Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II Ca 949/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 16 października 2018 r.

Sąd Okręgowy w Kielcach II Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie:

Przewodniczący: SSO Cezary Klepacz

Sędziowie: SSO Rafał Adamczyk (spr.)

SSO Bartosz Pniewski

Protokolant: starszy protokolant Beata Wodecka

po rozpoznaniu w dniu 16 października 2018 r. w Kielcach na rozprawie

sprawy z powództwa B. P.

przeciwko (...) S.A. z siedzibą w S.

o zapłatę

na skutek apelacji powódki

od wyroku Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 24 kwietnia 2018 r. sygn. akt I C 267/17

oddala apelację.

****** początek tekstu

[Sąd 00:00:01.295]

Apelacja jest bezzasadna.

Wbrew zarzutom powódki, Sąd Rejonowy dokonał prawidłowych ustaleń faktycznych, które Sąd odwoławczy podziela i przyjmuje jako podstawę swojego rozstrzygnięcia.

Powódka przedstawiła fakturę VAT dotyczącą zakupu przez B. P., w ramach prowadzonego przez nią przedsiębiorstwa, części zamiennych do pojazdu (na karcie 73 akt). Strona pozwana już w odpowiedzi na pozew podnosiła, że wykorzystanie tych części celem naprawy samochodu L. (...) budzi wątpliwości, ponieważ nie złożono faktur źródłowych dokumentujących zakup części oryginalnych, a ponadto podczas oględzin ponaprawczych ubezpieczyciel stwierdził, iż nie była lakierowana obudowa halogenu prawego, błotnik przedni prawy i pokrywa silnika, nie zostały wymienione wszystkie części zakwalifikowane w ocenie technicznej, w tym obudowa halogenu prawego wraz z halogenem i reflektor prawy. Takie stanowisko pozwanej winno skłonić powódkę do przedłożenia stosownych dokumentów na poparcie jej twierdzeń. B. P. oświadczyła natomiast jedynie, że nie jest w posiadaniu informacji co do źródła pochodzenia części do pojazdu L. (...) wskazanych w fakturze VAT. Trafny jest więc wniosek Sądu Rejonowego, że powódka nie wykazała, aby dokonała naprawy auta za pomocą oryginalnych części zamiennych, pochodzących z sieci sprzedaży producenta pojazdu. Zarzut naruszenia przez Sąd pierwszej instancji przepisu artykułu 233 paragraf 1 k.p.c. jest tym samym chybiony.

Sąd Rejonowy zasadnie przyjął w prawidłowo ustalonym stanie faktycznym, iż wynikająca z niekwestionowanej przez strony opinii biegłego rzeczoznawcy samochodowego D. S. kwota 24.304 złote 74 grosze odpowiada wysokości szkody poniesionej przez powódkę i pozwoli na naprawę pojazdu, przywracając jego właściwości estetyczne, funkcjonalne, wytrzymałościowe i bezpieczeństwa do stanu sprzed kolizji z dnia 17 kwietnia 2016 roku, przy wykorzystaniu części nowych oryginalnych oraz dostępnych zamienników najwyższej jakości Q. Ich użycie przy naprawie nie spowoduje wzrostu ani obniżenia wartości samochodu. Odszkodowanie zasądzone przez Sąd pierwszej instancji w pełni rekompensuje więc szkodę doznaną przez powódkę i nie narusza artykułu 361 ani artykułu 363 kodeksu cywilnego. Odszkodowanie w kwocie wynikającej z wariantu opinii biegłego uwzględniającej zastosowanie oryginalnych części zamiennych pochodzących z sieci sprzedaży producenta pojazdu mogłyby zostać zasądzone wówczas, gdyby B. P. udowodniła, że użyła takich części do naprawy samochodu.

Z tych przyczyn Sąd Okręgowy oddalił apelację jako bezzasadną na podstawie artykułu 385 k.p.c.

[Koniec tekstu 00:03:10.389]