Pełny tekst orzeczenia

UZASADNIENIE

Powód W. K., w pozwie skierowanym przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w S. w likwidacji domagał się zasądzenia tytułem odprawy kwoty 42.000 zł, odpowiadającej wynagrodzeniu za pracę za okres 6 miesięcy wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 1 sierpnia 2016 r. do dnia zapłaty. Ponadto, wniósł o zasądzenie kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych w potrójnej wysokości.

W uzasadnieniu pozwu powód wskazał, że pozwana rozwiązała z wypowiedziała mu umowę o pracę ze skutkiem na dzień 31 lipca 2016 r. a następnie rozwiązała umowę bez wypowiedzenia z winy powoda w dniu 28 lipca 2016 r. Powód wskazał, że prawomocnym wyrokiem z dnia 22 listopada 2017 r. wydanym w sprawie IX(...) tutejszy Sąd orzekł o odszkodowaniu należnym powodowi z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o prace bez wypowiedzenia. Powód podniósł, że uprzednio uchwałą z dnia 8 kwietnia 2016 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników pozwanej zdecydowało o wypłacie poszczególnym pracownikom spółki odpraw w związku z rozwiązaniem stosunków pracy za wypowiedzeniem, w tym powodowi – w wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia. Powód wskazał, że pomimo prawomocnego stwierdzenia niezgodności z prawem rozwiązania jego umowy o pracę w trybie dyscyplinarnym, odprawa nie została wypłacona.

Nakazem zapłaty wydanym w postępowaniu upominawczym IX (...) w dniu 17 kwietnia 2018 r. tutejszy Sąd nakazał pozwanej zapłacenie na rzecz powoda kwoty 42.000 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 1 sierpnia 2016 r. do dnia zapłaty.

Wnosząc sprzeciw od powyższego nakazu pozwana (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w S. w likwidacji domagała się oddalenia powództwa w całości. Pozwana wskazała, że powód jako prezes zarządu pozwanej był odpowiedzialny za poważne uchybienia w realizacji umowy zawartej przez pozwaną ze Stocznią (...). Nieprawidłowości te miały charakter nadużyć finansowych i stanowiły one przyczynę rozwiązania przez pozwaną z powodem umowy o prace bez wypowiedzenia. W tych okolicznościach brak przyznania powodowi odprawy pieniężnej pozwana oceniła jako zasadny. Na przytoczone okoliczności pozwana zgłosiła szereg dowodów ze źródeł osobowych i dokumentów.

Pismami z dnia 27 lipca 2018 r. powód wniósł o oddalenie wniosków dowodowych pozwanej jako nieprzydatnych i zmierzających do podważenia ustaleń prawomocnie zakończonego postępowania IX (...). Podniósł, że nie ma podstaw do ponownego rozstrzygania kwestii nieprawidłowej realizacji umowy z Morską Stocznią (...), czego zresztą pozwana w tamtym postępowaniu nie udowodniła. Powód podkreślił, że w jego przypadku wypłata odprawy jest oderwana od sposobu rozwiązania umowy z pracownikiem. Powód podniósł również, że do momentu otwarcia likwidacji pozwanej nie było zastrzeżeń do jego pracy ze strony pozostałych organów spółki. Zauważył, że pozwana nigdy nie zajmowała się sprzedażą złomu w ramach umowy łączącej ją z M. (...), a z czego miałyby wynikać nieprawidłowości. Z ostrożności procesowej powód powołał dowody ze źródeł osobowych i dokumentów na okoliczność sposobu wykonywania umowy łączącej pozwaną z M. (...) w S..

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W. K. był zatrudniony w (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w S. od dnia 19 września 1996r. na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, w pełnym wymiarze czasu pracy, na stanowisku prezesa zarządu ostatnio za wynagrodzeniem zasadniczym w kwocie 7.000 zł miesięcznie.

Niesporne, a nadto dowód: umowa o pracę – k. 7, aneks do umowy o pracę z dnia 31.07.2012 r. – k. 8.

Na posiedzeniu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w S. w dniu 8 kwietnia 2016r. podjęto uchwałę o postawieniu spółki w stan likwidacji. Podjęto także uchwałę nr 2/2016 o wypłacie odpraw dla wszystkich pracowników spółki, w tym o odprawie w wysokości 6-miesięcznego wynagrodzenia dla W. K..

Dowód: protokół Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 8.04.2016 r. – k. 11-12, uchwała nr 2/2016 – k. 14.

W dniu 28 kwietnia 2016 r. (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w S. w likwidacji dokonała wypowiedzenia umowy o pracę W. K. z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia upływającego w dniu 31 lipca 2016 r. Jako przyczynę wskazano likwidację spółki (przyczyna niedotycząca pracownika). W wypowiedzeniu pracodawca zobowiązał się wypłacić W. K. odprawę pieniężną w wysokości 6 miesięcznych wynagrodzeń.

Niesporne, a nadto dowód: wypowiedzenie umowy o pracę – k. 9.

Trzy dni przed upływem okresu wypowiedzenia umowy o pracę, pismem z dnia 28 lipca 2016 r., doręczonym W. K. w tym samym dniu, pracodawca rozwiązał z nim umowę o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia, powołując się na ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych. Wskazano, iż jako prezes zarządu (z określonymi kompetencjami, a następnie jako członek zarządu pracodawcy) odpowiadał on za prawidłową realizację umowy na dostawę złomu łączącej spółkę (...) z (...) S.A. Na skutek rażących uchybień, za które ponosi odpowiedzialność W. K., jako osoba bezpośrednio nadzorująca i realizująca wykonywanie przedmiotowej umowy, nie była ona wykonywana w sposób prawidłowy. Przez to spółka i jej kontrahent zostali narażeni na ryzyko straty, a w konsekwencji kontrahent rozwiązał przedmiotową umowę. Tym samym miał on doprowadzić do utraty przez spółkę kluczowego kontrahenta oraz utraty spodziewanych korzyści, co skutkowało koniecznością postawienia spółki w stan likwidacji. Ponadto na skutek działania (co najmniej niedbałego) i niewłaściwej realizacji umowy naraził on pracodawcę na utratę dobrego imienia w oczach udziałowców, członków związków zawodowych i kontrahenta.

Niesporne, a nadto dowód: oświadczenie pracodawcy o rozwiązaniu umowę o pracę – k. 10.

Prawomocnym wyrokiem z dnia 22 listopada 2017 r. wydanym w postępowaniu IX (...) Sad Rejonowy Szczecin-Centrum w S. zasądził od (...) spółki z ograniczona odpowiedzialnością w S. w likwidacji na rzecz W. K. kwotę 999,99 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 13 stycznia 2017 r. tytułem odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia.

Niesporne, a nadto dowód: wyrok z uzasadnieniem – k. 16-24 oraz akta XI (...).

Pismem z dnia 26 lutego 2018 r. W. K. wezwał (...) spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w S. w likwidacji do zapłaty kwot zasądzonych wyrokiem z dnia 22 listopada 2017 r. oraz zaległej odprawy w kwocie 42.000 zł.

Niesporne, a nadto dowód: pismo powoda z potwierdzeniem nadania – k. 32-33.

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo okazało się całkowicie uzasadnione.

Stan faktyczny w sprawie Sąd ustalił w oparciu o złożone w sprawie dokumenty, których prawdziwości i rzetelności sporządzenia nie zakwestionowała żadna ze stron postępowania. Jednocześnie Sąd poprzestał na dokumentach złożonych przez strony w załączeniu do pierwszych pism procesowych uznając, że dalsze dowody z dokumentów, w tym złożone przez powoda umowa z dnia 15 listopada 2011 r. z aneksem zawarta pomiędzy pozwaną i (...) spółką akcyjną w S., pismo związane z realizacją tej umowy czy też oświadczenie o rozwiązaniu tej umowy były już przedmiotem oceny w prawomocnie zakończonym postępowaniu IX (...). Sąd uznał za nieprzydatne dla rozstrzygnięcia złożone na wniosek pozwanej dowody z dokumentów stanowiących raporty z audytu wewnętrznego przeprowadzonego w (...) S. A. w S.. Nie wskazują one w żaden sposób na działania powoda jako byłego prezesa pozwanej i odnoszą się jedynie do współpracy Spółek (...) i (...) oraz możliwości i zasad jej kontynuowania. Nie mają tym samym wpływu na ocenę zasadności roszczenia dochodzonego pozwem w niniejszym postępowaniu.

Sąd uznał za niecelowe prowadzenie dowodów ze źródeł osobowych w niniejszym postępowaniu z uwagi na fakt, że okoliczności, na które zostały owe dowody powołane dotyczą oceny prawidłowości działania powoda, co było już uprzednio przedmiotem rozstrzygania w postępowaniu IX (...). Dlatego też Sąd oddalił wnioski dowodowe obu stron w tym zakresie uznając, że zmierzałyby one do powielenia ustaleń już dokonanych i poddanych osądowi. Sąd poprzestał na włączeniu z poczet materiału dowodowego akt postępowania IX (...) toczącego się w przedmiocie odwołania powoda od niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę przez pozwaną, w szczególności wydanego w tamtejszym postępowaniu rozstrzygnięcia wraz z jego uzasadnieniem.

Nie było kwestią sporną w niniejszym postępowaniu, że w dniu 8 kwietnia 2016 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w S. zdecydowało o wypłaceniu W. K. 6-miesięcznej odprawy w przypadku rozwiązania umowy o pracę (k. 14). Z podjętej przez Zgromadzenie w tym dniu uchwały nie wynikają ograniczenia w wypłacie odprawy wynikające ze sposobu rozwiązania z powodem umowy o pracę. Zgromadzenie zdecydowało jedynie o przyjęciu najbardziej dogodnej dla powoda formy rozwiązania umowy o pracę (k. 11v). Tym samym, niezależnie od przyjętego trybu rozwiązania umowy o pracę powodowi miał przysługiwać odprawa wynosząca równowartość jego 6 miesięcznych wynagrodzeń. Zobowiązanie pozwanej co do wypłaty 6-miesięcznej odprawy zostało potwierdzone w jej oświadczeniu z dnia 28 kwietnia 2016 r. o rozwiązaniu umowy za wypowiedzeniem złożonym powodowi (k. 9). Oświadczenie w tym zakresie nie zostało skutecznie odwołane. Pozwana nie uchyliła się od skutków prawnych tego oświadczenia woli. Odprawa wynikająca ze zobowiązania pozwanej nie została powodowi wypłacona, pomimo ziszczenia się przesłanki rozwiązania z nim umowy o pracę i pomimo wezwania pozwanej przez powoda do zapłaty świadczenia.

Sąd uznał, że zobowiązanie pozwanej co do wypłaty odprawy jest jednoznaczne i wynika bezspornie z jej oświadczenia i poprzedzającej je uchwały zgromadzenia wspólników. Zauważył, że w sprawie, wbrew twierdzeniom pozwanej, nie zaistniały przesłanki negatywne wypłaty świadczenia. Za takie nie mogą być uznane rzekome nieprawidłowości, jakich powód miałby się dopuścić w związku z wykonaniem umowy zawartej przez pozwaną z (...) S.A. w S.. Okoliczności te zostały wykluczone w uprzednio toczącym się postępowaniu IX (...) i stały się podstawą stwierdzenia niezgodności z prawem rozwiązania umowy o pracę z powodem dokonanym w dniu 28 lipca 2016 r. oraz zasądzenia na rzecz powoda od pozwanej odszkodowania z tego tytułu. Sąd uznał, że ustaleń w tym przedmiocie nie ma sensu powielać. Zaś przedłożone przez strony dokumenty, w tym te, z których dowodów nie dopuszczono, nie przyniosłyby innej oceny Sądu odnośnie prawa powoda do odprawy. Należy zauważyć, że wypłata odprawy nie była uzależniona formalnie od stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu powoda. Ponadto w świetle rozstrzygnięcia zapadłego w postępowaniu IX (...) nie sposób przyjmować, że domaganie się przez powoda odprawy w niniejszej sprawie byłoby sprzeczne ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub za sadami współżycia społecznego (art. 8 k.p.) zwłaszcza w sytuacji, gdy wszystkie podniesione w stosunku do powoda zarzuty nie znalazły potwierdzenia i rozwiązanie z nim umowy o pracę dokonane w trybie dyscyplinarnym okazało się bezpodstawne i tym samym bezprawne.

Mając na uwadze wszystko powyższe, Sąd uwzględnił powództwo o odprawę i zasądził na rzecz powoda dochodzoną przez niego kwotę 42.000 zł uznając za bezsporną i wynikającą wprost z umowy o pracę wysokość wynagrodzenia miesięcznego powoda w kwocie 7.000 zł (k. 8). Taka kwota wynikała też z przygotowanej przez pozwaną listy płac (k. 15).

Żądanie zasądzenia odsetek ustawowych od odszkodowania znajdowało uzasadnienie w art. 481 k.c., który na zasadzie art. 300 k.p. stosuje się do roszczeń wynikających ze stosunku pracy. W myśl tego przepisu, jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Sąd uwzględnił to żądanie przyjmując, że odsetki od odprawy należą się od dnia następnego po dniu, w którym ustał łączący strony stosunek pracy. Sąd uznał bowiem, że prawo do odprawy jest ściśle związane z momentem rozwiązania umowy o pracę. To zaś miało miejsce z dniem 28 lipca 2016 r. na skutek niezgodnego z prawem oświadczenia woli pracodawcy. W rezultacie odsetki od niewypłaconej odprawy należą się powodowi tym bardziej od dnia 1 sierpnia 2016 r. do dnia zapłaty.

Na podstawie art. 98 k.p.c. zasądzono na rzecz powoda od pozwanej tytułem kosztów procesu kwotę 2.700 zł, na którą składały koszty zastępstwa procesowego na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 w zw. z § 2 pkt 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych. Sąd nie uwzględnił wniosku o przyznanie kosztów zastępstwa procesowego w potrójnej wysokości, bowiem w ocenie Sądu nakład pracy pełnomocnika powoda nie był ponadnormatywny.

ZARZĄDZENIE

1.  (...)

2.  (...)

3.  (...)

(...)