Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 1070/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 10 lutego 2014 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie:

Przewodniczący : Sędzia S.O. Bogdan Jachowicz

Sędziowie: S.O. Bożena Rządzińska

S.O. Sławomir Zieliński

Protokolant Łukasz Wiktorski

po rozpoznaniu w dniu 10 lutego 2014 roku w Łodzi

Łodzi na rozprawie

sprawy z powództwa Miasta Ł.

przeciwko M. P.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanej

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi

z dnia 24 maja 2013r. sygn. akt I C 271/12

I.  zmienia zaskarżony wyrok w punktach 1., 2. i 3. w ten sposób, że

oddala powództwo;

II.  zasądza od Miasta Ł. na rzecz M. P. kwotę 1200 (tysiąc dwieście) zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu apelacyjnym.