Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 1537/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 13 listopada 2018 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy

w następującym składzie:

Przewodniczący: SSO Katarzyna Kamińska-Krawczyk

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 13 listopada 2018 r. w Łodzi

sprawy z powództwa (...) Spółki Akcyjnej w W.

przeciwko P. P.

o zapłatę

na skutek apelacji powoda

od wyroku Sądu Rejonowego w Kutnie

z dnia 15 maja 2018 roku, sygn. akt I C 1211/17

1.  oddala apelację;

2.  zasądza od powoda (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz pozwanego P. P. kwotę 450 (czterysta pięćdziesiąt złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.