Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IX GC 1311/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 10. kwietnia 2018 r.

S ąd Rejonowy dla (...) W. w W., IX Wydział Gospodarczy

w składzie następującym:

Przewodnicząca SSR Aleksandra Zielińska-Ośko,

Protokolant: Justyna Nowak,

po rozpoznaniu w dniu 27. marca 2018 roku w Warszawie,

na rozprawie,

sprawy z powództwa (...) Spółki akcyjnej w W.

przeciwko (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Ł.,

o zapłatę,

orzeka:

1.  zasądza od pozwanego (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Ł. na rzecz powoda (...) Spółki akcyjnej w W. kwotę 1.332,74 zł (jeden tysiąc trzysta trzydzieści dwa złote 74/100) z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w transakcjach handlowych za okres od dnia 2. lutego 2017 r. do dnia zapłaty;

2.  zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 317,00 zł (trzysta siedemnaście złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 270,00 zł (dwieście siedemdziesiąt złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

SSR Aleksandra Zielińska-Ośko