Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 1771/17

III Cz 2621/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 5 listopada 2018r.

Sąd Okręgowy w Łodzi, III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący : Sędzia SO Elżbieta Gawryszczak

Sędziowie SO Grażyna Młynarska – Wróblewska

SR Mikołaj Pawłowski

Protokolant sekr. sąd. Monika Bura

po rozpoznaniu w dniu 24 października 2018 r. w Łodzi na rozprawie

sprawy z powództwa G. Z.

przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w L. Oddziałowi Ł.- Miasto w Ł.

o zapłatę

na skutek apelacji powódki od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi z dnia 9 maja 2016r. sygn. akt II C 427/14

oraz zażalenia pozwanego od postanowienia stanowiącego punkt 3.wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi z dnia 9 maja 2016r. sygn. akt II C 427/14

z apelacji powódki i zażalenia strony pozwanej

I.zmienia zaskarżony wyrok na następujący:

„1. zasądza od (...) Spółki Akcyjnej w L. Oddziału Ł.-Miasto w Ł. na rzecz G. Z. kwotę 38.187,05zł ( trzydzieści osiem tysięcy sto osiemdziesiąt siedem złotych pięć groszy) wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od kwoty30.900 ( trzydzieści tysięcy dziewięćset )zł od dnia 21 lipca 2014r. do dnia 8 lutego 2015r. oraz od kwoty 38.187,05 (trzydzieści osiem tysięcy sto osiemdziesiąt siedem złotych pięć groszy) od dnia 9 lutego 2015 do dnia zapłaty;

2.oddala powództwo w pozostałym zakresie;

3.znosi wzajemnie między stronami koszty postępowania;

4.nakazuje pobrać na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi od (...) Spółki Akcyjnej w L. Oddziału Ł. – Miasto w Ł. kwoty po 864,67 ( osiemset sześćdziesiąt cztery złote sześćdziesiąt siedem groszy) tytułem zwrotu nieuiszczonych wydatków.”;

II. oddala apelację w pozostałym zakresie;

III. oddala zażalenie w pozostałym zakresie;

IV. znosi wzajemnie między stronami koszty postępowania zażaleniowego;

V. zasądza od (...) Spółki Akcyjnej w L. Oddziału Ł. – Miasto w Ł. na rzecz G. Z. kwotę 7340 ( siedem tysięcy trzysta czterdzieści ) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego;

VI. nakazuje zwrócić G. Z. ze Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Łodzi kwotę 59,96 ( pięćdziesiąt dziewięć złotych dziewięćdziesiąt sześć groszy) tytułem zwrotu nadpłaconej zaliczki na koszty opinii biegłego uiszczonej w dniu 26 marca 2018r. zaksięgowanej pod pozycją 500028967786.