Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IV Ka 695/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 19 listopada 2018 roku

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim w IV Wydziale Karnym Odwoławczym w składzie:

Przewodniczący SSO Krzysztof Gąsior

Protokolant sekr.sądowy Ewa Sudra

przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Piotrkowie Trybunalskim Jarosława Anioła

po rozpoznaniu w dniu 09 listopada 2018 roku

sprawy G. B., syna P. i T. z domu B., urodzonego (...) w P.

oskarżonego o czyn z art. 180a kk

z powodu apelacji wniesionej przez prokuratora

od wyroku Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim

z dnia 25 lipca 2018 roku sygn. akt II K 150/18

na podstawie art. 437 § 2 k.p.k., art. 438 pkt 1 k.p.k., art. 635 k.p.k. w związku z art. 627 k.p.k. i art. 629 k.p.k. oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 roku o opłatach w sprawach karnych (tekst jednolity: Dz.U. z 1983 r. Nr 49, poz. 223 z późniejszymi zmianami)

1) zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że :

a) na podstawie art. 66 § 1 k.k. oraz art. 67 § 1 k.k. postępowanie karne wobec oskarżonego G. B. warunkowo umarza na okres próby 1 (jednego) roku;

b) na podstawie art. 67 § 3 k.k. w związku z art. 39 pkt 7 k.k. i art. 43 a § 1 k.k. zasądza od oskarżonego G. B. na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej świadczenie pieniężne w kwocie 2.500 (dwa tysiące pięćset) złotych;

2) zasądza od oskarżonego G. B. na rzecz Skarbu Państwa kwotę 100 (sto) złotych tytułem opłaty za obie instancje oraz kwotę 130 (sto trzydzieści) złotych tytułem zwrotu wydatków poniesionych w całym postępowaniu, w tym kwotę 20 (dwadzieścia) złotych za postępowanie odwoławcze.