Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III S 254/18

POSTANOWIENIE

Dnia 20 listopada 2018 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach III Wydział Cywilny Odwoławczy w następującym składzie:

Przewodniczący-Sędzia: SO Andrzej Dyrda (spr.)

Sędziowie: SO Anna Hajda

SR del. Maryla Majewska - Lewandowska

po rozpoznaniu w dniu 20 listopada 2018 r. w Gliwicach na posiedzeniu niejawnym

sprawy ze skargi P. Ł. (Ł.)

na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki w sprawie o sygn. akt II Co 453/13 Sądu Rejonowego w Gliwicach

postanawia:

odrzucić skargę.

SSR del. Maryla Majewska – Lewandowska SSO Andrzej Dyrda SSO Anna Hajda

Sygn. akt III S 254/18

UZASADNIENIE

Skargą datowaną na 30 sierpnia 2018r. P. Ł. wniósł skargę na przewlekłość postępowania m. in. w sprawie o sygn. akt II Co 453/13 Sądu Rejonowego w Gliwicach.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 17 czerwca 2004r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz.75) skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego, a nadto, powinna zawierać żądanie stwierdzenia przewlekłości postępowania w sprawie, której skarga dotyczy oraz przytoczenie okoliczności uzasadniających żądanie. Powyższe oznacza, że skarga winna spełniać wymogi przewidziane dla pisma procesowego wskazane w rozdziale 1 działu I tytułu VI k.p.c.

Zgodnie z art. 126 § 1 pkt 1 – 5 k.p.c., każde pismo procesowe powinno zawierać: oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników; oznaczenie rodzaju pisma; osnowę wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności; podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika; wymienienie załączników.

Nadto, zgodnie z art. 128 § 1 k.p.c. do pisma procesowego należy dołączyć jego odpisy i odpisy załączników dla doręczenia ich uczestniczącym w sprawie osobom.

Wobec dostrzeżonych braków formalnych, skarżący, zarządzeniem z dnia 24 września 2018r., został wezwany do usunięcia braków formalnych skargi na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki w sprawie toczącej się przed Sądem Rejonowym w Gliwicach pod sygn. II Co 453/13 poprzez:

a)  precyzyjne wskazanie sygnatur akt spraw egzekucyjnych, których dotyczy skarga,

b)  sprecyzowanie, czy żądanie zasądzenia sumy 2 000 zł odnosi się do każdego ze wskazanych postępowań egzekucyjnych, czy tylko niektórych (ze wskazaniem konkretnych sygnatur akt spraw egzekucyjnych),

c)  precyzyjne wskazanie sygnatur akt spraw sądowych, których dotyczy skarga;

d)  sprecyzowanie, czy żądanie zasądzenia sumy 2 000 zł odnosi się do każdego ze wskazanych postępowań sądowych, czy tylko niektórych (ze wskazaniem konkretnych sygnatur akt spraw sądowych),

- w terminie tygodniowym od doręczenia wezwania pod rygorem uznania, że skarga na przewlekłość postępowania datowana na 30 sierpnia 2018r. dotyczy postępowań, których sygnatury zostały wskazane przez skarżącego w treści pisma, z kolei żądanie zasądzenia sumy 2 000 zł dotyczy każdego z wymienionych przez skarżącego postępowań z osobna;

Nadto wezwano skarżącego do uiszczenia opłaty od skargi na przewlekłość postępowania w kwocie 200 zł, w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi..

Zobowiązanie to zostało doręczone pełnomocnikowi skarżącemu 8 października 2018r.

W przepisanym terminie skarżący ani usunął wskazanych powyżej braków formalnych skargi ani też nie uiścił wymaganej ustawą opłaty od skargi.

Wobec powyższego, na mocy art. 8 ust. 2 w/w ustawy w związku z art. 370 k.p.c. i art. 397 § 2 k.p.c. orzeczono jak w sentencji.

SSR del. Maryla Majewska – Lewandowska SSO Andrzej Dyrda SSO Anna Hajda