Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II C 931/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 13 listopada 2018 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, II Wydział Cywilny, w składzie:

Przewodniczący: p.o. SSO Adam Borowicz

Protokolant: sekr. sąd. Kinga Grzelak

po rozpoznaniu w dniu 6 listopada 2018 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa H. W., T. W., G. G. i M. K.

przeciwko Spółdzielni Mieszkaniowej (...)z siedzibą w Ł.

o stwierdzenie nieważności lub uchylenie uchwały walnego zgromadzenia członków spółdzielni

1.  stwierdza nieważność uchwały numer (...) z dnia 7 czerwca 2018 roku walnego zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej (...)z siedzibą w Ł. w zakresie dotyczącym następujących postanowień nowego statutu spółdzielni przyjętego w §1 uchwały: §93, §100 ust. 3 oraz §95 ust. 5 i §96 ust. 3 – w części dotyczącej obliczania wymaganej większości głosów na walnym zgromadzeniu spółdzielni;

2.  oddala powództwo w pozostałej części;

3.  ustala, że koszty procesu między stronami znoszą się wzajemnie.