Pełny tekst orzeczenia

Sygnatura akt VIII Gz 434/18

POSTANOWIENIE

Dnia 21 grudnia 2018 roku

Sąd Okręgowy w Szczecinie, Wydział VIII Gospodarczy,

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Natalia Pawłowska-Grzelczak

po rozpoznaniu 21 grudnia 2018 roku w Szczecinie

na posiedzeniu niejawnym

w postępowaniu uproszczonym

sprawy z powództwa Przedsiębiorstwa Produkcyjno- (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w S.

przeciwko A. D.

o zapłatę

na skutek zażalenia powódki na postanowienie Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie z 13 lipca 2018 r., sygnatura akt XI GNc 615/18,

postanawia:

uchylić zaskarżone postanowienie.

UZASADNIENIE

Zażalenie okazało się zasadne.

Sprawa podlegała rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym i nie przeprowadzano postępowania dowodowego, więc uzasadnienie ogranicza się do przedstawienia oceny prawnej (art. 505 13 w zw. z art. 361 k.p.c.).

Należy podzielić argumentację strony powodowej, że brak było podstaw do zwrotu pozwu w niniejszej sprawie z uwagi na nieuzupełnienie braków formalnych dotyczących umocowania do działania za stronę powodową pełnomocnika procesowego, działającego na podstawie pełnomocnictwa z 14 marca 2018 r., podpisanego przez T. R. jako prokurenta powódki. Wbrew zapatrywaniu Sądu pierwszej instancji przedłożona do akt sprawy uchwała zarządu powodowej spółki z 17 sierpnia 2017 r. (k. 15) pozwalała na stwierdzenie, że pełnomocnictwo procesowe zostało udzielone przez osobę umocowaną do działania za powodową spółkę, czyli przez prokurenta (art. 109 1 § 1 k.c.).

Po pierwsze, rzeczona uchwała nie zastrzega, aby prokura była ograniczona co do działania prokurenta w tym sensie, że dla skuteczności działania prokurenta niezbędne jest współdziałanie innej osoby (art. 109 4 k.c.), a skoro takiego zastrzeżenia brak w treści uchwały, to przyjąć należy, że prokura została udzielona bez takiego ograniczenia. Dodatkowo z § 9 pkt 2 umowy spółki wynika, że do składania oświadczeń woli, zaciągania zobowiązań oraz rozporządzania prawem w imieniu pozwanej jest każdy z członków zarządu albo prokurent z osobna (k. 35). Nadto powódka przedłożyła wniosek o zmianę danych w KRS, również w zakresie wpisu prokurenta, a załącznikiem do tego wniosku była (wedle wykazu) właśnie uchwała powódki z 17 sierpnia 2017 r. (k. 42). Aktualnie w rejestrze powódki T. R. ujawniony jest jako prokurent samoistny.

W świetle powyższych okoliczności stwierdzić należy, że przedkładając wraz z pismem z 14 maja 2018 r. uchwałę z 17 sierpnia 2017 r. brak formalny pozwu w zakresie umocowania do reprezentacji powódki został usunięty, a tym samym brak było podstaw do zwrotu pozwu na podstawie art. 130 § 2 k.p.c.

Mając powyższe na względzie zaskarżone postanowienie należało uchylić na podstawie art. 386 § 1 k.p.c.

(...)

ZARZĄDZENIE

1.  (...)

2.  (...);

3.  (...)

(...)

KARTA KWALIFIKACYJNA ORZECZENIA

(...)

(...)

(...)

Podstawa prawna orzeczenia: art. 130 § 2 k.p.c.

(...)

(...)

………………………………………………………………………………