Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII Cz 34/19

POSTANOWIENIE

Dnia 30 stycznia 2019 r.

Sąd Okręgowy w Toruniu VIII Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodnicząca: SSO Małgorzata Kończal (spr.)

Sędziowie: SO Katarzyna Borowy

SO Jadwiga Siedlaczek

po rozpoznaniu w dniu 30 stycznia 2019 r. w Toruniu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku (...)we W.

z udziałem T. M.

o nadanie klauzuli wykonalności na skutek przejścia uprawnień

na skutek zażalenia wnioskodawcy

na postanowienie Sądu Rejonowego w Toruniu

z dnia 23 listopada 2018 r.

sygn. akt X Co 2057/18

postanawia: oddalić zażalenie.

/SSO Katarzyna Borowy/ /SSO Małgorzata Kończal/ /SSO Jadwiga Siedlaczek/

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 23 listopada 2018 r. Sąd Rejonowy w Toruniu oddalił wniosek (...) we W. o nadanie na jego rzecz klauzuli wykonalności opisanemu we wniosku nakazowi zapłaty. W uzasadnieniu Sąd I instancji wskazał na przepis art. 788 § 1 k.p.c. Odwołując się do jego treści stwierdził, że analiza przedłożonej przez wnioskodawcę dokumentacji nie pozwala na ustalenie, czy kopia fragmentu załącznika, na którym znajdują się dane dłużnika, jest w rzeczywistości częścią umowy o przelew wierzytelności powołanej we wniosku.

Zażalenie na powyższe postanowienie złożył wnioskodawca zaskarżając je w całości i zarzucając mu naruszenie art. 788 § 1 k.p.c. poprzez jego błędną wykładnię i mylne uznanie, iż wnioskodawca nie wykazał przejścia uprawnień w rozumieniu art. 788 § 1 k.p.c.

Skarżący wniósł o uchylenie zaskarżonego postanowienia i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania celem nadania klauzuli wykonalności na rzecz wnioskodawcy oraz o zasądzenie na rzecz wnioskodawcy kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych za obie instancje.

W uzasadnieniu podniesiono, że dla wykazania faktu przejścia uprawnień na nowego wierzyciela nie jest konieczne przedłożenie oryginału umowy wierzytelności – wystarczające jest przedłożenie jej odpisu poświadczonego za zgodność z oryginałem przez występującego w sprawie radcę prawnego.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie jako nieuzasadnione podlega oddaleniu.

Zgodnie z przepisem art. 788 § 1 k.p.c., przejście uprawnień lub obowiązków po powstaniu tytułu egzekucyjnego można wykazać za pomocą tylko dwóch środków dowodowych, tj. dokumentu urzędowego lub dokumentu prywatnego z podpisem urzędowo poświadczonym. Z dokumentów tych powinno jasno wynikać, że z uwagi na spełnienie wszystkich niezbędnych warunków formalnych skutek w postaci przejścia praw rzeczywiście nastąpił (uchwała SN z dnia 7 lutego 1997 r., III CZP 125/96, OSNC z 1997 r. nr 5 poz. 51 oraz uchwała SN z dnia 19 marca 2009 r., III CZP 5/2009, OSNC z 2010 r. nr 1 poz. 3). Oznacza to, że dokumentem urzędowym lub prywatnym z podpisem urzędowo poświadczonym muszą być wykazane wszystkie elementy, od których w świetle okoliczności wynikających z treści wniosku i dołączonych do niego dokumentów prawo materialne uzależnia dojście następstwa prawnego do skutku, a które w postępowaniu klauzulowym Sąd ocenia jedynie pod względem formalnym.

Przejście uprawnień, w rozumieniu art. 788 § 1 k.p.c., może być wykazane za pomocą kopii dokumentów urzędowych lub dokumentów prywatnych z podpisem urzędowo poświadczonym, poświadczonych za zgodność z oryginałem przez występującego w sprawie pełnomocnika będącego radcą prawnym. Samo poświadczenie przez radcę prawnego kopii dokumentu prywatnego nie czyni go dokumentem urzędowym. W ocenie Sądu Okręgowego, analiza dołączonych do wniosku dokumentów uzasadnia pogląd Sądu Rejonowego, iż wnioskodawca nie przedłożył dokumentów spełniających warunki z art. 788 § 1 k.p.c.

Odnosząc się do podniesionych w zażaleniu zarzutów wskazać należy, że są one w istocie bezprzedmiotowe. Skarżący w żaden sposób nie ustosunkował się do argumentacji Sądu Rejonowego, stojącej u podstaw oddalenia rozpoznawanego wniosku. Odwołał się jedynie do formy poświadczenia złożonej umowy cesji. Umowa ta nie określa jednak, co jest przedmiotem cesji, odsyłając w tym zakresie do załącznika. Dopiero zatem dokument umowy łącznie z załącznikiem zawiera wszystkie przedmiotowo istotne elementy pozwalające stwierdzić przejście na nabywcę konkretnych wierzytelności. W sprawie niniejszej wnioskodawca nie przedłożył powołanego w umowie cesji załącznika, pozwalającego na niebudzące wątpliwości ustalenie, że umowa ta obejmowała wierzytelność stwierdzoną nakazem zapłaty, którego dotyczy wniosek. Na kartach 32 – 33 v. złożono wydruk/kserokopię z adnotacją, że stanowi ona „część wykazu wierzytelności, tj. załącznika do umowy cesji, którego treść ograniczono o dane osobowe osób trzecich”. Brak jest natomiast jakichkolwiek podstaw dla utożsamienia w/w kserokopii z załącznikiem do powołanej przez wnioskodawcę umowy cesji. Oceny tej nie zmienia to, że na kserokopii wskazano także dane dłużnika oraz opisano objęty wnioskiem tytuł wykonawczy, skoro nie wiadomo, jakiej konkretnie umowy cesji ona dotyczy.

W rezultacie słusznie Sąd Rejonowy przyjął, że wnioskodawca nie przedłożył do wniosku w wymaganej przez art. 788 § 1 k.p.c. formie dokumentów wykazujących (stwierdzających) nabycie wierzytelności objętej tytułem wykonawczym wskazanym we wniosku. Z tych względów, uznając zaskarżone postanowienie za trafne, Sąd Okręgowy orzekł jak sentencji na podstawie art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 zd. 1 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c.

/SSO Katarzyna Borowy/ /SSO Małgorzata Kończal/ /SSO Jadwiga Siedlaczek/