Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IV U 1158/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 22 listopada 2018r.

Sąd Okręgowy w Zielonej Górze IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący: SSO Bogusław Łój

Protokolant: sekretarz sądowy Joanna Dejewska vel Dej

po rozpoznaniu w dniu 08 listopada 2018 r. w Zielonej Górze

odwołania M. Z.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Z.

z dnia 06.08.2018 r znak (...)

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Z.

o wyrównanie emerytury

zmienia zaskarżoną decyzję w ten sposób, że przyznaje M. Z. prawo
do wyrównania emerytury z tytułu zwiększenia świadczenia za okres 21 lat 8 miesięcy i 13 dni podlegania rolniczemu ubezpieczeniu społecznemu poczynając od dnia złożenia wniosku tj. od 19.10.2015 r.

SSO Bogusław Łój

Sygn. akt IVU 1158/18

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 06.08.2018r. pozwany Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Z. odmówił wnioskodawczyni M. Z. wyrównania emerytury z tytułu zwiększenia świadczenia za okres podlegania rolniczemu ubezpieczeniu społecznemu poczynając od dnia 19.10.2015r.

W odpowiedzi od tej decyzji wnioskodawczyni M. Z. domagała się jej zmiany i wyrównania emerytury poczynając od 19.10.2015r. ponieważ w tym dniu złożyła wniosek wraz z kompletem dokumentów, które wniosek ten uzasadniały.

W odpowiedzi na odwołanie pozwany organ rentowy podtrzymał swoje stanowisko zawarte w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji.

Sąd Okręgowy ustalił następujący stan faktyczny:

Wnioskodawczyni M. Z. w dniu 19.10.2018r. złożyła wniosek o przyznanie emerytury wraz z decyzją KRUS o uwzględnieniu 21 lat , 1 miesiąca i 13 dni pracy w gospodarstwie rolnym za którego okres opłacała składki na ubezpieczenie społeczne rolników.

Z. M. urodzona (...) od dnia 19.10.2015r. (od osiągnięcia wieku emerytalnego) uprawniona jest do emerytury. Przy ustaleniu emerytury uwzględniono zwiększenie z tytułu opłacania składek na ubezpieczenie społeczne rolników za okres 17 lat, 8 miesięcy i 13 dni w kwocie 190,35zł (okresy: 01.08.1986r. 21.12.1988r., 01.08.1991r. do 30.09.1991r., 09.07.1992r. do 09.10.1994r., 01.04.2002r. do 13.03.2014r.).

Z zaświadczenia Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Z. z dnia 29.05.2014r. (akta k. nr 21-30) wynika, że w okresie od 01.08.1981r. do 31.07.1986r. M. Z. była zwolniona z opłacania składek.

Wnioskodawczyni nie zaskarżyła powyższej decyzji z dnia 25.11.2015r.

W dniu 21.04.2017r. do organu wpłynął wniosek o ponowne przeliczenie świadczenia z uwzględnieniem okresu opłacania składek na ubezpieczenie społeczne rolników. Z decyzji z dnia 25.11.2015r. wynika bowiem 17 lat, 8 miesięcy i 13 dni, natomiast z KRUS 22 lata, 1 miesiąc i 13 dni. Wnioskodawczyni dołączyła do wniosku decyzję Prezesa KRUS z 08.06.2016r. o odmowie prawa do świadczenia z ubezpieczenia społecznego rolników (emerytury rolniczej).

Pismem z dnia 06.06.2017r. (...) pozwany organ rentowy poinformował wnioskodawczynię, że wysokość świadczenia ustalona jest w sposób prawidłowy, bowiem przy ustaleniu zwiększenia emerytury z art. 26a ustawy emerytalnej, nie należy uwzględniać okresów zwolnienia z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne rolników, o których mowa w art. 40 ustawy z dnia 27.10.1977r. o zaopatrzeniu emerytalnym oraz innych świadczeniach dla rolników i ich rodzin. Z dokumentów nie wynika podstawa zwolnienia z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne rolników w spornym okresie.

W dniu 18.09.2017r. wnioskodawczyni wystąpiła z ponownym wnioskiem o przeliczenie świadczenia, dołączając zaświadczenie Wójta Gminy Z., z którego wynikało, iż zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 27.10.1977r. o zaopatrzeniu emerytalnym oraz innych świadczeniach dla rolników i ich rodzin (Dz. U. z 1977r. Nr 32 poz. 140) była zwolniona z opłacania składek na Fundusz Emerytalny Rolników od gruntów od 01.08.1981r. do 31.07.1986r. z tytułu „młody rolnik”.

Decyzją z dnia 11.12.2017r. (...) M. Z. przeliczono emeryturę, nie uwzględniając zwiększenia z tytułu nieopłaconych składek na ubezpieczenie społeczne rolników.

W dniu 30.05.2018r. wnioskodawczyni wystąpiła z ponownym wnioskiem o doliczenie zwiększenia za okres od.08.1981r. do 31.07.1986r.

Zaskarżoną decyzją z dnia 11.06.2018r. (...) organ przeliczył emeryturę od 01.05.2018r. uwzględniając zwiększenie z tytułu opłacania składek na ubezpieczenie rolników za okres 21 lat, 8 miesięcy i 13 dni w wysokości 225,57zł.

Od decyzji tej wnioskodawczyni złożyła odwołanie, w którym zawarła wniosek o wyrównanie emerytury z należnymi odsetkami, a który został przez pozwany organ rentowy potraktowany jako wniosek o wyrównanie świadczenia za okres podlegania rolniczemu ubezpieczeniu społecznemu od dnia 01.08.1981r. do 31.07.1986r. poczynając od dnia przyznania prawa do emerytury tj. 19.10.2015r.

Zaskarżoną decyzją z dnia 06.08.2018r. (...) organ odmówił wnioskodawczyni prawa do wyrównania emerytury z tytułu zwiększenia świadczenia za okres podlegania rolniczemu ubezpieczeniu społecznemu poczynając od dnia przyznania prawa do emerytury, ponieważ wniosek o ponowne ustalenie wysokości świadczenia złożono 01.05.2018r.

(dowód: okoliczności niesporne a także akta organu rentowego)

Sąd Okręgowy zważył co następuje:

Odwołanie wnioskodawczyni okazało się zasadne.

Stan faktyczny sprawy był w istocie między stronami niesporny.

Pozwany organ rentowy uwzględnił sporny okres podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników, w którym wnioskodawczyni była zwolniona z obowiązku opłacania składek społecznych jako „młody rolnik” na podstawie art. 40 ustawy z 27.10.1977r. o zaopatrzeniu emerytalnym oraz innych świadczeniach dla rolników i ich rodzin (Dz. IU. Z 1977r. Nr 32 poz. 140), dopiero w zaskarżonej decyzji, mimo iż okoliczność ta była dowiedziona już przez wnioskodawczynię we wniosku o emeryturę złożonym w dniu 19.10.2015r.

Nie do przyjęcia jest argumentacja pozwanego organu rentowego, że skoro wnioskodawczyni nie złożyła odwołania od pierwotnej decyzji odmawiającej uznania tego okresu wydanej w dniu 25.11.2015r. to znaczy że decyzja była prawidłowa.

Decyzja ta była nieprawidłowa, co stwierdził, wprawdzie nie wprost organ rentowy, ale wydając zaskarżoną decyzję w dniu 06.08.2018r., w której sporny okres uwzględniono, podwyższając emeryturę wnioskodawczyni o okres w którym była zwolniona z obowiązku opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne rolników, jako „młody rolnik”.

Zgodnie z treścią art. 129 ust. 1 ustawy emerytalnej świadczenia wypłaca się od dnia powstania prawa do tych świadczeń, nie wcześniej niż od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek.

Wnioskodawczyni spełniła warunki do przyznania emerytury w dniu 19.10.2015r. tego też dnia złożyła wniosek o przyznanie prawa do emerytury dołączając komplet dokumentów dokumentujący sporny okres podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników i opłacania składek.

I od tego też dnia, tj. 19.10.2015r. pozwany organ rentowy wypłacał wnioskodawczyni emeryturę w zaniżonej wysokości, bowiem bezpodstawnie organ rentowy nie uwzględnił spornego okresu z tytułu ubezpieczenia społecznego rolników.

Organ rentowy uwzględnił ten okres dopiero wydając zaskarżoną decyzję w dniu 06.08.2018r.

Nie zmienia te jednak wniosku, że organ rentowy mógł i powinien okres ten uwzględnić wydając pierwotną decyzję w dniu 25.11.2015r. ponieważ dysponował dowodami dokumentującymi to ubezpieczenie.

Z tych też względów wnioskodawczyni przysługuje wyrównanie świadczenia od daty złożenia wniosku, w przedmiotowej sprawie jest to data zbieżna z dniem nabycia prawa do świadczeń.

Biorąc pod uwagę powyższe zważania należało orzec jak w wyroku na podstawie art. 477 14 § 2 kpc.