Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III S 279/18

POSTANOWIENIE

Dnia 24 października 2018 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach III Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie:

Przewodniczący-Sędzia: SO Leszek Dąbek (spr.)

Sędziowie: SO Magdalena Hupa - Dębska

SO Artur Żymełka

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 24 października 2018 r.

sprawy ze skarg J. J.

na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki

w sprawie sygn. akt I C 147/17 prowadzonej przed Sądem Rejonowym w Raciborzu

postanawia:

odrzucić skargę.

SSO Artur Żymełka SSO Leszek Dąbek SSO Magdalena Hupa - Dębska

Sygn. akt III S 279/18

UZASADNIENIE

Skarżący J. J. wniósł najpóźniej w dniu 10 10 2018r. opatrzoną datą 3 09 2018 skargę na naruszenie jego prawa do rozpoznania sprawy

bez nieuzasadnionej zwłoki, w sprawie z jego powództwa przeciwko Skarbowi Państwa o zapłatę, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym w Raciborzu pod sygnaturą akt I C 147/16, żądając stwierdzenia wystąpienia w niej przewlekłości postępowania i przy-znania mu od Skarbu Państwa kwoty 20 000 zł.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zgodnie z regulacją art. 14 ustawy z dnia 17 czerwca 2004r. o skardze
na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym
bez nieuzasadnionej zwłoki
(Dz. U. z 2004r., Nr 179 poz. 1843 ze zm.) skarżący

w postępowaniu sądowym może wystąpić z nową skargą w tej samej sprawie po upływie 12 miesięcy, od daty wydania przez sąd merytorycznego orzeczenia o zasadności jego wcześniejszej skargi.

Przed wniesieniem przez skarżącego niniejszej skargi Sąd Okręgowy

w G. w postanowieniu z dnia 23 11 2017r. oddalił wcześniejszą skargę skarżącego z dnia 31 08 2017r., dotyczącą naruszenia jego prawa do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki w tej samej sprawie, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowej w Raciborzu pod sygnaturą akt I C 147/16.

W niniejszej sprawie skarga została najpóźniej złożona przez skarżącego

w Sądzie Okręgowym w Gliwicach w dniu 10 10 2018r. (data prezentaty sądowej),

tj. przed upływem wskazanego powyżej terminu (przed upływem 12 miesięcy od daty wydania przez sąd merytorycznego orzeczenia o zasadności poprzedniej skargi z dnia 23 11 2017r.).

Z tej przyczyny została ona wniesiona z niedochowaniem ustawowego terminu do jej wniesienia, jest zatem niedopuszczalna w rozumieniu art. 370 k.p.c.

w związku z art. 397 § 1 zd. 2 k.p.c. i art. 8 ust. 2 przywołanej na wstępie ustawy,

co z mocy zawartej w nim regulacji prowadziło do jej odrzucenia.

Reasumując z podanych względów na mocy regulacji art. 370 k.p.c.

w związku z art. 397 § 1 zd. 2 k.p.c. i art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 17 czerwca 2004r.

o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora

i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. z 2004r., Nr 179 poz. 1843 ze zm.) orzeczono jak w sentencji.

SSO Artur Żymełka SSO Leszek Dąbek SSO Magdalena Hupa – Dębska