Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I ACa 1646/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 5 października 2018 r.

Sąd Apelacyjny w Krakowie – I Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodniczący:

SSA Józef Wąsik (spr.)

Sędziowie:

SSA Paweł Czepiel

SSA Anna Kowacz-Braun

Protokolant:

sekr. sądowy Krzysztof Malinowski

po rozpoznaniu w dniu 5 października 2018 r. w Krakowie na rozprawie

sprawy z powództwa (...)Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w W.

przeciwko J. S., M. B.

o zapłatę

na skutek apelacji strony powodowej

od wyroku Sądu Okręgowego w Kielcach

z dnia 27 września 2017 r. sygn. akt I C 1864/17

1. zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że nadaje mu treść:

„I. zasądza od pozwanych J. S. oraz M. B. solidarnie na rzecz strony powodowej (...)Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w W. kwotę 201.114,70 zł (dwieście jeden tysięcy sto czternaście złotych i 70/100) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 7 lutego 2017 r. do dnia zapłaty;

II. zasądza od pozwanych solidarnie na rzecz strony powodowej kwotę 20.873 zł (dwadzieścia tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy złote) tytułem kosztów procesu.”

2. zasądza od pozwanych solidarnie na rzecz strony powodowej kwotę 18.156 zł (osiemnaście tysięcy sto pięćdziesiąt sześć złotych) tytułem kosztów postępowania apelacyjnego.

SSA Paweł Czepiel SSA Józef Wąsik SSA Anna Kowacz-Braun

Sygn. akt I A Ca 1646/17

UZASADNIENIE

Powód (...)Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w W. wniósł o zasądzenie solidarnie od pozwanych J. S. i M. B. kwoty 199.950,37 zł z odsetkami ustawowymi od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty jako należności wynikającej z umowy nr (...) zawartej przez pozwane z bankiem oraz kwoty 1.164,33 zł z odsetkami ustawowymi od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty jako skapitalizowanych odsetek za opóźnienie w zapłacie należności naliczonej przez bank (odsetki liczone od dnia 22.12.2016r. do dnia poprzedzającego dzień wniesienia pozwu) oraz zasądzenie od pozwanych zwrotu kosztów sądowych w kwocie 2.514 zł i zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w kwocie 7.200 zł.

W uzasadnieniu pozwu powód wskazał, że pozwane zawarły umowę kredytu gotówkowego nr (...) przeznaczonego częściowo na spłatę zobowiązań finansowych w formie pisemnej w dniu 27.02.2014r. z (...) Bank (...) S.A., którego następcą prawnym jest (...) Bank S.A. Bank w przeciwieństwie do pozwanych spełnił swe świadczenie. W dniu 22 grudnia 2016 roku umową cesji zostały przeniesione wierzytelności z (...) Bank S.A. na (...)Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w W.. Całkowite saldo zadłużenia wraz z ustawowymi odsetkami naliczanymi przez obecnego wierzyciela wynosi więc 201.114, 70 zł, a powód na mocy umowy cesji nabył od poprzednika prawnego wierzytelność w wysokości 199.950,37 zł, w tym niespłacony kapitał wynosi 177.075,57 zł. Na kwotę dochodzoną pozwem składają się: 99.950,37 zł tytułem wierzytelności należnych wobec (...) Bank S.A, 177.075,57 zł tytułem niespłaconego kapitału, 160 zł tytułem kosztów obsługi kredytu poniesionych przez poprzedniego wierzyciela, 8.236,24 zł tytułem odsetek karnych naliczonych zgodnie z (...) umowy kredytu gotówkowego nr (...), 14.478,56 zł tytułem odsetek umownych naliczonych zgodnie z § (...) umowy kredytu gotówkowego nr (...), 1.164,33 zł tytułem naliczonych przez powoda odsetek ustawowych za opóźnienie od niespłaconego kapitału od dnia 22.12.2016r. jako dnia następnego po dniu, w którym (...) Bank S.A. zakończył naliczanie przysługujących mu należności, do dnia poprzedzającego dzień złożenia pozwu. Podniósł ponadto, że pozwane były wzywane do spłaty zadłużenia, czego nie uczyniły, nie kwestionowały jednakże jego wysokości.

W dniu 8 czerwca 2017 roku Sąd Okręgowy wK.w sprawie I Nc 163/17 wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym w całości uwzględniający żądanie pozwu.

W sprzeciwie pozwane domagały się oddalenia powództwa w całości i zasądzenia na ich rzecz od powoda kosztów procesu. W uzasadnieniu sprzeciwu podniosły, że powód nie ma legitymacji czynnej do występowania w niniejszym postępowaniu, gdyż nie udowodnił, że skutecznie nabył wierzytelność przysługującą(...)Bank S.A. przeciwko pozwanym. Do chwili zamknięcia rozprawy stanowiska stron nie uległy zmianie.

Sąd Okręgowy w Kielcach wyrokiem z dnia 27 września 2017r oddalił powództwo i zasądził od powoda na rzecz pozwanych kwotę 10.834 zł tytułem kosztów procesu.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 26 lutego 2014 roku (...)Bank(...)S.A. w G. zawarł z J. S. i M. B. umowę kredytu gotówkowego nr (...) przeznaczonego częściowo na spłatę zobowiązań finansowych. Na warunkach określonych w umowie kredytodawca oddał kredytobiorcom do dyspozycji kredyt gotówkowy przeznaczony częściowo na spłatę zobowiązań finansowych w wysokości 191.351,25 zł na okres od 26.02.2014r. do 29.02.2024r., przy czym całkowita kwota do zapłaty wynosiła 343.301,75 zł. Kredytobiorca zobowiązał się do spłaty udzielonego kredytu z należnymi opłatami i odsetkami umownymi w 120 ratach kapitałowo – odsetkowych płatnych 31 dnia każdego miesiąca z zastrzeżeniem, że termin płatności pierwszej raty przypada na dzień 31.03.2014r., a wysokość każdej raty wynosi 2.860,85 zł, za wyjątkiem ostatniej raty mającej charakter wyrównujący w kwocie 2.860,60 zł. Jednocześnie strony ustaliły w umowie skutki niedotrzymania terminów spłaty poszczególnych rat oraz zasady wypowiedzenia przez kredytobiorcę umowy ( Dowody: umowa kredytu gotówkowego nr (...) przeznaczonego częściowo na spłatę zobowiązań finansowych (k. 25-28), dyspozycja uruchomienia kredytu (k. 29), oświadczenie o wysokości rat i numerach rachunków - k. 30).

(...) Bank S.A. w G. jest następcą prawnym (...) Bank (...) S.A. w G. (okoliczność bezsporna). Z powodu niedotrzymania warunków umowy i nieregulowania zaległości, kredytodawca pismem z dnia 5.04.2016r, wezwał kredytobiorczynie do dokonania w terminie 14 dni roboczych spłaty zaległości wskazując, że w razie niedotrzymania terminu spłaty, wypowiada umowę z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia rozpoczynającego się od dnia następującego po upływie terminu określonego w wezwaniu do zapłaty. Wezwanie zostało doręczone w dniu 11.04.2016r. Po tej dacie kredytobiorczynie jeszcze kilkukrotnie wyzwane były do zapłaty i w każdym przypadku korespondencja była przez nie odbierana ( Dowody: wezwanie do zapłaty wraz z potwierdzeniem odbioru (k. 31-32, 33-34, 35-36, 37-38, 39-47, 48-57), wyciąg z ksiąg (...)Bank S.A. z dnia 22.12.2016r. - k. 203).

W dniu 22 grudnia 2016 roku (...) Bank S.A z siedzibą w W. zawarł umowę o przelew wierzytelności z (...) Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym z siedzibą w W.. Przedmiotem tej umowy był przelew cesjonariuszowi przez cedenta istniejących, wymagalnych, bezspornych i nieprzedawnionych wierzytelności szczegółowo określonych w Załączniku nr(...) ((...)) i Załączniku nr (...) ((...)) do umowy, przysługujących cedentowi wobec dłużników. ( Dowód: umowa o przelew wierzytelności (k. 60-66, 67), pełnomocnictwo - k. 70, 71).

Uprawnionym do działania w imieniu (...)Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym z siedzibą w W. było (...)sp. z o.o. z siedzibą w W., którego reprezentacja była wykonywana przez prezesa zarządu samodzielnie albo dwóch członków zarządu łącznie albo członka zarządu z prokurentem. ( Dowody: odpis KRS (...) (k. 89-93), pełnomocnictwa - k. 77, 79).

W dniu 15 lutego 2017 roku (...) Bank S.A. w W. i (...) Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w W., w imieniu którego działał (...)sp. z o.o. z siedzibą w W. zawarły Aneks nr (...) do umowy przelewu wierzytelności z dnia 22 grudnia 2016 roku, w którym zgodnie postanowiły zmienić treść Załącznika nr (...) do Umowy w całości – Wykaz wierzytelności wchodzących w skład (...) i nadać mu brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszego Aneksu. W imieniu cesjonariusza dokument został podpisany przez prokurentów M. P. i P. C. ( Dowody: aneks nr(...) - k. 68-69).

W dokumencie zatytułowanym „Załącznik nr(...) do Aneksu nr (...) do umowy przelew wierzytelności z dnia 22 grudnia 2016 r. – wykaz wierzytelności wchodzących w skład (...)” figurowała wierzytelność z tytułu umowy z dnia 27.02.2014r., (...), pożyczka (...) Bank wobec J. S. i M. B. w wysokości 177.075,57 zł (kapitał), 14.478,56 zł (odsetki umowne), 8.236,24 zł (odsetki karne), 160 zł (koszty) z datą wymagalności 31.05.2016r. ( Dowody: załącznik nr (...) do Aneksu nr (...) do umowy przelew wierzytelności z dnia 22 grudnia 2016 r. – wykaz wierzytelności wchodzących w skład portfela -k. 72-74).

(...) sp. z o.o. z siedzibą w W. działający w imieniu (...)Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym z siedzibą w W. sporządził w dniu 30 stycznia 2017 roku adresowane do J. S. i M. B. wezwanie do zapłaty kwoty 200.799,36 złotych z terminem do dnia 14 lutego 2017 roku. Do J. S. wystosowano także zawiadomienie o przelewie wierzytelności. Dowód: wezwanie do zapłaty (k. 53-57), zawiadomienie o przelewie (k. 58).

Dokumenty będące podstawą jego ustalenia nie budziły żadnych wątpliwości co do ich autentyczności i nie były przez strony procesu kwestionowane. Natomiast tabela historii rachunku pozwanych (k.190-196) i tabela przedstawiająca sposób księgowania odsetek (k. 189) nie mogą być uznane ani za dokument prywatny ani tym bardziej za dokument urzędowy, Stanowią one jedynie wydruk komputerowy i jako takie nie podlegają ochronie przepisów art. 245 k.p.c. i art. 244 k.p.c.. i nie dały one podstawy do poczynienia w oparciu o nie ustaleń faktycznych w sprawie.

Zdaniem Sądu Okręgowego, nie budzi wątpliwości fakt, iż (...) Bank S.A. w W. zawarł w dniu 22 grudnia 2016 roku z (...)Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym z siedzibą w W. umowę przelewu wierzytelności.

Brak jednakże dowodu pozwalającego na uznanie, że umowa ta dotyczyła także wierzytelności przysługującej (...) Bank S.A. w W. przeciwko pozwanym. Powód nie zdecydował się bowiem na przedstawienie dokumentu – Załącznika nr(...) – Wykazu wierzytelności przelewanych na podstawie Umowy przelewu z dnia 22 grudnia 2016r., w którym wierzytelność owa miała być ujawniona. Znajdująca się bowiem w aktach sprawy – poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia tego dokumentu (k. 198-200) jest nieczytelna i nie pozwala w żadnym zakresie na identyfikację owej wierzytelności. Wszystkie dane umożliwiające takie ustalenia zostały bowiem w treści tego dokumentu zasłonięte.

Z kolei powoływanie się przez powoda na treść Załącznika nr (...) do Aneksu nr (...) do Umowy przelewu wierzytelności z dnia 22 grudnia 2016 roku jest o tyle nieskuteczne, że – jak słusznie wskazują to pozwane – treść tego aneksu dotyczyła zmiany treści załącznika numer (...) w którym to wierzytelności wobec pozwanych nie były ujęte. Nie obejmowała zaś swoim zakresem Załącznika numer (...).

Nadto Sąd wskazał, że w imieniu (...) sp. z o.o. z siedzibą w W. działającego za powoda, dokument o nazwie „Aneks nr (...) do Umowy przelewu wierzytelności z dnia 22 grudnia 2016 roku” został podpisany przez prokurentów M. P. i P. C., podczas gdy z odpisu KRS (k. 89 - 93) wynika wprost, że uprawionymi do reprezentacji tej spółki są: prezes zarządu samodzielnie albo dwóch członków zarządu łącznie albo członek zarządu z prokurentem. Stwierdzić zatem należy, że przy tej czynności spółka ta była nienależycie reprezentowana, a więc nie doszło de facto do zawarcia między stronami umowy o nazwie (...), co z kolei oznacza, że „Załącznik numer(...) do Aneksu nr(...) do umowy przelewu wierzytelności z dnia 22 grudnia 2016 roku” pozostaje bez znaczenia dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy. Nie tylko bowiem nie ma o nim mowy w treści tego aneksu, ale także umowa ta nie została skutecznie między jej stronami zawarta. Powód zatem nie wykazał aby skutecznie nabył od (...) Bank S.A. w W. wierzytelność przysługującą temu podmiotowi wobec pozwanych. Rozstrzygając z kolei o kosztach procesu Sąd miał na względzie treść przepisu art. 98 § 1 i 3 k.p.c.

Apelację od tego wyroku – w całości - wniósł powód, zarzucając:

1/ naruszenie przepisów postępowania, to jest:

- art. 233 § 1 kpc, które to naruszenie miało istotny wpływ na rozstrzygnięcie - poprzez sprzeczną z zasadami logicznego rozumowania ocenę materiału dowodowego w postaci umowy cesji wierzytelności z dnia 22 grudnia 2016 r. (dalej: umowy), zawartej pomiędzy (...) Bank S.A. a (...)Fundusz Inwestycyjny Zamknięty wraz z Załącznikiem nr (...) do tej umowy, polegającą na przyjęciu, że treść umowy i załącznika nr (...)do umowy nie stanowi zgodnych oświadczeń woli stron o cesji na powoda wierzytelności w stosunku do pozwanych, podczas gdy z treści umowy i załącznika nr (...) do umowy wynika, że wolą stron umowy było przeniesienie na powoda wierzytelności wobec J. S. i M. B., która to wierzytelność została szczegółowo i czytelnie określona w załączniku nr(...) do umowy pod numerem porządkowym(...), w tym poprzez wskazanie m.in. numeru umowy kredytowej, a dowód ten koresponduje z pozostałą częścią materiału dowodowego. Naruszenie to doprowadziło do błędu w ustaleniach faktycznych i oddalenia powództwa;

- art. 233 § 1 kpc, które to naruszenie miało istotny wpływ na rozstrzygnięcie - poprzez błędną ocenę zgromadzonego materiału dowodowego w postaci załącznika nr(...) do aneksu nr(...)do umowy, poprzez przyjęcie, że nie stanowią one dowodu nabycia wierzytelności dochodzonej pozwem, a w konsekwencji uznanie, że powód nie wykazał, iż nabył wierzytelność od (...) Banku S.A. dotyczącą pozwanych, podczas gdy z załącznika nr(...) do aneksu nr (...) do umowy, w którym pod numerem porządkowym (...) i (...) szczegółowo i czytelnie została opisana zbywana wierzytelność zarówno wobec pozwanej J. S., jak i pozwanej M. B.. jednoznacznie wynika, iż strony złożyły zgodne oświadczenie woli o przelewie wierzytelności względem pozwanych, wynikającej z umowy kredytowej nr (...); które to naruszenie doprowadziło do błędu w ustaleniach faktycznych i oddalenia powództwa,

- art. 233 § 1 w zw. z art. 245 kpc, które to naruszenie miało istotny wpływ na rozstrzygnięcie -poprzez sprzeczną z zasadami logicznego rozumowania ocenę materiału dowodowego oraz wyciągnięcie wniosków z niego nie wynikających, polegające na przyjęciu, że aneks nr (...) do umowy dotyczył jedynie zmiany treści załącznika nr (...)do Umowy i nie obejmował swoim zakresem zmiany załącznika nr (...)do umowy, podczas gdy, jak wynika Załącznika nr(...) do aneksu nr (...)do umowy, będącego integralną częścią Aneksu nr (...) Strony Umowy postanowiły zmienić w całości treść załącznika nr (...) do umowy i nadać mu nowe brzmienie, zgodne z załącznikiem nr (...) do aneksu nr (...) do umowy (Wykaz wierzytelności wchodzących w skład (...)) - naruszenie to doprowadziło do błędu w ustaleniach faktycznych i do oddalenia powództwa;

- art. 217 § 1 w zw. z art. 217 § 3 w zw. z art. 227 KPC, które to naruszenie miało istotny wpływ na rozstrzygnięcie - poprzez pominięcie dowodu mającego dla rozstrzygnięcia sprawy istotne znaczenie, w postaci poświadczonego notarialnie wyciągu z umowy cesji wierzytelności z dnia 22 grudnia 2016 r. zawartej pomiędzy (...) Bank S.A. a (...)Fundusz Inwestycyjny Zamknięty wraz z Załącznikiem nr (...) do tej umowy oraz aneksem nr (...) do umowy i załącznika nr (...) do aneksu nr(...) do umowy, w sytuacji gdy w sprawie pozostawały okoliczności sporne wymagające wyjaśnienia, tj. dotyczące skuteczności przelewu wierzytelności wobec pozwanych, a powód przedłożył do akt sprawy notarialnie poświadczony wyciąg wyżej wymienionych dokumentów, którego złożenie nie powodowało zwłoki w rozpoznaniu sprawy, bowiem wniesiony został przed wyznaczonym terminem rozprawy, a Sąd powinien był przeprowadzić dowód z tego dokumentu - naruszenie to spowodowało błąd w ustaleniach faktycznych i stwierdzenie przez Sąd I instancji, że powód nie nabył wierzytelności wobec pozwanych;

- art. 233 § 1 kpc, które to naruszenie miało istotny wpływ na rozstrzygnięcie - poprzez błędną ocenę materiału dowodowego, tj. odpisu pełnego (...) sp. z o.o., polegającą na przyjęciu, że aneks nr (...)do umowy został podpisany przez prokurentów M. P. i P. C., którzy nie byli uprawnieni do reprezentowania (...) sp. z o.o. i uznania tym samym, że nie doszło do skutecznego zawarcia aneksu nr (...) do umowy, podczas gdy z przedłożonego do akt sprawy odpisu pełnego KRS wynika, że prokurenci M. P. i P. C. byli uprawnieni do reprezentowania tej spółki na mocy udzielonej im prokury łącznej wpisanej do KRS - Rubryka nr (...)wpis nr(...)wpis nr (...). a tym samym strony prawidłowo zawarły aneks nr (...) do umowy; które to naruszenie spowodowało błąd w ustaleniach faktycznych;

4/ art. 217 § 1 w zw. z art. 227 w zw. z art. 309 kpc, które to naruszenie miało istotny wpływ na rozstrzygnięcie - poprzez zaniechanie dokonania ustaleń w oparciu o inne środki dowodowe - tabele historii rachunku pozwanych i sposobu księgowania, w sytuacji gdy tabele te stanowiły dowód na okoliczność istotną dla rozstrzygnięcia, tj. o zasadności i wysokości roszczenia i stanowiły inny środek dowodowy, który powinien był zostać włączony do materiału dowodowego; które to naruszenie skutkowało oddaleniem powództwa;

- art. 233 § 1 kpc, które to naruszenie miało istotny wpływ na rozstrzygnięcie - poprzez brak wszechstronnego rozważenia materiału dowodowego, wyciągnięcie z niego wniosków nie wynikających i tym samym błędną jego ocenę, polegającą na przyjęciu, że powód nie nabył wierzytelności względem pozwanych, podczas gdy z materiału dowodowego, tj. w szczególności potwierdzeń przelewów ceny nabycia wierzytelności, załącznika nr (...) do Aneksu nr (...) do Umowy, zawiadomienia o przelewie wierzytelności wraz z wezwaniem do zapłaty z dnia 30.01.2017 r. wynika, że wolą stron było przelanie na powoda wierzytelności wobec pozwanych, naruszenie to doprowadziło do błędu w ustaleniach faktycznych i oddalenia powództwa;

2. obrazę przepisów prawa materialnego, to jest::

a/ art. 509 § 1 kc - poprzez jego błędne zastosowanie i przyjęcie, że powód nie nabył wierzytelności od (...) Banku S.A. dotyczącej Pozwanych, podczas gdy na podstawie umowy cesji wierzytelności z dnia 22 grudnia 2016 r. zawartej pomiędzy (...) Bank S.A. a (...)Fundusz Inwestycyjny Zamknięty wraz z Załącznikiem nr (...) do tej Umowy zawartych w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi oraz aneksem nr (...)do umowy i załącznika nr (...) do aneksu nr (...) do umowy zawartych w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi jednoznacznie wynika, że Powód skutecznie nabył wierzytelność wobec obu pozwanych - M. B. i J. S., co doprowadziło do oddalenia powództwa;

b/ art. 109 ( 1) § 1 KC w zw. z art. 109 ( 4) § 1 w zw. z art. 39 ust. 3 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - poprzez jego błędne zastosowanie będące skutkiem przyjęcia, że prokurenci M. P. i P. C. nie byli uprawnieni do reprezentowania (...) sp. z o.o. przy zawieraniu aneksu nr(...) do umowy i tym samym uznanie, że z tego powodu Aneks nr (...) nie został skutecznie zawarty, podczas gdy z odpisu pełnego KRS tej spółki jasno wynika, że została im udzielona prokura łączna, co w konsekwencji doprowadziło do uznania, że powód nie wykazał skuteczności przelewu wierzytelności wobec Pozwanych i oddalenia powództwa.

Mając na uwadze powyższe zarzuty powód wniósł o zmianę zaskarżonego wyroku w całości i zasądzenie na rzecz powoda kwot zgodnie z żądaniem pozwu i zasądzenie od pozwanych na rzecz powoda kosztów procesu za I i II instancję.

Nadto powód wniósł w apelacji o na podstawie art. 381 kpc o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z:

- z korespondencji mailowej pomiędzy pracownikiem powoda a pracownikiem (...)Bank S.A. w sprawie przekazania dokumentacji w związku z przedmiotową sprawą na okoliczność woli stron umowy przeniesienia na powoda wierzytelności przysługujących wobec pozwanych;

- protokołu posiedzenia zarządu spółki pod firmą (...)sp. z o.o. (obecnie (...)sp. z o.o.) z dnia 26 kwietnia 2016 r. oraz 2. protokołu posiedzenia zarządu spółki pod firmą (...)sp. z o.o. (obecnie (...)sp. z o.o.) z dnia 7 lipca 2016 r. na okoliczność ustanowienia prokurentami spółki (...)sp. z o.o. P. C. i M. P. i uprawnienia P. C. i M. P. do reprezentowania (...)sp. z o.o. w ramach prokury łącznej.

Powód wyjaśnił, że potrzeba powołania się na ten dowód wynikła dopiero na obecnym etapie postępowania, wobec negatywnej oceny przez Sąd I instancji skuteczności cesji wierzytelności w oparciu o dotychczasowy materiał dowodowy.

Pozwane wniosły o oddalenie apelacji i zasądzenie na ich rzecz kosztów postępowania apelacyjnego.

Sąd Apelacyjny po rozpoznaniu apelacji uznał ją za uzasadnioną.

Sąd I Instancji poczynił prawidłowe ustalenia faktyczne i dokonał trafnej oceny dowodów, poza treścią załącznika nr (...)do umowy z dnia 22 grudnia 2016 r. (dalej zwaną: umową), zawartej pomiędzy(...)Bank S.A. a (...)Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym (powodem) oraz treścią Załącznika nr (...) do aneksu nr (...) do umowy.

Z tego względu Sąd Apelacyjny uzupełnia stan faktyczny o następujące okoliczności faktyczne:

Umowa cesji wierzytelności z dnia 22 grudnia 2016 r. (dalej zwaną: umową), zawarta została pomiędzy (...) Bank S.A. a (...)Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (powoda). Integralną częścią umowy był Załącznikiem nr (...) do tej umowy, który zawierał zgodne oświadczenia woli stron o cesji na powoda również wierzytelności Banku w stosunku do pozwanych J. S. i M. B.. Integralną częścią tej umowy był Załącznik nr(...) - wykaz wierzytelności przelewanych w którym figurowała wierzytelność w stosunku do pozwanych pod numerem porządkowym (...) poprzez wskazanie m.in. numeru umowy kredytowej oraz Załącznik (...) zawierający także wykaz wierzytelności.

Umowę w imieniu cedenta podpisało dwóch członków zarządu, a w imieniu cesjonariusza pełnomocnik E. W. (1) na podstawie pełnomocnictwa z notarialnie poświadczonymi podpisami dwóch członków zarządu spółki (...)Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA w W. - działającego w oparciu o pełnomocnictwo materialno-prawne udzielone przez cesjonariusza.

W dniu 15 lutego 2017r te same strony zawarły Aneks nr(...)do umowy z dnia 22.12.2015r. Aneks w imieniu cedenta podpisał pełnomocnik (...) Banku M. S., a cesjonariusza podpisało dwóch prokurentów: M. P. oraz P. C. reprezentujący aktualnego pełnomocnika materialno-prawnego (...)– spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w W.. Autentyczność podpisów potwierdził notariusz.

Zgodnie z treścią tego załącznika strony postanowiły zmienić treść Załącznika nr (...)do umowy przelewu z 22.12.2016r w całości – Wykaz wierzytelności wchodzący w skład(...) i nadać mu brzmienie zgodnie z załącznikiem (nowym) do tego Aneksu. Natomiast pozostałe postanowienia umowy przelewu (zatem również załącznika nr (...)) miały pozostać bez zmian.

Dowód: Umowa o przelew wierzytelności- k.60-66, wyciąg z Załącznika nr (...)) do o przelew wierzytelności – k.196-200 wydruk przerobiony poprzez zakrycie danych osobowych dotyczących innych wierzytelności z uwagi na ochronę danych osobowych, Aneks nr(...)do umowy przelewy – k.68-69, wyciąg z Załącznika nr (...) dołączony Aneksu nr(...) do umowy– wydruk przerobiony poprzez zakrycie danych osobowych dotyczących innych wierzytelności z uwagi na ochronę danych osobowych – k.72-74, pełnomocnictwa: k.67, 70- 71, 75-76, 77-78, 79 – dla E. W., 80 – dla (...) SA,).

Wymienione dokumenty zostały dołączone do akt sprawy w formie kserokopii uwierzytelnionych za zgodność z oryginałem przez pełnomocnika powoda radcę prawnego K. F.. Nadto powód złożył do akt sprawy nieuwierzytelniony wydruk z ksiąg bankowych (...)Banku z dnia 22 grudnia 2016r (dzień cesji) przedstawiający rozliczenie wpłat pozwanych i wyliczenie odsetek.

Treść załącznika nr (...) do umowy z dnia 22.12.2016r (k. 72-74) jest mało czytelna z uwagi na mały rozmiar czcionki, co znacznie utrudniło, choć nie umożliwiło całkowicie odczyt tego dokumentu. Istotne znaczenie ma jednak to, że powód przed rozprawą w dniu 27 września 2017r wysłał drogą pocztową w pełni czytelne odpisy dokumentów stanowiących dowód zawarcia umowy przelewu przedmiotowych wierzytelności w tym czytelny wyciąg z załącznika nr (...)do umowy przelewu w którym oznaczono wierzytelności pozwanych (k.223).

Jak wynika z prezentaty, pismo z tymi dokumentami wpłynęło do Sądu Okręgowego w Kielcach w dniu rozprawy o godz. 13.00. Rozprawa rozpoczęła się o godz. 14.26 i zakończyła się o godz. 14.40. Pismo to zatem mogło być niezwłocznie przedstawione Sądowi orzekającemu, choć powód nie ułatwił tego brakiem stosownego wniosku na pierwszej stronie pisma. W każdym razie jest to wystarczająca przyczyna, do dopuszczenia dowodu z tych dokumentów przez Sąd Apelacyjny, co zostało uczynione. Dokumenty te również stanowią podstawę ustaleń Sądu Apelacyjnego.

Powyższe dokumenty zostały wniesione w odpowiedzi na sprzeciw z uwagi na treść zarzutów – dlatego nie ma podstaw prawnych do uznania ich za sprekludowane.

W rezultacie Sąd Apelacyjny nie miał wątpliwości, że wierzytelności (...) Banku SA w stosunku do pozwanych wynikających z umowy kredytowej z dnia 27 lutego 2014r były przedmiotem skutecznej cesji na rzecz powoda w wyniku umowy z dnia 22 lutego 2014r, której integralna częścią był Załącznik nr (...) wymieniający również wierzytelności pozwanych. Cesjonariusza reprezentował pełnomocnik E. W. (1) na podstawie pełnomocnictwa, którego skuteczność nie była przez pozwanych kwestionowana. Aneks nr (...) do tej umowy dotyczył tylko Załącznika nr (...) do umowy przelewu.

Niew można zatem zgodzić się z Sądem Okręgowym, że brak dowodu pozwalającego na uznanie, że umowa przelewu dotyczyła wierzytelności przysługującej (...) Bank S.A. w W. przeciwko pozwanym. Powód dołączył bowiem do pisma z 18.09.2017r wyciąg z pierwotnego Załącznika nr (...) - (...) – Wykazu wierzytelności przelewanych na podstawie Umowy przelewu z dnia 22 grudnia 2016r., w którym wierzytelności pozwanych są w sposób wystarczający ujawnione (wskazano tam bowiem numer umowy kredytowej i datę jej podpisania, walutę, saldo, poszczególne składniki zadłużenia, numer konta na które pozwane miały spłacać kredyt i nazwisko pierwszego dłużnika J. S. – k.199). Określenie drugiego dłużnika z tej samej umowy przy niezmienionych innych danych nie było konieczne).

To, że dane dotyczące innych dłużników w treści tego dokumentu zostały pominięte nie pozbawia wyciągu mocy dowodowej.

Również wydruk z ksiąg banku przedstawiający wyliczenie zadłużenia wraz z należnymi odsetkami prowadzonego w formie elektronicznej, choć nie jest dokumentem prywatnym, zatem nie może być potwierdzony za zgodność z oryginałem, to jednak nie jest całkowicie pozbawiony mocy prawnej jako tzw. inny środek dowodowy w rozumieniu art. 308 § 1 kpc. Pozwane nie zakwestionowały tych wyliczeń, a przede wszystkim nie powołały się na żadne wpłaty pieniężne, które nie byłyby uwzględnione przez powoda albo były wadliwie przez niego zarachowane.

Zarzut, że Aneks nr (...)do umowy nie zmieniał Załącznika nr(...) nie może zatem zmienić oceny sprawy. Sąd zauważa tę okoliczność ale wyciąga z niej błędne wnioski na niekorzyść powoda.

Z tej przyczyny nie ma również znaczenia ewentualna bezskuteczność zawieszona przedmiotowego Aneksu nr (...) z uwagi na brak wystarczającego umocowania dla prokurentów.

Z tej przyczyny jedynie na marginesie Sąd zauważa, że zakres umocowania prokurenta wyznacza ustawa. Z mocy art. 109 (1) kc prokura upoważnia do wszystkich czynności sądowych i poza sądowych jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa poza wyjątkami wyraźnie wskazanymi w art. 109 (3) kc. Prokura może być udzielona kilku osobom łącznie lub oddzielnie (art. 109 (4) kc. Zatem podpis prokurenta pod umową rodzi domniemanie, że był upoważniony do tej czynności jako prokurent oddzielny a podpis dwóch prokurentów każe domniemywać, że udzielono im prokury łącznej. Łączna reprezentacja członka zarządu z prokurentem wynikająca z ustawy lub umowy oznacza co do zasady ograniczenie członka zarządu a nie prokurenta. Przy braku zakwestionowania tej okoliczności w sprzeciwie i braku obecności stron i pełnomocników na rozprawie nie było podstaw prawnych do kwestionowania skuteczności podpisów prokurentów. Z odpisu KRS uwierzytelnionego przez pełn. powoda wynikało, że ustanowiona prokura jest łączna dla dwóch prokurentów.

Jak wynika z treści uchwały zarządu łączonej do apelacji wymienieni prokurenci zostali ustanowieni jako prokurenci łączni, ale nie ma potrzeby sięgania do tego dowodu mogącego być uznany za spóźniony.

Rezultatu sprawy nie zmieniłoby również ewentualne przyjęcie, że w Aneksie nr (...) przeredagowano również załącznik nr(...)nr (...) przez uściślenie oznaczenia wierzytelności pozwanych. Brak bowiem podstaw do przyjęcia, aby taka czynność miała na celu wyeliminowanie wierzytelności pozwanych z umowy przelewu.

Biorąc pod uwagę podniesione argumenty Sąd Apelacyjny zmienił zaskarżony wyrok na podstawie art. 386 § 1 kpc.

O kosztach postępowania za I i II instancję rozstrzygnięto w myśl zasady odpowiedzialności za wynik sprawy w oparciu o przepisy art. 98 kpc , 108 § 1 kpc w związku z art. 391 § 1 kpc przyjmując najniższą stawkę wynagrodzenia radcowskiego.

SSA Paweł Czepiel SSA Józef Wąsik SSA Anna Kowacz- Braun