I C 1707/18, zasądzenia od Skarbu Państwa kwoty 6 000 zł, wydania zaleceń do niezwłocznego rozpoznania sprawy oraz zasądzenia od Sądu Rejonowego kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego. W uzasadnieniu podał, że w ramach elektronicznego postępowania upominawczego skierował do Sądu Rejonowego Lublin–Zachód w Lublinie pozew o zapłatę. Wskazał, że postanowieniem z 6 listopada 2017r. Sąd ten przekazał sprawę do rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Wodzisławiu Śląskim, natomiast skarżący przez blisko 8 miesięcy nie otrzymał wezwania do usunięcia braków formalnych pozwu.

Zawiadomiony o toczącym się postępowaniu Prezes Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim zgłosił swój udział w sprawie i przedstawiając przebieg postępowania, wniósł o oddalenie skargi w całości jako niezasadnej.

Sąd Okręgowy ustalił i zważył, co następuje:

Dnia 21 czerwca 2018r. do Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim wpłynął pozew o zapłatę wniesiony 25 września 2017r. do Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie. Tego samego dnia sprawa została zarejestrowana oraz wydano zarządzenie o wezwaniu pełnomocnika powoda do usunięcia braków formalnych pozwu, które zostało wykonane przez pracownika sekretariatu 2 lipca 2018r. Nadto, 21 czerwca 2018r. sprawę przydzielono sędziemu referentowi, na podstawie losowania w Systemie Losowego Przydziału Spraw. Odpowiedź na zobowiązanie Sądu wpłynęła 26 lipca 2018r.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. z 2018r., poz. 75 t.j. ), strona może wnieść skargę o stwierdzenie, że w postępowaniu, którego skarga dotyczy, nastąpiło naruszenie jej prawa do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki, jeżeli postępowanie w jej sprawie trwa dłużej, niż to konieczne dla wyjaśnienia tych okoliczności faktycznych i prawnych, które są istotne dla rozstrzygnięcia sprawy, albo dłużej niż to konieczne dla załatwienia sprawy egzekucyjnej lub innej dotyczącej wykonania orzeczenia sądowego. Zgodnie natomiast z ust. 2 niniejszego przepisu, dla stwierdzenia, czy w sprawie doszło do przewlekłości postępowania, należy w szczególności ocenić terminowość i prawidłowość czynności podjętych przez sąd w celu wydania w sprawie rozstrzygnięcia co do istoty (…), uwzględniając charakter sprawy, stopień faktycznej i prawnej jej zawiłości, znaczenie dla strony, która wniosła skargę, rozstrzygniętych w niej zagadnień oraz zachowanie się stron, w szczególności strony, która zarzuciła przewlekłość postępowania.

W ugruntowanym orzecznictwie sądów powszechnych, Sądu Najwyższego jak i sądów administracyjnych przyjmuje się, że przewlekłość postępowania to nieuzasadnione żadną z okoliczności wymienionych w art. 2 ust. 2 ustawy z 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony (…) długotrwałe zaniechanie podejmowania czynności przez organ prowadzący postępowanie lub podejmowanie czynności nieefektywnych bądź pozornych. Zachodzi ona, gdy postępowanie jest długotrwałe i rozwlekłe, a trwa ponad konieczność podjęcia czynności niezbędnych do zakończenia sprawy, pozostających w związku przyczynowym z działaniem lub zaniechaniem organu. Innymi słowy, przewlekłość postępowania występuje, gdy zwłoka jest nadmierna (rażąca) i nie znajduje uzasadnienia w obiektywnych okolicznościach sprawy. Aby stwierdzić przewlekłość postępowania, konieczne jest ustalenie, że pomiędzy kolejnymi czynnościami występują długie, nieuzasadnione przerwy albo też pewne czynności nie są podejmowane w ogóle (tak: postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 16 czerwca 2011 roku, (...) 14/11, Lex nr 10959151, postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 07 kwietnia 2009 roku, II S 4/09, KZS 2009/5/42, postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 28 grudnia 2012 roku, II S 25/12, Lex nr 1254588, postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 23 listopada 2012 roku, (...) 19/12, Lex nr 1240698).

Przedstawiony powyżej przebieg dotychczasowego postępowania o sygn. akt I C 1707/18 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim uzasadnia twierdzenie, iż w sprawie brak było podstaw do uznania, że doszło do przewlekłości postępowania w rozumieniu art. 2 ust. 2 powołanej ustawy. Czynności były podejmowane bez zbędnej zwłoki. Wskazania wymaga, że 21 czerwca 2018r. do Sądu Rejonowego wpłynął pozew i tego samego dnia sprawa została zarejestrowana, przydzielona sędziemu referentowi, a nadto wydano zarządzenie o wezwaniu strony powodowej do usunięcia braków formalnych pozwu. Zarządzenie to zostało wykonane przez pracownika sekretariatu 2 lipca 2018r. Jednakże ocena, czy doszło do przewlekłości postępowania nie może być dokonywana w oderwaniu od realiów i trybu postępowania oraz obowiązku podejmowania czynności we wszystkich sprawach wniesionych do sądu bez nieuzasadnionej zwłoki. W związku z tym, okoliczność wykonania przez pracownika sekretariatu zarządzenia z 21 czerwca 2018r. w ciągu 11 dni od daty jego wydania nie może prowadzić do wniosku, że przy podejmowanych czynnościach doszło do nadmiernych opóźnień. Wezwanie do usunięcia braków formalnych pozwu zostało bowiem wysłane do strony powodowej w możliwie najszybszym terminie, biorąc pod uwagę ilość spraw pozostających do wykonania przez pracowników sekretariatu.

Zawarte w skardze zarzuty odnoszą się w istocie do postępowania toczącego się przed Sądem Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie, który to wobec stwierdzenia braku podstaw do wydania nakazu zapłaty przekazał 21 czerwca 2018r. sprawę do Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim na podstawie postanowienia wydanego 6 listopada 2017r. Zważyć jednak należy, że ocena sprawności działań podejmowanych przez Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie znajduje się poza zakresem kognicji sądu rozpoznającego sprawę.

Z podanych przyczyn skargę należało uznać za nieuzasadnioną, co stosownie do regulacji art. 12 ust. 1 powołanej ustawy prowadziło do jej oddalenia.

SSR del. Lidia Czapla SSO Magdalena Balion – Hajduk SSO Barbara Braziewicz