Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III RC 206/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 20 grudnia 2018 r.

Sąd Rejonowy w Świnoujściu III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Wioletta Paprotna

Protokolant: Kamila Sienkiewicz

po rozpoznaniu w dniu 17 grudnia 2018 r. w Świnoujściu na rozprawie

sprawy z powództwa małoletniej J. M.

przeciwko G. M.

o alimenty

I.  Zasądza od pozwanego G. M. na rzecz małoletniej powódki J. M. urodzonej (...) alimenty w wysokości po 700 zł (siedemset złotych) miesięcznie, płatne z góry do dnia 10 – go każdego miesiąca, wraz z ustawowymi odsetkami na wypadek opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat, poczynając od dnia 14 listopada 2018 r.;

II.  W pozostałym zakresie powództwo oddala;

III.  Zasądza od pozwanego G. M. na rzecz małoletniej powódki J. M. kwotę 1457 zł (jeden tysiąc czterysta pięćdziesiąt siedem złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

IV.  Nakazuje pobrać od pozwanego G. M. na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego (...) kwotę 420 zł (czterysta dwadzieścia złotych) tytułem nieuiszczonych kosztów sądowych.

V.  Wyrokowi w zakresie punktu I (pierwszego) nadaje rygor natychmiastowej wykonalności.


Sygn. akt. III RC 206/18

UZASADNIENIE

Małoletnia powódka J. M. pozwem z dnia 13 listopada 2018r. wystąpiła przeciwko pozwanemu G. M. o zasądzenie alimentów w kwocie po 1000zł miesięcznie, płatnych do 10 każdego miesiąca. W uzasadnieniu wskazała, iż pozwany nie łoży na jej utrzymanie, argumentując tym, że przebywa ona tyle czasu u niego, co u matki. Podała, iż pozwany ma ustalone kontakty w tygodniu we wtorek i w czwartek od godz. 16.00 do godz. 20.00 oraz w co w drugi weekend, co oznacza, że jest pod opieką matki około 80% . Nadto pozwany jak zakupuje odzież dla córki to jej nie przekazuje tylko trzyma u siebie. Koszty utrzymania powódki wynoszą około 1.836,65zł w tym: czynsz 129, 15zł, gaz 9zł, prąd 30zł, tv 8,5zł, wyżywienie 450zł, odzież 200zł, środki higieniczne 50zł, detergenty 30zł, koszty związane ze szkoła 120zł, zabawki, rozrywka 150zł, język niemiecki 90zł, angielski 280zł, jazda konna 240zł, leki 50zł, wakacje 150zł. Podała, iż pozwany pracuje w K. (...) w (...) i zarabia ponad 4000zł. ( pozew k. 3-6 ).

W odpowiedzi na pozew pozwany G. M. wniósł o oddalenie powództwa w całości. W uzasadnieniu wskazał, iż wyprawkę szkolną organizuje wspólnie z matką lub na zmianę. Podał, iż w roku 2010 rozstał się z matką córki i zobowiązał się dobrowolnie płacić po 550zł i wówczas kwota ta pokrywała koszty utrzymania córki. Ponadto pomagał w leczeniu, w ubiorze córki a potem zaczęły się pojawiać problemy. Wskazał, iż z matką sprawował opiekę naprzemienną. Podał, iż zarabia około 3.190 zł netto, z czego spłaca 5 kredytów w ratach po 272,07zł, 1.294,14zł, 127,19zł , 257,20zł, 196,30zł . Nadto ponosi koszty mieszkania: czynsz 639,50zł, prąd 94,44zł, woda i ścieki 118,63zł, internet 64zł, telefon 105zł, z czego sam opłaca 2/3 -681,05zł. Podał, iż koszty utrzymania córki jak przebywa u niego wynoszą: czynsz 213,16zł, prąd 31,48zł, woda 39,54zł, internet 21,33zł, telefon komórkowy 35zł, odzież 50-200zł, wyżywienie 475zł, środki higieniczne 120zł, chemia 20zł, leki 25zł, średnio są to wydatki w kwocie 1080zł ,w tym rachunki 340zł koszty utrzymania 740zł. Podał, iż w tym roku koszty za szkołę poniosła matka córki a on w poprzednim roku. Twierdzi, iż matka kupuje drogą wodę dla córki po 3zł, gdy tańszą można kupić za kwotę 0,58zł. Wskazał, iż koszty córki związane z zabawkami, rozrywką w kwocie 150zł ponosi takie same. Podniósł, iż wydatki na języki obce są nieuzasadnione, gdyż córka ma problemy z opanowaniem podstaw materiału. Podał, iż zgodził się na jazdę konną córki, który rzeczywiście kosztuje 220zł, wcześniej zapisał córkę do harcerstwa ale przestała chodzić a kupił jej mundur za 150zł. Potem zapisał córkę na kurs obrony za 100zł i tylko 2 razy poszła córka. Następnie w roku 2012 zapisał córkę na balet i opłacał a potem matka córki nie chciała płacić więc córka przestała chodzić. Podał, iż w tym roku córce wyskoczyła brodawka na palcu nogi i wizyta kosztowała go 170zł plus leki 50zł i wówczas nie domagał się zwrotu tych wydatków od matki. Zakwestionował wydatki na wyjazdy wakacyjne w kwocie 150 zł miesięcznie, gdyż to nie są miesięczne koszt utrzymania dziecka, gdyż tak samo ponosi takie wydatki podczas spędzaniu wakacji i ferii z córką. Podał, iż rzeczywiste uzasadnione koszty dziecka przez matkę wynoszą 1.076,65zł , w tym rachunki 176,65zł, wyżywienie 450zł, koszty ze szkołą 120zł, leki 50zł, odzież 200zł, środki higieniczne 50zł, detergenty 30zl. Nadto wskazał, iż w rozmowie z matką chwaliła mu się, że zarabia 2.700zł a w pozwie podała, że zarabia 1.530zł. Poza tym mąż matki córki zarabia około 12.000zł. Podał, iż dodatki służbowe jego nie są stałe, raz w roku dostaje gratyfikacje urlopową na dziecko, równoważnik mundurowy. Dodatek morski zależy od ilości dni wypływanych, dyżury płatne są w kwocie 40,50zł. Wskazał, iż zarabia około 3.190zł i ponosi te same koszty co matka powódki. Twierdzi, iż pozew jest próbą wyłudzenia pieniędzy. ( odpowiedź na pozew k. 39-46).

Sąd ustalił następujący stan faktyczny

Małoletnia powódka J. M. urodziła się (...) Pochodzi z nieformalnego związku wnioskodawczyni A. A. i G. M.. .

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Świnoujściu dnia 12 września 2017r. ustalono miejsce pobytu małoletniej J. M. przy matce oraz kontakty ojca z córką w ten sposób, iż G. M. ma spotykać z córką w każdy I i III weekend miesiąca od piątku od godz. 14.00 do niedzieli do godz. 20.00 oraz w każdy wtorek i czwartek tygodnia w godzinach od 16:00 do godz. 20:00 poza miejscem zamieszkania małoletniej, miesiąc wakacji w lipcu. Nadto ograniczono matce wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnią J. M. przez nadzór kuratora, którego zobowiązano do składania sprawozdań z przebiegu nadzoru co dwa miesiące, w szczególności co do atmosfery domowej w jakiej małoletni jest wychowywany, czy matka prawidłowo sprawuje władze nad małoletnią oraz G. M. wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnią J. M. do współdecydowania o istotnych sprawach małoletniej, w szczególności takich jak: wybór szkoły, sposobu leczenia.

Obecnie małoletnia powódka ma 10 lat, uczy się w piątej klasie Szkoły Podstawowej nr (...) w Ś.. Małoletnia mieszka z matką, z siostrą , babcią i ojczymem . Podręczniki do szkoły obecnie są bezpłatne, tylko trzeba było kupić książkę do religii i języka. Matka małoletniej opłaciła w szkole komitet rodzicielski 40 zł, składki klasowe 15 zł miesięcznie. Małoletnia powódka uczęszcza do klasy euro-niemieckiej. Dodatkowo chodzi na niemiecki , który kosztuje 90 zł miesięcznie. Oprócz tego uczęszcza na dodatkowe zajęcia , tj. :

- j. angielski w poniedziałki i środy na godz. 18:30, jak deklaruje jej matka koszt 35 zł za godzinę 2 razy w tygodniu,

- jazdy konnej w czwartki na godz. 17:00 - koszt 60 zł raz w tygodniu.

Miesięcznie na wyżywienie jej matka przeznacza 400zł, na odzież 200zł, na środki czystości 30zł, na suplementy i leki 20zł.

Małoletnia wyjeżdża na kolonie i ostatnio była na obozie konnym, którego koszt wynosił 1600 zł za który zapłaciła matka.

Matka małoletniej A. R. ma lat 30 lat, wykształcenie średnie, pracuje w barze (...) na umowę zlecenie i zarabia w zależności od ilości przepracowanych godzin. Zarobić może ponad 2000zł. Pracuję dziennie 8 godzin od godz. 08:00 do godz. 16:00. Obecnie jest w związku małżeńskim. Mąż jej jest monterem kadłubów okrętowych. Mąż prowadzi działalność gospodarczą i zarabia do 10 000 zł. Z obecnego związku ma jeszcze córkę N., która ma 4 latka, chodzi do przedszkola, które kosztuje 350 zł miesięcznie. Na młodszą córkę otrzymuje 500 plus.

Miesięczny koszt utrzymania mieszkania (...) pokojowego , w którym mieszka 5 osób wynosi: czynsz 645, 75 zł, prąd około 100 zł miesięcznie, gaz co dwa miesiące 46 , telewizja 28,92 zł, łącznie 797, 67 :5 osób=159zł na osobę.

Dowód: akt urodzenia -k. 8, postanowienie -k. 9, faktury –k. 10-13,16-17,53-54, dowód wpłaty -k. 47-49, paragony -k 51, potwierdzenia operacji - k. 14-15,19, 27-28,56;

Pozwany G. M. ma 35 lata, posiada wykształcenie średnie techniczne i pracuje jako żołnierz zawodowy – młodszy celowniczy w K. (...) w Ś.. Uczestnik jest w nowym związku, konkubina pracuje i zarabia do 2500 zł. Oprócz małoletniej nie ma innych dzieci. Mieszka w trzy pokojowym mieszkaniu służbowym o pow. 48 m2, gdzie małoletnia ma swój pokój wyposażony i dostosowany do jej potrzeb. Zarabia od 3.460zł - 4007 zł brutto, około 3200zł netto miesięcznie. Pozwany w roku 2018r. od stycznia do listopada z tytułu wynagrodzenia zarobił kwotę 38.962.49zł : 11miesięcy = 3.542zł netto. Oprócz tego w okresie od 01.01.2018r. do 21.11.2018r . uzyskał dodatkowo kwotę 9.085zł netto , w tym gratyfikacja urlopowa 1.837zł, dodatkowe uposażenie 3.172zł, równoważnik mundurowy 2.272zł oraz dodatki z tytułu dyżurów i służb. Pozwany podał, że wszystko co zarabia wydaje na utrzymanie.

Miesięczny koszt utrzymania mieszkania pozwanego wynosi: czynsz 639 zł , prąd 161 zł co 2 m-ce, woda 118 zł, internet 64 zł, 105 zł telefon jego i córki.

Posiada pięć kredytów, które spłaca w miesięcznych po ratach 272,07zł, 1.294,14zł, 127,19zł , 257,20zł, 196,30zł , łącznie około 2.146zł.

Pozwany kupuje dla powódki odzież , obuwie , które pozostawia u siebie w mieszkaniu . Kupił jej smartfona i rower .

Wcześniej przekazywał różne kwoty na córkę po 100 , 600zł w okresie od 2010 do 2012r.

Obecnie pozwany nie płaci żadnych pieniędzy na utrzymanie powódki.

Pozwany ukończył kurs języka angielskiego 11.04.2016r.

Dowód: wydruk sms - k. 26, zaświadczenie o zarobkach - k.32-34, dowody wpłaty -k.47-49,50,56,59-65, 69, zaświadczenie - k.71,75,78, porozumienie -k.58, paragony - k. 51,103, rachunek - k. 80-81, potwierdzenia operacji -k.82-84, wymiar czynszu - k.85, faktury -k.86-94,98,102, świadectwo -k. 105.

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo wysunięte w przedmiotowej sprawie- co do zasady oraz częściowo co do wysokości dochodzonego roszczenia okazało się uzasadnione.

Powództwo niniejsze zostało wysunięte w oparciu o treść przepisu art. 128 § 1 krio oraz art. 133 krio, zgodnie z którym obowiązek alimentacyjny polegający na dostarczaniu środków utrzymania, a więc w miarę potrzeby środków wychowania obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo, przy czym rodzice zobowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

W przypadku małoletniej powódki, która ma obecnie 10 lat i uczęszcza do szkoły, niewątpliwym jest, iż nie jest ona jeszcze w stanie samodzielnie się utrzymać. Powództwo o dostarczanie środków utrzymania małoletniemu zasługuje zatem jak najbardziej na uwzględnienie, jednakże jedynie co do zasady, albowiem bezspornie obowiązek dostarczania dziecku środków utrzymania i wychowania obciąża oboje rodziców i nie jest dopuszczalne przerzucanie całego jego ciężaru na jednego z nich.

Przy określeniu wysokości świadczeń alimentacyjnych należnych osobie uprawnionej, stosownie do treści przepisu art. 135 § 1 i 2 k.r.o. należy uwzględnić usprawiedliwione potrzeby uprawnionego oraz zarobkowe i majątkowe możliwości zobowiązanego oraz okoliczność, że wykonywanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, może polegać także, w całości lub w części, na osobistych staraniach o jego utrzymanie lub wychowanie. Należy przy tym stwierdzić, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Sądu Najwyższego pojęcie „usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego” oraz „możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego” pozostają we wzajemnej zależności i obie te przesłanki wzajemnie na siebie rzutując, nie mogą być rozpatrywane w oderwaniu od siebie, zwłaszcza przy ustalaniu wysokości alimentów (taki oto pogląd wyraził Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 25 marca 1985 r., sygn. akt III CRN 341/84, niepublik. oraz w wyroku z dnia 10 października 1969 r., sygn. akt III CRN 350/69, opublik. w OSNPG 1970/2/15). Zdaniem zaś Sądu – zaciągając różnego rodzaju pożyczki i kredyty, osoba na której ciąży obowiązek alimentacyjny (z mocy prawa, choć nie wyłącznie w formie skonkretyzowanej mocą orzeczenia sądowego), musi wykazywać szczególną staranność i dokładnie planować tak wysokość całego zaciąganego zobowiązania, jak i jego poszczególnych rat, a w przypadku zaciągania kilku zobowiązań, niewątpliwie ich sumę tak, by osoba uprawniona z tytułu obowiązku alimentacyjnego z tego powodu nie ucierpiała (podobne stanowisko wyraził również Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 12 listopada 1976 r., III CRN 236/76, nie publik).

Zakres usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego małoletniej uwarunkowany jest kosztami jej utrzymania i wychowania. Z ustalonego przez Sąd stanu faktycznego, w szczególności z przesłuchania matki małoletniej powódki wynika, iż obecnie na koszt utrzymania i wychowania małoletniej składa się przede wszystkim koszty ponoszone na szkołę, zakupu wyżywienia, odzieży, dodatkowych zajęć. Do kosztów utrzymania małoletniej powódki dochodzą koszty związane z utrzymaniem mieszkania w części przypadającej na małoletnią w kwocie 159zł (opłaty na 5 osób : czynsz- 640 , prąd 100, gaz 23zł, TV 28zł , a więc kwotę 798zł podzielił na 5 osoby, stąd na małoletnią przypada kwota 159zł.

W ocenie Sądu zakres usprawiedliwionych potrzeb małoletniej, przy uwzględnieniu możliwości zarobkowych i majątkowych jej rodziców, powinien zamykać się obecnie na poziomie ponad kwotę 1400 zł miesięcznie na dziecko. Kwota ta zaspokoiłaby – zdaniem Sądu – w pełni potrzeby małoletniego, pozwalając na pokrycie w pełni jego usprawiedliwionych potrzeb, na które składają się koszty wyżywienia, odzieży i obuwia, a także środków czystości, higieny i również niezbędnej rozrywki. W ocenie Sądu nie może budzić wątpliwości, iż wydatki na zakup żywności są wydatkami stałymi. Natomiast do stałych wydatków należy również, w ocenie Sądu, zaliczyć zakup odzieży i obuwia, nie ulega bowiem wątpliwości, iż dziewczynka zaczyna wchodzić powoli w wiek intensywnego wzrostu i z pewnością wymiana ubrań będzie u niej konieczna. Oceniając koszt utrzymania dziecka na kwotę 1400zł, sąd wziął pod uwagę wydatki na : wyżywienie 400zł, odzież 200zł, wydatki na szkołę 20zł, środki czystości 30zł, j. angielski 280zł, niemiecki 90zł , jazda konna 240zł. Z uwagi na to, że koszty zajęć dodatkowych wynoszą miesięcznie około 610zł ( angielski 280zł, niemiecki 90zł, konie 240zł) to każdy z rodziców powinien ponosić je po połowie , czyli po 305zł .

Natomiast koszty utrzymania powódki związane z wyżywieniem 400zł, odzieżą 200zł, środkami czystości 30zł, środki czystości 30zł, łącznie w kwocie 650zł zostały przez Sąd obniżone o 20% z uwagi na to, że małoletnia przebywa też regularnie u pozwanego to obciążono go kwotą 260zł ( 650-20%: 2) .

Nie sposób zgodzić się z zarzutem pozwanego, iż wydatki na języki są bezzasadne w sytuacji, gdy małoletnia ma problemy z językami. Z uwagi na to, że powódka chodzi do klasy euro-niemieckiej i koszt ten jest jak najbardziej uzasadniony, gdyż cała klasa chodzi , zaś koszty angielskiego w kwocie 280zł także jest uzasadniony w sytuacji, gdy powódka ma problemy z nauką angielskiego a rodzice są w konflikcie i nie mogą porozumieć się, by to pozwany poduczył córkę z angielskiego i wówczas można by było zrezygnować z dodatkowego angielskiego .

Co do stałych kosztów utrzymania powódki Sąd nie wziął pod uwagę wydatków na obozy i wyjazdy w kwocie 150zł miesięcznie, gdyż nie jest to stały wydatek usprawiedliwionego utrzymania powódki a tylko jednorazowy w sytuacji , gdy miesiąc wakacji pozwany spędza z córką i też ponosi koszty w tym czasie. Również nie uwzględniono wydatków związanych ze szkołą w kwocie 120zł , a tylko w kwocie 20zł, gdyż stała jest składa miesięczna a opłaty na radę rodziców czy ubezpieczenie są to wydatki jednorazowe. Nadto wydatki na zabawki i rozrywkę w kwocie 150zł nie wziął sąd pod uwagę , gdyż także pozwany ponosi na tym samym poziomie wydatki , jak powódka przebywa u niego. Nie sposób także zgodzić się z zarzutem pozwanego, że ponosi on takie same wydatki na córkę jak matka, gdyż to matka zajmuje się bieżącym wychowywaniem i utrzymywaniem córki a pozwany ma ustalone tylko kontakty i córka nie przebywa u niego połowy miesiąca.

Sąd uznał, że tak jak to już wyżej wskazano, zakres usprawiedliwionych potrzeb małoletniej aktualnie powinien zamykać się w kwocie około ponad 1400zł miesięcznie i taką też kwotę powinni dostarczać rodzice w odpowiednich częściach. Oboje rodzice małoletniej pracują zawodowo. Mają stałą pracę. Matka małoletniej powódki może zarobić ponad 2000zł. Pozwany ma dobry zawód i w związku z tym – zdaniem Sądu – pozwany powinien dołożyć wszelkich starań i może pozwolić sobie by partycypować w kosztach utrzymania córki w kwocie 700zł miesięcznie. Zdaniem Sądu kwota alimentów uwzględnia możliwości majątkowe i zarobkowe pozwanego. Pozwany miesięcznie uzyskuje stały dochód ponad 3.190 zł miesięcznie. Pozwany wskazał, iż na utrzymanie siebie przeznacza wszystko co zarabia. Koszty związane z utrzymaniem mieszkania wynoszą ponad 1.016zł, w tym czynsz 639zł prąd 90zł, woda 118zł, internet 64zł, 105 telefon, gdzie mieszkają 2 osoby. Nadto pozwany podniósł, iż spłaca zadłużenia w związku zaciągniętymi 5 kredytami, których miesięcznie rata łącznie wynosi 2146zł. Nadto pozwany w roku od stycznia do listopada 2018r. zarobił łącznie kwotę 48.047zł : 11miesięcy = 4. 367zł netto , z tego będzie musiał opłacić alimenty w kwocie 700zł i zostaje mu jeszcze kwota 3.667zł .

Należy podkreślić, iż nie ulega jednak wątpliwości fakt, iż zobowiązania alimentacyjne mają pierwszeństwo przed wszystkimi innymi zobowiązaniami i osoba zobowiązana do płacenia alimentów zmuszona jest znieść tę uciążliwość nawet kosztem obniżenia stopy życiowej (por. H. Ciepła, B. Czech, T. Domińczyk, S. Kalus, K. Piasecki, M. Sychowicz Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz. Wydanie 3. Wyd. Lexis Nexis, Warszawa 2006 s. 823). Przy uwzględnieniu ustalonej kwoty wyczerpującej usprawiedliwione potrzeby małoletniego powoda, a kształtującej się na poziomie ponad 1400 zł miesięcznie, matka powódki – po otrzymaniu od pozwanego kwoty 700zł miesięcznie, będzie musiała zapewnić jej pozostałą kwotę utrzymania.

Należy bowiem jeszcze raz podkreślić, iż obowiązek alimentacyjny spoczywa na obojgu rodzicach i oboje rodzice powinni go realizować. Ustalając stan faktyczny niniejszej sprawy Sąd oparł się przede wszystkim na dowodach z dokumentów zgromadzonych w toku postępowania, które uznał za wiarygodne oraz na dowodach z przesłuchania matki powoda i pozwanego w charakterze stron. Zdaniem Sądu – rodzice małoletniej powódki powinni z pominięciem wzajemnych uraz i pretensji, współdziałać nie tylko w sprawnym realizowaniu ciążącego na nich względem dziecka obowiązku alimentacyjnego, ale przede wszystkim w niesieniu jemu pomocy i wspierania w tak istotnym dla niej okresie życia.

Mając na uwadze powyższe rozważania, Sąd rozstrzygnął o żądaniu pozwu na podstawie powołanych przepisów zasądzając na rzecz małoletniej powoda alimenty w kwocie 700 zł miesięcznie, płatne do 10-go dnia każdego miesiąca z ustawowymi odsetkami w razie opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat, poczynając od dnia wniesienia pozwu od dnia 14 listopada 2018r. W pozostałej części powództwo jako niezasadne podlegało oddaleniu.

Zgodnie z zasadą odpowiedzialności za wynik procesu określoną w art. 98 § 1 k.p.c. strona przegrywająca jest obowiązana zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony, także w przypadku częściowego oddalenia powództwa – z uwzględnieniem zasady stosunkowego rozdzielenia wyrażonej w przepisie art. 100 k.p.c.

Koszty zastępstwa procesowego Sąd zasądził od pozwanego na rzecz małoletniej powódki, która była reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika zgodnie z art.100 k.p.c. oraz z § 4 ust.1 pkt 9 w zw. z ust.4 w zw. z § 2 pkt.5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych, uwzględniając, że małoletnia powódka wygrała proces w 70 % to w takim zakresie Sąd zasądził na jej rzecz zwrot kosztów zastępstwa procesowego. Koszty zastępstwa procesowego za reprezentowanie małoletniej powódki przez zawodowego pełnomocnika w odniesieniu do wartości przedmiotu sporu wynosiły 3600 zł. W związku z powyższym pozwany powinien w zakresie, w którym przegrał niniejszą sprawę – zwrócić pełnomocnikowi małoletniej powódki kwotę 1.457 zł w tym 17 opłaty skarbowej ( 70% x 3.600 zł=2520 zł -30%x3600 tj. 1080 zł). Z uwagi na powyższe Sąd orzekł jak w punkcie trzecim sentencji wyroku.

Opłata sądowa w kwocie 420 zł została ustalona w oparciu o art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych w zw. z art. 22 k.p.c. – z uwagi na dochodzenie alimentów w kwocie 1.000 zł miesięcznie, wartość przedmiotu sporu stanowi – 1.000 zł pomnożone razy 12 [miesięcy] – zgodnie z art. 22 k.p.c. – co daje kwotę 12.000 zł, z czego opłata stosunkowa od pozwu wynosi 5 %, co daje kwotę 600 zł), od której uiszczenia powódka jako strona dochodząca roszczeń alimentacyjnych była zwolniona (art. 96 ust. 1 pkt 2 w/w ustawy). Dlatego też w punkcie czwartym nakazano pobrać od pozwanego na rzecz Skarbu Państwa koszty sądowe w wysokości 420 zł, obliczone odpowiednio do części, w jakiej przegrał pozwany proces (700zł/1000zł x 100%=70 % x 600 zł= 420 zł).

O rygorze natychmiastowej wykonalności Sąd orzekł w punkcie piątym wyroku, mając na względzie treść art. 333 § 1 pkt 1 k.p.c., w myśl którego Sąd z urzędu nada wyrokowi przy jego wydaniu rygor natychmiastowej wykonalności, jeżeli zasądza alimenty.