Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III RC 187/18

UZASADNIENIE

Przedstawicielka ustawowa małoletniego powoda A. K. P. wniosła o podwyższenie alimentów na rzecz powoda od pozwanego M. N. z kwoty po 300 zł. miesięcznie do kwoty po 1000 zł. miesięcznie. W uzasadnieniu pozwu wskazała, że od poprzedniego ustalenia wysokości alimentów upłynął okres 4 lat, obecnie powód ma 10 lat, w tym okresie zwiększyły się jego potrzeby. Powód cierpi na Zespół (...), co powoduje, że korzysta z wizyt u psychiatry i neurologa, wizyty są co 2 lata, ponadto pozostaje pod opieką gastrologa w Szpitalu (...) w B.. Jest pod opieką poradni rehabilitacyjnej, laryngologicznej i wymaga terapii integracji sensorycznej. Ponadto zwiększyły się wydatki związane z jego utrzymaniem wraz z rozpoczęciem edukacji szkolnej. Matka powoda prowadzi własną działalność gospodarczą, zarabia ok. 2800 zł. miesięcznie. Natomiast dochody pozwanego w ostatnim okresie zwiększyły się do ok. 4 tyś zł. miesięcznie.

Pozwany M. N. wniósł o oddalenie powództwa w całości. W uzasadnieniu odpowiedzi na pozew wskazał, że małoletni powód spędza u ojca każdy weekend od piątku popołudnia do niedzieli, zaś pozwany poza alimentami także w inny sposób przyczynia się do utrzymania syna ponosząc koszty jego utrzymania w czasie pobytów u niego, kupując synowi książki, gry, wyposażając jego pokój, a także ponosząc koszty wyjazdów wakacyjnych. Ponadto pozwany po wypadku, którego doznał w 2017 roku wymaga intensywnego leczenia okulistycznego, w tym dojazdów do Kliniki w L.. Pozwany obecnie ma na utrzymaniu także młodszego syna, który również wymaga rehabilitacji i specjalistycznych wizyt lekarskich.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Alimenty na rzecz małoletniego powoda A. N. zostały zasądzone w wyroku Sądu Okręgowego w (...) z 18 września 2014 r. w sprawie VI RC 583/14 na kwoty po 300 zł. miesięcznie. Wówczas małoletni miał 6 lat, mieszkał z matką w domu jej rodziców. Matka powoda zarabiała 2800 zł. miesięcznie. Powód miał zwiotczenie mięśni, refluks żołądkowo – jelitowy i Zespół (...), wymagał specjalistycznej diety.

Pozwany pracował jako(...)i zarabiał 1176 zł. netto miesięcznie. Mieszkał we własnym mieszkaniu, nie miał innych osób na utrzymaniu /dowód: dokumenty w aktach Sądu Okręgowego w (...) VI RC 583/14/.

Aktualnie małoletni A. N. ma 10 lat, jest uczniem IV klasy szkoły podstawowej. M. ma Zespół (...), zwiotczenie mięśni, nadal pozostaje także na specjalistycznej diecie. Wymaga dodatkowych zajęć ruchowych, obecnie uczestniczy w lekcjach jazdy konnej, których koszt wynosi 400 zł. miesięcznie oraz chodzi na basen, karnet kosztuje 45 zł. Wkrótce będzie poddawany rehabilitacji przy udziale trenera personalnego, koszt będzie wynosił 250 zł. miesięcznie. M. w ubiegłym roku szkolnym korzystał z korepetycji z matematyki, w tym roku także takie korepetycje będą wymagane. Powód przyjmuje stałe leki, których miesięczny koszt wynosi 25 zł., ponadto przyjmuje W. M. jest pod opieką neurologa w M., koszt jednej wizyty to 150 zł. Ponadto ma skierowanie do endokrynologa /wizyta 150 zł/, pozostaje pod opieką psychiatry /wizyta 200 zł./ oraz raz na pół roku spotyka się z rehabilitantem /na koszt NFZ/. Dieta małoletniego powoda polega na ograniczeniu produktów mlecznych, korzystania z produktów bezglutenowych i antygenowych. M. powód decyzją (...) ds. Orzekania o Niepełnosprawności z 19.09.2018 r. został zaliczony do osób niepełnosprawnych na okres do 20.09.2020 r.

Matka powoda K. P. prowadzi własną działalność gospodarczą polegającą na pozyskiwaniu osób do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej. Z powodu zmiany przepisów od października 2018 r. zmniejszyły się jej dochody i ostatnio – w grudniu 2018 r., wyniosły ok. 2430 zł.

Mieszkają w domu rodziców matki powoda, prowadzą wspólne gospodarstwo domowe, dziadek powoda jest na rencie, zaś babcia jest kucharką i zarabia 2000 zł. miesięcznie. Dzielą się opłatami, opłaty za media wynoszą 300 zł oraz matka powoda ponosi połowę kosztów opału tj. 1200 zł. na rok /wyjaśnienia matki powoda k. 119 v, opinie k. 12 -17, zaświadczenia lekarskie k. 18 – 23, 113orzeczenie o niepełnosprawności k. 24 - 25, polisa k. 26-31, Pit k. 32-36, orzeczenie k. 108-111,analiza finansowa k. 117, faktury za media k. 105, 107, wydruk diety k. 115-116, faktury k. 98, 99, 106, umowa wyjazdu turystycznego k. 100 -101, polisa ubezpieczenia komunikacyjnego k. 102 -104/.

Pozwany M. N. pracuje na umowę o pracę w firmie (...) jako administrator sieci, zarabia netto 2960 zł. miesięcznie. Nie ma innych dochodów.

Pozwany pozostaje w nieformalnym związku. Mieszka z partnerką i ich wspólnym dzieckiem, które ma rok, we własnym mieszkaniu. Partnerka pozwanego zakończyła urlop macierzyński, obecnie jest na urlopie wychowawczym. Jest zatrudniona w szkole w M. jako (...) na ¾ etatu oraz prowadzi własną działalność gospodarczą, która jest obecnie zawieszona. zamierza w kwietniu 2019 r. wrócić do pracy. Z pensji, którą otrzymuje ze szkoły, spłacany jest kredyt zaciągnięty na prowadzenie działalności gospodarczej po 450 zł. miesięcznie i kredyt na samochód po 250 zł. miesięcznie, z jej pensji pozostaje 300 zł. miesięcznie. Opłaty związane z mediami za mieszkanie pozwanego wynoszą 750 zł. miesięcznie. Koszty utrzymania samochodu, którym pozwany dojeżdża do pracy do K. tj. miejscowości na obrzeżach S. wynoszą ok. 300 zł. miesięcznie.

Po wypadku, w marcu 2017 r., pozwany przeszedł 5 operacji oka, nadal wymaga kontroli lekarskich i badań, których koszt to po 100 zł. za badania i wizyty lekarskie, ponadto ponosi koszty dojazdów do Kliniki w L., jeden wyjazd to ok. 500 zł.

Młodszy syn pozwanego jest wcześniakiem, z powodu napięcia mięśniowego wymaga rehabilitacji.

Pozwany utrzymuje regularne kontakty z małoletnim powodem, zabiera go w piątek po południu i odwozi w niedzielę, ponadto małoletni spędza u ojca część wakacji i ferii. W tym czasie ojciec ponosi jego koszty utrzymania, organizuje mu atrakcje w czasie wakacji w formie wyjazdów do pobliskich miejscowości, do kina, na basen. Pozwany kupuje małoletniemu książki i gry edukacyjne, w mieszkaniu pozwanego powód ma urządzony własny pokój /wyjaśnienia pozwanego k. 120, zaświadczenie o zarobkach k. 47, Pit k. 48-53, faktury k. 54, 55, 72- 91, polisa k. 57, karty informacyjne leczenia szpitalnego k. 64-69, historia konta k. 70-71, dowody opłat za media k. 92-93, odpis aktu urodzenia k. 94/.

Pozwany płaci na syna po 300 zł. miesięcznie, ponadto przekazuje matce dziecka połowę kosztów związanych z dodatkowymi wydatkami na małoletniego, jak połowę kosztów jazd konnych, wyjazdów i wizyt lekarskich, łącznie przekazuje na syna od 500 do 700 zł. miesięcznie. Matka powoda nie jest zadowolona z takiej formy rozliczeń z pozwanym ponieważ przy każdym wydatku musi przedstawiać pozwanemu faktury i rachunki za poniesione wydatki, nie wszystkie pozwany uznaje.

Sąd zważył co następuje:

Roszczenie jest częściowo uzasadnione.

Rozpatrując niniejszą sprawę Sąd oparł się na dokumentach przedstawionych przez strony, sporządzonych w przepisanej formie i przez kompetentne organy, tym samym korzystających z domniemania prawdziwości oraz na wyjaśnieniach stron, które w zasadniczych kwestiach były bezsporne, w sferze sporu pozostaje ocena zmiany jaka nastąpiła od poprzedniego ustalenia wysokości alimentów oraz udziałów jakie powinno ponosić każde z rodziców w utrzymaniu małoletniego syna.

Artykuł 138 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego stanowi, że w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego.

Od poprzedniej sprawy zmieniła się sytuacja materialna i rodzinna zarówno strony powodowej, jak i pozwanej.

M. powód obecnie jest uczniem szkoły podstawowej, ma 10 lat, tym samym wkroczył już w okres intensywnego rozwoju zarówno intelektualnego, jak i fizycznego. Jego potrzeby w stosunku do okresu sprzed ponad 4 lat uległy zmianie. M. ma Zespół (...), które to schorzenie wymaga opieki kilku specjalistów, z wizytami lekarskimi wiążą się znaczne koszty, zarówno na same wizyty, jak i dojazdy do specjalistów do różnych miejscowości. Wprawdzie wizyty nie są częste, nie mniej jednak koszt wizyty 150 – 200 zł, nawet raz na kilka miesięcy, znacznie zwiększa koszty utrzymania dziecka. Ponadto na powoda są zwiększone koszty utrzymania w związku z koniecznością dodatkowych zajęć ruchowych: jazdy konnej, basenu oraz specjalistycznej diety.

Dotychczas rodzice małoletniego porozumiewali się w tym zakresie, w ten sposób, że pozwany ponosił dobrowolnie część kosztów utrzymania małoletniego poza alimentami, po okazaniu przez matkę dziecka rachunków. Jednak nie zawsze rodzice powoda byli zgodni odnośnie zasadności i wysokości kosztów które należało na małoletniego ponieść. Zdaniem Sądu matka, która jest pierwszoplanowym opiekunem małoletniego powoda, powinna mieć pewną swobodę w podejmowaniu decyzji w ponoszeniu kosztów utrzymania powoda. Oczywiście jej wydatki na syna nie są tylko wyznaczane przez potrzeby małoletniego, ale także możliwości zarobkowe i majątkowe pozwanego.

Pozwany od czasu, gdy były w 2014 r. ustalone alimenty, zwiększył swoje dochody ponad dwukrotnie. Tym samym zakres jego obowiązku alimentacyjnego powinien być zwiększony i przede wszystkim dostosowany do faktycznych potrzeb, a częściowo także do faktycznie ponoszonych przez niego, kosztów utrzymania syna.

Matka powoda nie jest w stanie ponosić wszystkich wzrastających z każdym rokiem kosztów utrzymania dziecka, tym bardziej, że w ostatnich miesiącach jej dochody uległy zmniejszeniu.

Jednocześnie żądanie strony powodowej podwyższenia alimentów do kwoty po 1000 zł. miesięcznie, w obecnej sytuacji pozwanego, jest niemożliwe. Pozwany ma aktualnie na utrzymaniu także młodsze dziecko, partnerka pozwanego będzie jeszcze przez kilka miesięcy korzystała z urlopu wychowawczego, co nakłada na pozwanego konieczność ponoszenia wyższych kosztów utrzymania tego dziecka. Ponadto pozwany wymaga leczenia wzroku w związku z wypadkiem, który miał miejsce w 2017 roku. Z leczeniem związane są znaczne wydatki, które są niezbędne, gdyż ich refundacja w ramach NFZ w rozsądnym terminie jest niemożliwa.

Nie bez znaczenia w przedmiotowej sprawie jest osobiste zaangażowanie pozwanego w wychowanie i rozwój małoletniego, a także ponoszenie dodatkowych wydatków na utrzymanie syna w czasie pobytów dziecka pod jego opieką.

Mając na względzie powyższe okoliczności Sąd podwyższył kwotę alimentów do 650 zł. miesięcznie, mając na względzie rzeczywiste koszty utrzymania małoletniego powoda i dotychczas faktycznie ponoszone wydatki pozwanego na syna, a także osobisty udział pozwanego w utrzymanie i wychowanie dziecka.

Sąd ustalił podwyższona kwotę alimentów od 1 stycznia 2019 r. mając na względzie okoliczność, iż rodzice powoda na bieżąco rozliczali się dotychczas z dodatkowych kosztów utrzymania dziecka.

Z tych względów na podstawie art. 138 Krio Sąd orzekł jak w punktach I i II wyroku.

O kosztach sądowych orzeczono na podstawie art. 100.2 Ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych mając na względzie trudną sytuację materialną i rodzinną /ponoszenie kosztów utrzymania dwójki dzieci/ pozwanego. O kosztach procesu na podstawie art. 100 Kpc mając na względzie tylko częściowe uwzględnienie powództwa i rodzinny charakter sprawy. O rygorze natychmiastowej wykonalności Sąd orzekł w oparciu o przepis art. 333 § 1 pkt 1 Kpc.

Sygn. akt III RC 187/18

z/

1.  (...)

2.  o. (...) D. P. (...),

3.  (...)

S., 4.02.2019.