Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt XIII Ga 782/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 7 grudnia 2018 r.

Sąd Okręgowy w Łodzi, XIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy

w następującym składzie:

Przewodniczący: Sędzia SO Tomasz Bajer (spraw.)

Sędziowie: SO Jarosław Pawlak

SO Bartosz Kaźmierak

Protokolant: sekr. sąd. Izabela Wereszko

po rozpoznaniu w dniu 28 listopada 2018 r. w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa M. W.

przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w P.

o zapłatę

na skutek apelacji wniesionej przez pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego
w Płocku z dnia 9 kwietnia 2018 r., sygn. akt V GC 612/17

1.  oddala apelację;

2.  zasądza od (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w P. na rzecz M. W. kwotę 2.700,00 zł (dwa tysiące siedemset złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.

Tomasz Bajer Jarosław Pawlak Bartosz Kaźmierak