Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 1061/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 17 października 2018 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi Wydział III Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym :

Przewodniczący – Sędzia SO Katarzyna Kamińska - Krawczyk

Sędziowie – SO Wojciech Borten

SR Kinga Grzegorczyk

Protokolant – st. sekretarz sąd. Anna Kuśmierska

po rozpoznaniu na rozprawie

w dniu 17 października 2018 roku w Łodzi sprawy

z powództwa głównego J. M.

przeciwko P. L.

o zapłatę

oraz z powództwa wzajemnego P. L.

przeciwko J. M.

o zapłatę

na skutek apelacji J. M. i P. L.

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi

z dnia 15 marca 2018 roku

sygn. akt III C 892/13

1.  oddala obie apelacje;

2.  zasądza od J. M. na rzecz P. L. kwotę 900 (dziewięćset) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.