Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III S 200/18

POSTANOWIENIE

Dnia 5 września 2018 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach III Wydział Cywilny Odwoławczy w następującym składzie:

Przewodniczący-Sędzia: SO Leszek Dąbek (spr.)

Sędziowie: SO Henryk Brzyżkiewicz

SO Gabriela Sobczyk

po rozpoznaniu w dniu 5 września 2018 r. w Gliwicach na posiedzeniu niejawnym

sprawy ze skargi Raport Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w K.
na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym
bez nieuzasadnionej zwłoki w sprawie toczącej się przed Sądem Rejonowym
w W. pod sygn. akt I C 1692/18

postanawia:

oddalić skargę.

SSO Gabriela Sobczyk SSO Leszek Dąbek SSO Henryk Brzyżkiewicz

Sygn. akt III S 200/18

UZASADNIENIE

Skarżący R. w K. wniósł w dniu 10 07 2018r. skargę
na naruszenie jego prawa do rozpoznania bez nieuzasadnionej zwłoki sprawy z jego powództwa przeciwko K. T. o zapłatę toczącej się pod sygnaturą akt VI Nc-e 1846041/17, żądając stwierdzenia wystąpienia w niej przewlekłości postępowania oraz przyznania mu od Skarbu Państwa kwoty 6 000 zł.

Uzasadniając skargę twierdził, że zwykłe przekazanie sprawy z (...) do Sądu właściwego trwa o koło dwa miesiące, a w niniejszej sprawie powód oczekiwał na wezwanie Sądu do uzupełnieniu braków formalnych pozwu, które jednakże nie nadeszło do dnia wniesienia skargi. Upłynęło 9 miesięcy od dnia przekazania sprawy przez Sąd elektroniczny i nie zostały podjęte żadne czynności co doprowadziło do nieuzasadnionej zwłoki.

Udział w sprawie zgłosił Skarb Państwa – Prezes Sądu Rejonowego
w W.
, który wnosił o oddalenie skargi. Twierdził, że sprawa wpłynęła do Sądu w drugiej połowie czerwca 2018r. Czynności były wykonywane terminowo, bez nieuzasadnionej zwłoki.

Sąd Okręgowy ustalił i zważył co następuje :

Żądanie stwierdzenia przewlekłość dotyczy postępowania toczącego się

przed Sądem Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim w sprawie z powództwaN. w K. przeciwko K. T. o zapłatę, zarejestrowanej pod sygnaturą akt I C 1692/18 (uprzednio postępowanie w tej sprawie toczyło się w Sądzie Rejonowym Lublin – Z. w L., a sprawa była zarejestrowana pod sygnaturą akt VI Nc-e 1846041/17).

Z akt sprawy wynika, że mogły one zostać przekazane temu Sądowi najwcześniej w dniu 18 06 2018r. (data prawomocności postanowienia Sądu Rejonowego Lublin – Zachód w Lublinie z dnia 6 11 2017r. o przekazaniu sprawy

do Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim; k- 13 akt), wobec czego przedmiotem badania objęta jest jedynie sprawność postępowania w okres po tej dacie.

Od chwili przekazania sprawy do wniesienia skargi nie upłynął nawet miesiąc, a czynności sądowe były w niej podejmowane prawidłowo i sukcesywnie

(W dniu 20 06 2018r., sporządzone zarządzenie w którym polecono zarejestrować sprawę w księgach biurowych oraz wezwać pełnomocnika powoda do uzupełnienia braków formalnych pozwu. Zostało ono wykonane w dniu 2 07 2018r. a braki formalne pozwu zostały usunięte przez skarżącego w dniu 26 07 2018r.).

Dlatego wbrew temu co zarzuca skarżący w okresie rozpoznawania powyższej sprawy przez Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim nie doszło do naru-szenia jego prawa do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki - w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 17 06 2004r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpo-znania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (teks jednolity Dz. U. 2016r. poz. 1259).

Czyni to skargę nieuzasadnioną, co stosownie do regulacji art. 12 ust.1 przywołanej ustawy obligowało Sąd do jej oddalenia.

Reasumując w sprawie nie doszło do naruszenia prawa skarżącego
do jej rozpoznania bez nieuzasadnionej zwłoki i dlatego jego skargę jako bezzasadną oddalono na mocy regulacji art. 12 ust.1 ustawy z dnia 17 06 2004r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (teks jednolity Dz. U. 2016r. poz. 1259).

SSO Gabriela Sobczyk SSO Leszek Dąbek SSO Henryk Brzyżkiewicz