Pełny tekst orzeczenia

Sygn.akt INs 12/17

POSTANOWIENIE

Dnia 23 listopada 2018 r.

Sąd Rejonowy w Szczytnie Wydział I Cywilny

w składzie następującym :

Przewodniczący Sędzia SR. Sylwia Staniszewska

Protokolant st. sek. sąd. D. D.

po rozpoznaniu w dniu 9 listopada 2018 r. w Szczytnie

na rozprawie

sprawy z wniosku W. C.

z udziałem K. C. (1)

o podział majątku dorobkowego

p o s t a n a w i a :

I.  dokonać podziału majątku dorobkowego W. C. i K. C. (1) między którymi wspólność majątkowa małżeńska została zniesiona Wyrokiem Sądu Okręgowego w (...)z dnia 17 grudnia (...). w sprawie VI RC 407/12 o separację i o rozwód w ten sposób, że:

1.  wnioskodawcy W. C. przyznać na wyłączną własność:

a.  samochód osobowy marki S. (...) rok prod. 2005 nr rej. (...) o wartości 9.000 zł,

b.  środki pieniężne zgromadzone w (...) Bank (...) S.A., Banku (...) S.A., w Banku (...)w S., w Banku (...) S.A. w kwocie 119.608,44 zł,

tj. majątek o łącznej wartości 128.608,44 zł,

2.  uczestniczce K. C. (1) przyznać na wyłączną własność:

a.  środki pieniężne zgromadzone w (...) Bank (...) S.A. o wartości 1.070,25 zł,

tj. majątek o łącznej wartości 1070,25 zł,

II.  wartość majtku wspólnego ustalić na kwotę 129.678, 69 zł,

III.  zasądzić od wnioskodawcy W. C. na rzecz uczestniczki K. C. (1) kwotę 63.769,09 zł tytułem dopłaty płatną w terminie 5 lat od daty uprawomocnienia się orzeczenia z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w razie uchybienia terminowi płatności,

IV.  zasądzić od wnioskodawcy W. C. na rzecz uczestniczki K. C. (1) kwotę 4.259,56 zł tytułem kosztów utrzymania mieszkania płatną w terminie 5 lat od daty uprawomocnienia się orzeczenia z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w razie uchybienia terminowi płatności,

V.  oddalić wnioski wnioskodawcy i uczestniczki w pozostałym zakresie,

VI.  oddalić wniosek uczestniczki o zasądzenie od wnioskodawcy kosztów postępowania,

VII.  nie obciąża uczestniczki kosztami sądowymi, od których wnioskodawca został zwolniony,

VIII.  przyznać adw. A. Z. od Skarbu Państwa Sądu Rejonowego w Szczytnie kwotę 3600 zł tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej wnioskodawcy przez adwokata z urzędu oraz podatek VAT w kwocie 828 zł.

INs 12/17

UZASADNIENIE

Wnioskodawca W. C. wniósł o podział majątku wspólnego jego i uczestniczki K. C. (1) w skład, którego wchodzą: zastawa stołowo obiadowa na 12 osób o wartości 1.000 zł, oszczędności zgromadzone przez uczestniczkę i przez nią przywłaszczone w latach 1999 -2012 w kwocie 70.000 zł.

W uzasadnieniu wniosku podniósł, że małżeństwo wnioskodawcy i uczestniczki zostało rozwiązane przez rozwód.

W trakcie trwania małżeństwa wnioskodawca i uczestniczka zakupili zastawę stołowo obiadową na 12 osób. Uczestniczka w trakcie trwania małżeństwa zgromadziła oszczędności w kwocie 70.000 zł. Fakt ten zataiła przed wnioskodawcą. Zgromadzone oszczędności przywłaszczyła sobie w latach 1999-2012.

Uczestniczka w odpowiedzi na wniosek (k.55) podniosła, że zastawa stołowo obiadowa stanowi jej majątek osobisty. Podniosła, że posiadała oszczędności ale w niższej kwocie niż wskazana przez wnioskodawcę. Oszczędności te były przez nią gromadzone przez kilkanaście lat. Oszczędności te zostały przez nią spożytkowane na potrzeby rodziny do 2009 r. Na datę ustania wspólności majątkowej małżeńskiej uczestniczka nie posiadała oszczędności.

Uczestniczka podniosła, że w skład majątku wspólnego małżonków wchodzi samochód osobowy marki S. (...) oraz oszczędności zgromadzone przez wnioskodawcę.

Wniosła również o zasądzenie od wnioskodawcy kwoty tytułem zwrotu połowy kosztów utrzymania mieszkania położonego w S. przy ul. (...), które uczestniczka poniosła w okresie od ustania wspólności majątkowej.

W piśmie z dnia 24.05.2017 r. (k.180- 181) wskazała, że dochodzi zwrotu od wnioskodawcy kosztów utrzymania mieszkania od października 2014 r. do czerwca 2016 r. w kwocie 5.033,38 zł.

Sąd Rejonowy ustalił następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca W. C. i uczestniczka K. C. (1) zawarli związek małżeński w dniu 8.08.1981 r. Wyrokiem z dnia 17.12.2013 r. w sprawie VI RC 407/12 Sąd Okręgowy w Olsztynie rozwiązał ich małżeństwo przez rozwód. Wyrokiem tym, Sąd ustalił sposób korzystania z mieszkania stron położonego w S. przy ul. (...), w ten sposób, że przydzielił W. C. do wyłącznego użytku pokój położony jako pierwszy od wejścia, po prawej stronie, K. C. (1) do wyłącznego użytkowania pokój położony jako drugi, zaś pozostałe pomieszczenia pozostawił stronom do wspólnego użytkowania. (dowód: wyrok ze sprawy VI RC 407/12 k.520)

Umową z dnia 3.06.2016 r. zawartą w formie aktu notarialnego, wnioskodawca i uczestniczka dokonali częściowego podziału majątku wspólnego w ten sposób, że: wnioskodawca otrzymał na wyłączna własność nieruchomość zabudowaną składającą się z działki nr (...) o pow. 0,22 ha położoną w M., dla której prowadzona jest księga wieczysta nr (...) o wartości 150.000 zł, a uczestniczka otrzymała na wyłączną własność lokal mieszkalny nr (...) położony w S. przy ul.(...)17 o wartości 150.000 zł. (dowód: umowa k.61-63, k.273-277)

Przed zawarciem związku małżeńskiego z wnioskodawcą, uczestniczka kupiła zastawę stołową obiadową za pieniądze, które posiadała ze swoich zarobków. (dowód: zeznania świadka M. C. płyta CD k. 213, zeznania uczestniczki płyta CD k.231 a)

W trakcie trwania małżeństwa wnioskodawca i uczestniczka nabyli nieruchomość składającą się z działki nr (...) o pow. 0,22 ha położoną w M., dla której prowadzona jest księga wieczysta nr (...). Na nieruchomości tej w trakcie trwania małżeństwa, wnioskodawca wybudował dom mieszkalny. Budowa domu na tej nieruchomości finansowana była z jego dochodów. (dowód: zeznania wnioskodawcy pyta CD k.231 a) W trakcie trwania małżeństwa, wnioskodawca i uczestniczka nabyli także samochód marki S. (...) o wartości 9.000 zł. (bezsporne, płyta CD k.231 a ) Samochód ten został przez nich kupiony w 2009 r. jako używany. Przy zakupie tego samochodu pośredniczył brat wnioskodawcy E. C. (1), który sprowadził go z zagranicy. Pieniądze na zakup tego samochodu i części do niego zostały przelane przez wnioskodawcę na rachunek E. C. (2), córki E., w dniu 30.09.2009 r. w kwocie 14.350 zł i w dniu 3.12.2009 r. w kwocie 2.400 zł.(dowód: wyciągi k. 148 zeznania uczestniczki płyta CD k.231 a)

Wnioskodawca i uczestniczka w czasie trwania małżeństwa pracowali. Zarobione przez siebie pieniądze gromadzili na odrębnych rachunkach bankowych. Żadne z nich nie miało wglądu do rachunków bankowych drugiego małżonka. W trakcie trwania małżeństwa wnioskodawca przekazywał uczestniczce określoną kwotę pieniędzy na prowadzenie domu, do 2010 r. były to kwoty rzędu 700 zł, 800 zł, 1000 zł miesięcznie, a od października 2010 r. – 300 zł miesięcznie. (dowód: zeznania uczestniczki płyta CD k.231 a)

Wnioskodawca posiadała oszczędności zgromadzone w Banku Spółdzielczym w S. na lokacie terminowej w kwocie 2.309,19 USD, którą zlikwidował w dniu 14.02.2013 r. (informacja k. 124) Wnioskodawca posiadał również w (...) Bank (...) S.A. lokaty terminowe, oszczędnościową książeczkę, rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy. W banku tym, wnioskodawca w dniu 16.04.2012 r. otworzył lokatę, którą w dniu 16.05.2012 r. zlikwidował w kwocie 20.131,57 zł, która to kwota została przelana na jego rachunek w tym banku. (k.138, 135,136) Ze środków będących na tym rachunku (k.136) w dniu 16.05.2012 r. otworzył nową lokatę w kwocie 18.065,90 zł.(k.138), która po zerwaniu lokaty wraz z odsetkami w dniu 4.09.2012 r. została przelana na jego rachunek. (k.136 odwr.) Ze środków zgromadzonych przez wnioskodawcę na tym rachunku (k.136) w dniu 10.07. i 16.07.2012 r. wnioskodawca utworzył nową lokatę w kwocie 39.000 zł. (k.140), która to kwota po jej zlikwidowaniu wpłynęła na rachunek bieżący wnioskodawcy w dniu 4.09.2012 r. (k.136 odwr.) Z lokat w kwocie 18.065,90 zł i w kwocie 39.000 zł, po ich wpłynięciu na rachunek bieżący wnioskodawcy, w dniu 4.09.2012 r. przelał kwotę 57.120 zł na lokatę. (k.139). Po zlikwidowaniu tej lokaty, kwota 57.120 zł została przekazana na rachunek bieżący wnioskodawcy w dniu 12.10.2012 r. wraz z odsetkami w kwocie 187,84 zł. Wnioskodawca w dniu 12.10.2012 r. z rachunku bieżącego wypłacił kwotę 57.307,84 zł. (k.136 odwr.). W dniu 5.06.2013 r. wnioskodawca zlikwidował rachunek bieżący w (...) S.A. wypłacając kwotę 1.042,61 zł. (k.136-137)

Wnioskodawca posiadała także oszczędności zgromadzone w Banku (...) S.A. W trakcie trwania sprawy rozwodowej, tj. od daty złożenia pozwu w dniu 13 marca 2012 r. w dniu 20.03.2012 r. i w dniu 3.04.2012 r. przelał na rzecz E. C. (3), bratanicę, kwoty po 10.000 zł. W dniu 10.07.2012 r. z lokaty założonej przez wnioskodawcę na jego rachunek bieżący wpłynęła kwota 30.931,63 zł, z której wnioskodawca w dniu 10.07.2012 r. wypłacił kwotę 20.000 zł, a w dniu 16.07.2012 r. kwotę 13.405,63 zł. W dniu 31.08.2012 r. rachunek w tym banku został zamknięty a wnioskodawcy wypłacono kwotę 383 zł. (dowód; historia wypłat k. 145-157)

Wnioskodawca posiadał również rachunki bankowe w Banku (...) S.A. Na dzień 25.09.2014 r. saldo na rachunku wynosiło 2.934,75 zł. Na rachunek ten wpływała emerytura wnioskodawcy. (k.159-162)

Uczestniczka K. C. (1) w okresie od 2.10.2000 r. do 20.02.2009 r. posiadała lokaty terminowe w Banku Spółdzielczym w S.. Środki na zakładanie poszczególnych lokat pochodziły z likwidacji poprzednich lokat. Ostatnia lokata została zlikwidowana w dniu 9.07.2008 r. Łączny stan środków w ramach których uczestniczka dokonywała likwidacji lokat i ich ponownego założenia w tym okresie wynosił 19.880,93 zł. W Banku (...)uczestniczka posiadała lokatę w USD, która została zlikwidowana w dniu 20.02.2009 r. w kwocie 1326,26 USD.(dowód: informacja k.236-237)

Uczestniczka posiadała rachunek bieżący w (...) S.A. W dniu 13.06.2011 r. uczestniczka z rachunku w (...) S.A. wypłaciła kwoty: 4000 zł i 500 zł, a w dniu 31.03.2011 r. kwotę 5.000 zł. (dowód: pokwitowania k. 20-21) Na datę ustania wspólności majątkowej ustawowej małżeńskiej jej stan oszczędności wynosił 1070,25 zł (17.09.2014 r.) Kwoty pieniężne posiadane przez uczestniczkę rachunku bankowy w (...) S.A. przeznaczała ona na bieżące utrzymanie. (k. 19, 81-86, 242- 267) Uczestniczka w dniu 15.03.2007 r. zlikwidowała książeczkę oszczędnościową obiegową. (dowód: informacja k.240- 267)

W Banku (...) na dzień 14.06.2004 r. uczestniczka miała saldo na rachunku w wysokości 365,47 USD i 608,11 euro. (dowód; informacja k.18) Wypłaty tych kwot dokonała w dniu 24.05.2005 r. (dowód: pokwitowania k. 80) W okresie ostatnich 10 lat Bank (...) nie prowadził rachunków na rzecz uczestniczki. (dowód: informacja k. 279)

Ze swoich dochodów uczestniczka uiszczała należność za studia córki stron, Uczestniczka ze swoich dochodów finansowała remonty przeprowadzane w mieszkaniu. (k.67-78, 291) Uczestniczą poleciała do USA do siostry w 2006 r. i w 2011 r. Wyjazdy te finansowała z własnych oszczędności. Opłata za bilet lotniczy w 2011 r. wyniosła 2.890 zł. (k.90) Wyjeżdżając do USA, uczestniczka kupiła dolary amerykańskiej w celu zawiezienia ich siostrze. Pieniądze na zakup USD miała z pieniędzy przelanych na jej rachunek bankowy przez L. G. i J. B., była to kwota 15.000 zł, niewykorzystaną kwotę zwróciła. (potwierdzenia k.87-88)

Uczestniczka sfinansowała także częściowo wyjazd córki stron do rodziny w USA.

Uczestniczka od dat rozwiązania małżeństwa jej i wnioskodawcy przez rozwód, tj. od października 2014 r. do czerwca 2016 r. – zawarcia umowy przez wnioskodawcę i uczestniczkę o częściowym podziale majątku wspólnego, ponosiła koszty utrzymania mieszkania nr (...) przy ul. (...) w S.. Poniosła opłaty za mieszkanie, które łącznie za ten okres wyniosły 6.878,66 zł. (dowód: wpłaty k.114, 182-186). Uiściła podatek od nieruchomości za 2014 r. w kwocie 56 zł. (k.113) Uiszczała należność za dostawę gazu, w łącznej kwocie za dany okres – 412,69 zł (k.111, 190-191), należność za dostawę energii elektrycznej, za ten okres, w łącznej kwocie 1682,93 zł (k.110, k.192 -200), należność za usługi świadczone przez (...) S.A. – opłata za telewizję, internet, telefon, w łącznej kwocie, za ten okres,1185,22 zł (k.106-109, 186 – 189)

Z mieszkania przy ul. (...) w okresie od października 2014 r. do czerwca 2016 r. korzystała głównie uczestniczka. Wnioskodawca, w tym okresie mieszkał głównie w domu na nieruchomości w M.. Przebywał także u córki w W. gdzie się leczył. Od czasu do czasu korzystał jednak z pokoju w mieszkaniu przy ul (...) przyznanego mu do wyłącznego użytku i pomieszczeń wspólnych z uczestniczką. Korzystał w tym czasie z wszelkich mediów. Pobyty jego w mieszkaniu czasami trwały kilka dni w tygodni, a czasami były to pojedyncze dni w tygodniu. (dowód: historia choroby wnioskodawcy k. 295- 303, 309, 310, zeznania świadków B. B., T. Ś. płyta CD k. 330

W dniu 17.04.2015 r. wnioskodawca kupił lokal mieszkalny nr (...) położony w przy ul. (...) w W. za kwotę 62.500 zł. (umowa k.306-307) Pieniądze na zakup tego mieszkania dała wnioskodawcy córka, E. D.. (zeznania świadka E. D. płyta k. 335)

Wnioskodawca z mieszkania nr (...) położonego w S. przy ul. (...) wymeldował się 11.07.2016 r. (dowód: zaświadczenie k.286)

E. C. (1), brat wnioskodawcy w dniu 5.03.2013 r. wystawił wnioskodawcy pokwitowanie, że otrzymał od wnioskodawcy kwotę 1.000 euro, a w dniu 15.08.2015 r. wystawił wnioskodawcy pokwitowanie, że otrzymał od wnioskodawcy kwotę 1.500 euro.

Wnioskodawca pożyczył od Z. W. kwotę 8.500 euro. Z. W. w dniu 8.05.2013 r. wystawił wnioskodawcy pokwitowanie, że otrzymał od wnioskodawcy kwotę 6.500 euro, a w dniu 5.09.2015 r. wystawił wnioskodawcy pokwitowanie, że otrzymał od wnioskodawcy kwotę 1.000 euro. (dowód: dokumenty k. 224 -227) W Prokuraturze Rejonowej O. P. pod sygn.. akt 2Ds 429/14 toczyło się postępowanie z zawiadomienia K. C. (2) w związku z możliwością popełnienie przestępstwa sfałszowania umowy pożyczki zawartej przez wnioskodawcę i Z. W. oraz sfałszowania pokwitowań wystawionych przez E. C. (4) i Z. W.. Postępowanie w tej sprawie zostało umorzone. (dowód: dokumenty k. 1-3, 57, 21, 178-179 akt 2Ds 429/14)

Ponadto powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie zeznań wnioskodawcy i uczestniczki płyta CD k.231 a i k.344

Sąd Rejonowy zważył, co następuje:

Na rozprawie w dniu 30 listopada 2017 r. wnioskodawca i uczestniczka zgodnie ustalili, że wartość samochodu marki S. (...) wynosi 9.000 zł, ponieważ samochód ten znajduje się w posiadaniu wnioskodawcy by przyznać go na wyłączną własność wnioskodawcy.

W świetle zebranego w sprawie materiału dowodowego, zdaniem sądu nie zasługują na wiarę twierdzenia wnioskodawcy, że zastawa stołowo obiadowa na 12 osób stanowi majątek wspólny małżonków. Uczestniczka zaprzeczyła temu twierdząc, że zastawa ta stanowi jej majątek osobisty, gdyż nabyła ją przed zawarciem małżeństwa ze swoich dochodów. Zeznania uczestniczki w tej części mają potwierdzenie w zeznaniach świadka M. C., który potwierdził, że zastawa ta została nabyta przez uczestniczkę przed zawarciem związku małżeńskiego z jej dochodów. Opisał okoliczności jej zakupu. Sąd dał wiarę zeznaniom uczestniczki w tej części i zeznaniom świadka. Wnioskodawca nie przedstawił żadnych dowodów podważających ich wiarygodność, dlatego sąd oddalił jego wniosek w tej części, uznając że zastawa nie stanowi majątku wspólnego małżonków.

Odnośnie oszczędności zgromadzonych przez uczestniczkę, które miała przywłaszczyć w latach 1999-2012, a zgłoszonych przez wnioskodawcę do podziału, jego wniosek w tej części, w świetle zebranego w sprawie materiału dowodowego również nie zasługuje na uwzględnienie.

Na wstępie należy zaznaczyć, że momentem decydującym dla ustalenia składu majątku wspólnego podlegającemu podziałowi jest chwila ustania wspólności majątkowej między małżonkami. Przedmiotem podziału mogą być, więc jedynie przedmioty majątkowe, które były wspólnością w chwili jej ustania i które nadal znajdują się w majątku małżonków jako objęte ich współuprawnieniem w częściach ułamkowych. Każdy z małżonków może jednak żądać rozliczenia z tytułu nieuzasadnionego zbycia przez drugiego małżonka składników majątku wspólnego w czasie trwania wspólności majątkowej. Roszczenie takie ma charakter odszkodowawczy i znajduje podstawę w art. 415 k.c. Natomiast jeżeli środki te zostały zużyte na wydatki lub nakłady na majątek odrębny małżonka podlegają one rozliczeniu na podstawie art. 45 § 1 k.r.o. W przypadku zużycia przez małżonka w czasie trwania wspólności majątkowej, stanowiącej przedmiot majątku wspólnego kwoty pieniężnej ulokowanej na bankowym rachunku oszczędnościowym, na bieżące koszty utrzymania rodziny w granicach uzasadnionych potrzebami współmałżonka nie można domagać się rozliczenia tej kwoty przy podziale majątku wspólnego, także wówczas, gdy nastąpiło to bez jego zgody. (por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 4.11.1999 r. II CKN 523/98)

Z zeznań wnioskodawcy i uczestniczki wynika w sposób zgodny, że każde z nich miało osobne rachunki bankowe, lokaty, na których lokowali swoje oszczędności i nimi samodzielnie dysponowało. Żadne z nich nie miało wglądu w stan oszczędności drugiego małżonka i możliwości dysponowania nimi.

Z dowodów zebranych w sprawie wynika, że uczestniczka posiadała oszczędności w Banku Spółdzielczym w S., w (...) S.A., w Banku (...) S.A.

Z informacji uzyskanej z Banku Spółdzielczego w S. wynika, że posiadała lokaty terminowe w okresie od 2.10.2000 r. do 20.02.2009 r. Środki na zakładanie poszczególnych lokat pochodziły z likwidacji poprzednich lokat. Ostatnia lokata została zlikwidowana w dniu 9.07.2008 r. Łączny stan środków w ramach których uczestniczka dokonywała likwidacji lokat i ich ponownego założenia w tym okresie wynosił 19.880,93 zł. W Banku Spółdzielczym w S., jak wnika z tej informacji, uczestniczka posiadała lokatę w USD, która została zlikwidowana w dniu 20.02.2009 r. w kwocie 1326,26 USD. Z przedstawionych przez wnioskodawcę pokwitowań wynika natomiast, że Uczestniczka z rachunku w (...) S.A. w dniu 13.06.2011 r. wypłaciła kwoty: 4000 zł i 500 zł, a w dniu 31.03.2011 r. kwotę 5.000 zł, a w Banku (...) S.A. na dzień 14.06.2004 r. uczestniczka miała saldo na rachunku w wysokości 365,47 USD i 608,11 euro, które wypłaciła w dniu 24.05.2005 r. Z informacji nadesłanej przez Bank (...) S.A. wynika, że okresie ostatnich 10 lat nie prowadził rachunków na rzecz uczestniczki.

Uczestniczka zeznała, że zgromadzone oszczędności przeznaczyła na utrzymanie siebie i córki. Finansowała z nich opłaty za studia córki stron, remonty przeprowadzane w mieszkaniu, swoje wyjazdy do siostry w USA w 2006 r. i w 2011 r., wyjazd córki stron do USA. Ponadto zeznała, że wyjeżdżając do USA, uczestniczka kupiła dolary amerykańskiej w celu zawiezienia ich siostrze, pieniądze na ten cel zostały jej przelane na rachunek bankowy przez L. G. i J. B., była to kwota 15.000 zł, niewykorzystaną kwotę zwróciła.

Zeznaniom uczestniczki w tej części sad dał wiarę mają one bowiem potwierdzenie w złożonych przez nią dokumentach w postaci pokwitowań opłat za studia córki, fakturach na zakup materiałów budowlanych, potwierdzeniach zakupu biletu, potwierdzeniach przelewu (k.68-78, 80,87-90). Analiza historii rachunku bankowego posiadanego przez uczestniczkę w (...) S.A. (k. 19, 81-86, 242- 267) wskazuje, że z uwagi na wielkość kwot wypłacanych przez uczestniczkę, były to kwoty przeznaczane na bieżące utrzymanie. Dotyczy to także okresu od daty rozpoczęcia sprawy o rozwód między stronami do daty wydania prawomocnego orzeczenia w sprawie o rozwód.

Ponadto wnioskodawca składając zeznania na rozprawie w dniu 30.11.2017 r. przyznał, że uczestniczka sama finansowała swoje wyjazdy do rodziny w USA, otrzymała kwotę ok. 15.000 zł od L. G. i J. B. by zakupić dolary amerykańskie i zawieźć je siostrze w USA.

Mając na uwadze powyższe rozważania, sąd przyjął, że uczestniczka kwoty pieniężne ulokowane na rachunkach bankowych wydatkowała w sposób uzasadniony na bieżące koszty utrzymania rodziny, a zatem do majątku wspólnego małżonków wchodzą jedynie jej oszczędności w (...) S.A. na datę uprawomocnienia się Wyroku w sprawie o rozwód, które wynosiły 1.070,25 zł

Odnośnie oszczędności zgromadzonych przez wnioskodawcę, to w ocenie sądu, w świetle zebranego materiału dowodowego, podlegają rozliczeniu i uwzględnieniu jako składniki majątku wspólnego małżonków, jego oszczędności zgromadzone w Banku Spółdzielczym w S., w (...) S.A., w Banku (...) zużyte przez niego w trakcie trwania sprawy o rozwód, a także Banku (...) S.A. istniejące na datę uprawomocnienia się Wyroku w sprawie o rozwód.

Z dowodów zebranych w sprawie wynika, że wnioskodawca w dniu 14.02.2013 r. w Banku (...) w S. podjął oszczędności w kwocie 2.309,19 USD, (informacja k. 124) Natomiast w (...) Bank (...) S.A. posiadał lokaty terminowe, oszczędnościową książeczkę, rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy. Analiza dokumentów nadesłanych przez Bank wskazuje, że wnioskodawca ostatecznie posiadał tam oszczędności w kwocie 57.307,84 zł. które wypłacił w dniu 12.10.2012 r. oraz w dniu 5.06.2013 r. zlikwidował rachunek bieżący w (...) S.A. wypłacając kwotę 1.042,61 zł. Odnośnie oszczędności zgromadzonych w Banku (...) S.A. to w ocenie sądu podlegają rozliczeniu kwoty po 10.000 zł przelane na rzecz E. C. (2), w dniu 20.03.2012 r. i w dniu 3.04.2012 r. a więc w trakcie trwania sprawy rozwodowej, oraz kwota 30.931,63 zł, z której wnioskodawca w dniu 10.07.2012 r. wypłacił kwotę 20.000 zł, a w dniu 16.07.2012 r. kwotę 13.405,63 zł i kwota 383 zł wypłacona wnioskodawcy w dniu 31.08.2012 r., w dacie zamknięcia rachunku.

W ocenie sądu, wnioskodawca nie przedstawił wiarygodnych dowodów by pieniądze te przeznaczył na bieżące koszty utrzymania rodziny lub na spłatę wspólnych zobowiązań. Wnioskodawca w swoich zeznaniach złożonych na rozprawie w 30 listopada 2017 r. i w dniu 28.09.2018 r. nie potrafił w sposób przekonywujący wyjaśnić na co przeznaczył wypłacone oszczędności. Wskazywał, że pieniądze z oszczędności zgromadzonych w Banku Spółdzielczym przeznaczył na spłatę pożyczki zaciągniętej u brata E. C. (1) na zakup samochodu, a także na spłatę pożyczki zaciągniętej u Z. W.. Podał, że na spłatę tych pożyczek zostały przeznaczone oszczędności z lokaty w Banku (...). Następnie w dalszej części swoich zeznań wskazywał, że na spłatę pożyczki zaciągniętej u brata na zostały przeznaczone kwoty po 10.000 zł, przelane na rachunek E. C. (2). Ponadto jego zdaniem, na spłatę tej pożyczki została przeznaczona kwota 14.350 zł przelana na rachunek E. C. (2) 30 wrześniu 2009 r. Zaprzeczył by miał oszczędności w (...) S.A.

Wnioskodawca przedstawił, co prawda umowę pożyczki zawartej ze Z. W. na kwotę 8.500 euro, pokwitowania Z. W., z dnia 8.05.2013 r. że otrzymał od wnioskodawcy kwotę 6.500 euro, z dnia 5.09.2015 r., że otrzymał od wnioskodawcy kwotę 1.000 euro, pokwitowania E. C. (1), z dnia 5.03.2013 r. że otrzymał od wnioskodawcy kwotę 1.000 euro, z 15.08.2015 r., że otrzymał od wnioskodawcy kwotę 1.500 euro.

Z pokwitowań tych nie wynika, kiedy kwoty te zostały przekazane pożyczkodawcom, a daty ich wystawienia nie korelują z datami wypłat przez wnioskodawcę kwot oszczędności. Ponadto stan oszczędności wnioskodawcy, wynikający z historii jego rachunków bankowych w (...) S.A. Banku (...) S.A., na datę zakupu samochodu (grudzień 2009 r.), nie potwierdza jego twierdzeń, że na zakup samochodu musiał zaciągnąć pożyczkę u brata. Z tych też względów sąd przyjął za uczestniczka, że na zakup samochodu, wnioskodawca przekazał w dniu 30.09.2009 r. pieniądze w kwocie 14.350 zł i w dniu 3.12.2009 r. pieniądze w kwocie 2.400 zł, na rachunek E. C. (2).

Sąd natomiast uznał, że nie należy rozliczać wypłat oszczędności dokonywanych przez wnioskodawcę przed złożeniem pozwu o rozwód 913.03.2012 r.) gdyż zeznał on, że od 2004 r. prowadził budowę domu na nieruchomości w M.. Budowa ta była finansowana tylko z jego oszczędności. Uczestniczka przyznała tą okoliczność. Oszczędności te zostały przeznaczone zatem na tworzenie majątku wspólnego małżonków, którego podziału wnioskodawca i uczestniczka dokonali umową z dnia 3.06.2016 r.

Mając na uwadze powyższe rozważania sąd uznał, że do majątku wspólnego małżonków należą oszczędności zgromadzone przez wnioskodawcę:
- na rachunku bankowym w Banku Spółdzielczym w S. w kwocie 2.309,19 USD, przy przyjęciu równowartości w złotych na dzień prawomocnego rozwiązania małżeństwa wnioskodawcy i uczestniczki przez rozwód otrzymamy kwotę 7.579,45 zł, - na rachunku w (...) S.A. w kwocie 57.120 zł wypłacone w dniu 12.10.2012 r. oraz w kwocie 1.042,61 zł wypłacone w dniu 5.06.2013 r.,

- na rachunku w Banku (...) w kwocie 20.000 zł. (wypłaty w dniu 20.03.2012 r. i w dniu 3.04.2012 r. na rzecz E. C. (3)), kwota 30.931,63 zł (pochodząca z lokaty), kwota 383 zł (na datę zamknięcia rachunku),

- na rachunku w Banku (...) S.A. kwota 2.934,75 zł na dzień 25.09.2014 r.,

łącznie jest to kwota 119.608,44 zł, którą sąd przyznał wnioskodawcy oraz samochód marki S. (...) o wartości 9.000 zł, tj. majątek o łącznej wartości 128.608,44 zł.

Uczestniczce sąd przyznał oszczędności w (...) S.A. w kwocie 1.070,25 zł, tj. majątek o łącznej wartości 1070,25 zł.

Dokonując rozliczeń z tytułu podziału majątku wspólnego małżonków, Sąd zasądził od wnioskodawcy na rzecz uczestniczki kwotę 63.769,09 zł tytułem spłaty, płatną w terminie 5 lat od daty uprawomocnienia orzeczenia. Zakreślony termin, w ocenie Sądu, uwzględniają sytuację materialną stron.

Odnośnie żądania uczestniczki zasądzenie od wnioskodawcy kosztów utrzymania mieszkania, to co do zasady zasługuje on na uwzględnienie. Uczestniczka dochodziła tych kosztów za okres od października 2014 r. do czerwca 2016 r.

Uczestniczka przedłożyła rachunki z których wynika, że w tym okresie poniosła opłaty za mieszkanie w łącznej kwocie 6.878,66 zł. (k.114, 182-186), podatek od nieruchomości za 2014 r. w kwocie 56 zł. (k.113), należność za dostawę gazu, w łącznej kwocie 412,69 zł (k.111, 190-191), należność za dostawę energii elektrycznej, w łącznej kwocie 1682,93 zł (k.110, k.192 -200), należność za usługi świadczone przez (...) S.A. – opłata za telewizję, internet, telefon, w łącznej kwocie 1.185,22 zł.

Zgodnie z Wyrokiem Sądu Okręgowego w (...) z dnia 17.12.2013 r. w sprawie VI RC 407/12, Sąd ustalił sposób korzystania z mieszkania stron położonego w S. przy ul. (...), w ten sposób, że przydzielił W. C. do wyłącznego użytku pokój położony jako pierwszy od wejścia, po prawej stronie, K. C. (1) do wyłącznego użytkowania pokój położony jako drugi, zaś pozostałe pomieszczenia pozostawił stronom do wspólnego użytkowania.

Wnioskodawca podnosił, że w mieszkaniu tym przebywał bardzo rzadko, mieszkał głównie w M., u córki w W., często przebywał na leczeniu w szpitalu w W..

Z zeznań świadków B. B., T. Ś. oraz uczestniczki wynika, że w mieszkaniu tym wnioskodawca przebywał częściej niż na to wskazują jego zeznania. Z zeznań tych świadków i uczestniczki wynika, że z mieszkania przy ul. (...) w okresie od października 2014 r. do czerwca 2016 r. korzystała głównie uczestniczka, wnioskodawca, od czasu do czasu korzystał z mieszkania przy ul (...), korzystał w tym czasie z wszelkich mediów, pobyty jego w mieszkaniu czasami trwały kilka dni w tygodni, a czasami były to pojedyncze dni w tygodniu. W oparciu o te zeznania nie można jednak precyzyjnie ustalić ile czasu wnioskodawca spędził w mieszkaniu przy ul. (...). Z tych też względów sąd przyjął, że należy się od wnioskodawcy ½ opłat za mieszkanie uiszczanych do Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w S.. Mieszkanie bowiem pozostawał do jego dyspozycji i mógł w każdej chwili z niego skorzystać, jest to kwota 3.439,33 zł. Odnośnie opłat za gaz, energię elektryczną, na rzecz (...) S.A. należy się uczestniczce od wnioskodawcy ¼ z tych należności albowiem wnioskodawca nie korzystał z mieszkania w równym stopniu jak uczestniczka, a zatem nie korzystał z tych mediów w takim zakresie jak uczestniczka. Z tego tytułu są to odpowiednio kwoty 103,18 zł –gaz, 420,74 zł –energia, 296,31 zł – (...), co daje łącznie z opłatami za mieszkanie kwotę 4.259,56 zł. Taka kwotę z tego tytułu sąd zasądził od wnioskodawcy na rzecz uczestniczki płatną w terminie 5 lat od daty uprawomocnienia orzeczenia. Zakreślony termin, w ocenie Sądu, uwzględniają sytuację materialną stron.

Sąd oddalił wnioski wnioskodawcy i uczestniczki w pozostałym zakresie

W tym stanie rzeczy na mocy art.31 k.r.o., art.33 k.r.o., 45 k.r.o., 567 § 1 i 3 k.p.c., 684 k.p.c. orzeczono jak w sentencji.

Sąd na mocy art.520 k.p.c. orzekł o kosztach postępowania, uznając że rozstrzygnięcie sprawy leżało w interesie wnioskodawcy i uczestniczki, a zatem wniosek uczestniczki o zasądzenie kosztów postępowania należało oddalić.

O wynagrodzeniu pełnomocnika wnioskodawcy ustanowionego z urzędu orzeczono na mocy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3.10.2016 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu.

.

z/

1.  (...)

2.  (...)

3.  (...)
(...)