Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I C 1742/18

WYROK ZAOCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 18. grudnia 2018 roku

Sąd Rejonowy w Kłodzku Wydział I Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska

Protokolant: p.o. prot. sąd. Oliwia Zielińska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18. grudnia 2018 roku w Kłodzku

sprawy z powództwa Gminy R.

przeciwko R. C.

o zapłatę kwoty 901,26 złotych

oddala powództwo.

(...)

UZASADNIENIE

Gmina R. wniosła pozew przeciwko R. C. o zapłatę kwoty 902 zł, z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia wniesienia pozwu, tytułem zaległych opłat za dostawę wody. Podała, że termin wymagalności poszczególnych kwot minął: w dniu 31.01.2011r. (48,48 zł), w dniu 31.01.2012r. (154,04 zł), w dniu 31.01.2013r. (188,17 zł), 31.01.2014r. (197,17 zł).

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo podlegało oddaleniu wobec przedawnienia roszczenia.

Pozwany nie stawił się na rozprawie, nie złożył wyjaśnień i nie domagał się rozpoznania sprawy w swojej nieobecności, dlatego Sąd wydał wyrok zaoczny (art. 339§1 kpc w zw. z art. 340 kpc).

Przyjmując daty wymagalności poszczególnych świadczeń, których zapłaty powód domagał się w niniejszej sprawie, przypadające w latach 2011 – 2014 (najpóźniej w dniu 31 stycznia 2014r.), to roszczenia uległy 3-letniemu przedawnieniu (art. 118 kc), skoro pozew złożony został w dniu 5 lipca 2018r. Zgodnie z przepisem art. 117 § 2 1 kc (dodanym ustawą z dnia 13.04.2018 r. [Dz.U. z 2018 r. poz. 1104], która weszła w życie 9.07.2018 r.), po upływie terminu przedawnienia nie można domagać się zaspokojenia roszczenia, przysługującego przeciwko konsumentowi.