Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII Pz 131/18

POSTANOWIENIE

Dnia 5 grudnia 2018 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w następującym składzie:

Przewodniczący: SSO Teresa Kalinka

Sędziowie: SSO Grzegorz Tyrka

SSO Patrycja Bogacińska - Piątek

po rozpoznaniu sprawy w dniu 5 grudnia 2018 w G.

na posiedzeniu niejawnym

w sprawie R. K. ( K.)

o odszkodowanie

na skutek zażalenia powoda

od postanowienia Sądu Rejonowego w Z.

z dnia 14 września 2018 sygn. akt IV P 16/18

p o s t a n a w i a:

oddalić zażalenie.

(-) SSO Grzegorz Tyrka (-) SSO Teresa Kalinka (-) SSO Patrycja Bogacińska – Piątek

Sędzia Przewodniczący Sędzia

Sygn. VIII Pz 131/18

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 14 września 2018 roku Sąd Rejonowy w Z. odrzucił zażalenie powoda na zarządzenie o zwrocie pozwu.

Odpis postanowienia powód otrzymał w dniu 10 października , a w dniu 15 października 2018 roku zwrócił się do Prezesa Sądu Rejonowego w Z. o „podjęcie decyzji” Wskazał, ze żąda usunięcia płytki z głowy i po 10 000 złotych od (...), ZUS i kopalni.

Pismo to zostało potraktowane jako zażalenie na postanowienie z dnia 14 września 2018 roku

Sąd II instancji ustalił, co następuje:

Powód w dniu 16 stycznia 2018 roku złożył pozew wskazując, ze w dniu 21 lipca 2006 roku uległ wypadkowi w pracy w KWK (...). Domagał się usunięcia płytki z głowy.

W piśmie z 25 stycznia 2018 roku sprecyzował, że domagał się 30000 złotych od KWK (...), (...) .

W czasie posiedzenia wyjaśniającego zobowiązano powoda do wskazania pozwanych i kwot odszkodowania w terminie 7 dni pod rygorem zwrotu pozwu. W zakreślonym terminie powód zobowiązania nie wykonał, w związku z czym na podstawie art. 130 § 2 k.p.c. pozew został zwrócony.

Zażalenie zostało złożone w terminie, ale zawierało braki formalne. Sąd I instancji wezwał do ich usunięcia poprzez podanie wartości przedmiotu zaskarżenia, uiszczenie opłaty, złożenie wniosku o uchylenie zarządzenia. Pismo pozostało bez odpowiedzi ,w związku z czym zażalenie zostało odrzucone zaskarżonym postanowieniem.

W dniu 28 września 2018 roku powód złożył zażalenie, wskazując, ze żąda „podjęcia decyzji:.

Sąd ustalił, ze wartość przedmiotu sporu wynosi 30000 złotych.

Sąd II instancji zważył, co następuje:

Nie można określić strony pozwanej w rubrum postanowienia.

Powód wskazał, że żąda odszkodowania od KWK (...), ZUS (B.) w Z. i (...) „na B.” (k. 6 a.s.).

Zgodnie z art. 126 § 1 k.pc. każde pismo procesowe powinno zawierać między innymi nazwę stron, oznaczenie siedziby i adresy stron. Powód takich danych nie wskazał, a podmioty ujawnione w pismach z dni 25 stycznia 2018 roku i 15 października 2018 roku nie istnieją , albo nie mają zdolności sądowej. Słusznie podkreślił Sąd Rejonowy , ze zgłoszone żądanie „usunięcia płytki z głowy” nie może być nakazane wyrokiem (...), ZUS, czy byłemu pracodawcy.

Zażalenie powoda nie zasługuje na uwzględnienie. Powód nie uzupełnił braków formalnych pozwu w terminie. Żadne z pism sporządzanych przez powoda nie spełnia wymogów zakreślonych w zobowiązaniach Sądu. Braki formalne zażalenia również nie zostały uzupełnione w terminie, co skutkować musiało jego odrzuceniem . Art. 370 k.p.c. stanowi, że sąd pierwszej instancji odrzuci apelację ( zażalenie) wniesioną po upływie przepisanego terminu.

Zażalenie nie zawiera żadnych uzasadnionych podstaw i podlegało oddaleniu na podstawie art. 397 § 1 i 2 k.p.c. w związku z art. 385 k.p.c.

(-) SSO Grzegorz Tyrka (-) SSO Teresa Kalinka (-) SSO Patrycja Bogacińska – Piątek

Sędzia Przewodniczący Sędzia