Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 110/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 8 listopada 2018 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący – Sędzia SO Katarzyna Kamińska - Krawczyk

Sędziowie: Sędzia SO Grażyna Młynarska - Wróblewska

Sędzia SR Wioletta Sychniak

Protokolant: st. sekretarz sąd. Anna Kuśmierska

po rozpoznaniu w dniu 8 listopada 2018 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa K. W.

przeciwko Powiatowi (...) – Powiatowemu Urzędowi Pracy w Z.

o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności

na skutek apelacji pozwanego

od wyroku Sądu Rejonowego w Zgierzu

z dnia 27 października 2017 roku

sygn. akt I C 2917/16

1. oddala apelację;

2. zasądza od Powiatu (...) – Powiatowego Urzędu Pracy w Z. na rzecz K. W. kwotę 2.700 (dwa tysiące siedemset) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym.