Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Cz 945/18

POSTANOWIENIE

Dnia 2 października 2018 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach III Wydział Cywilny Odwoławczy w następującym składzie:

Przewodniczący-Sędzia: SO Leszek Dąbek (spr.)

Sędziowie: SO Gabriela Sobczyk

SO Marcin Rak

po rozpoznaniu w dniu 2 października 2018 r. w Gliwicach na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa A. D.

przeciwko B. J.

o zapłatę

na skutek zażalenia pozwanego

na postanowienie Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim

z dnia 5 lutego 2018 r., sygn. akt I C 2528/16

postanawia:

oddalić zażalenie.

SSO Marcin Rak SSO Leszek Dąbek SSO Gabriela Sobczyk

Sygn. akt III Cz 945/18

UZASADNIENIE

Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim w postanowieniu z dnia 5 02 2018r. oddalił wniosek o przywrócenie terminu do uiszczenia opłaty od apelacji i w punkcie
2 odrzucił apelację pozwanego od wyroku z dnia 27 06 2017r.

W uzasadnieniu postanowienia ocenił, że pozwany został w sposób prawidłowy zawiadomiony o sposobie i terminie uiszczenia opłaty. W konsekwencji powyższego uznał, że braki apelacji nie zostały w terminie uzupełnione i jako nieopłacona
na podstawie art. 370 k.p.c. - podlega ona odrzuceniu.

Orzeczenie zaskarżył pozwany B. J., który wnosił
o przywrócenie terminu do uiszczenia opłaty i uchylenie zaskarżonego postanowienia.

W uzasadnieniu podnosił, iż leczy się psychiatrycznie i był przekonany, że termin liczony jest przy uwzględnieniu jedynie dni roboczych.

Sąd Odwoławczy zważył co następuje:

Zarządzeniem z dnia 22 12 2017r. zwrócono wniosek pozwanego
o zwolnienie od kosztów sądowych z uwagi na jego nieuzupełnienie w zakreślonym przez Sąd tygodniowym terminie.

W konsekwencji powyższego pozwany został wezwany do uiszczenia opłaty
od apelacji w terminie tygodniowym pod rygorem odrzucenia apelacji.

Wezwanie zostało przez niego odebrane osobiście w dniu 24 01 2018r., wobec czego zakreślony mu termin do uiszczenia powyższej opłaty rozpoczął biec 25 01 2018r. i upłynął z dniem 1 02 2018r.

Opłatę od apelacji wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu pozwany wniósł do Sądu Rejonowego dopiero w dniu 2 02 2018r. (k. 89), twierdząc, że nie ponosi

on winy w niedochowaniu terminu do wniesienia opłaty, gdyż pozostawał w błędnym przekonaniu, iż zakreślony mu termin obejmował tylko dni robocze.

Z dotychczasowego przebiegu postępowania wynika jednak, że pozwany terminowo wykonywał nałożone na niego zobowiązania.

Równocześnie w doręczonym mu zobowiązaniu do uiszczeniu opłaty

od apelacji w sposób jednoznaczny wyznaczono mu termin do jej uiszczenia w wy-miarze „tygodnia”, a nie w wymiarze określonej ilości dni, co w połączeniu z po-wyższym jego twierdzenia o popełnieniu błędu w ocenie biegu tego terminu czyni niewiarygodnymi.

Powoduje to, że w materiale sprawy brak jest podstaw do przyjęcia,

iż skarżący nie ponosi winy za niedochowanie terminu do wniesienia apelacji

i w świetle regulacji art. 168 § 1 k.p.c. jego wniosek o przywrócenie terminu

do uiszczenia opłaty od niej jest bezzasadny.

W następstwie tego opłata od apelacji została uiszczona po upływie wskazanego powyżej terminu do jej wniesienia, co stosownie do regulacji art. 370 k.p.c., obligowało Sąd pierwszej instancji do odrzucenia apelacji.

Znalazło to prawidłowe odzwierciedlenie w zaskarżonym orzeczeniu
i zażalenie skarżącego jest bezzasadne w rozumieniu art. 385 k.p.c. w związku
z art. 397 § 2 zd. 1 k.p.c. i jako takie z mocy zawartej w nim regulacji podlegało
ono oddaleniu.

Reasumując zaskarżone postanowienie jest prawidłowe i dlatego zażalenie pozwanego jako bezzasadne oddalono w oparciu o przepis art. 385 k.p.c. w związku z art. 397 § 2 zd. 1 k.p.c.

SSO Marcin Rak SSO Leszek Dąbek SSO Gabriela Sobczyk