Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I C 932/18

WYROK ZAOCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 29 stycznia 2019 roku

Sąd Rejonowy w Żorach I Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: SSR Lidia Czapla

Protokolant: sekr. sąd. Wioleta Pelaczyk

po rozpoznaniu w dniu 29 stycznia 2019 roku w Żorach

na rozprawie sprawy

z powództwa L. K.

przeciwko P. K. (1) i P. K. (2)

przy udziale interwenienta ubocznego Gminy Ż.

o opróżnienie lokalu mieszkalnego

1)  nakazuje pozwanym P. K. (1) i P. K. (2), aby opróżnili lokal mieszkalny położony w Ż., przy Alei (...);

2)  orzeka, że pozwanym nie przysługuje uprawnienie do otrzymania lokalu socjalnego;

3)  zasądza od pozwanych solidarnie na rzecz interwenienta ubocznego Gminy Ż. kwotę 280,00 (dwieście osiemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów procesu.