Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IV U 4/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 21 grudnia 2018 r.

Sąd Okręgowy w Siedlcach IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący

SSO Jerzy Zalasiński

Protokolant

st. sekr. sądowy Anna Wąsak

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 grudnia 2018 r. w S.

odwołania W. W.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w S.

z dnia 25 października 2017 r. Nr (...)

w sprawie W. W.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w S.

o wysokość kapitału początkowego

zmienia zaskarżoną decyzję i ustala W. W. wysokość kapitału początkowego na dzień 1 stycznia 1999 roku w kwocie 106.874,24 (sto sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery 24/100) złotych.

Sygn. akt IV U 4/18

UZASADNIENIE

Decyzją z 25 października 2017r., znak (...) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S., działając na podstawie ustawy z 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ponownie ustalił wysokość kapitału początkowego W. W. na dzień 1 stycznia 1999r. na kwotę 102 407,91 zł.

Odwołanie od w/w decyzji złożył ubezpieczony W. W. wnosząc o jej zmianę i uwzględnienie przy obliczeniu wysokości kapitału początkowego okresu zatrudnienia w Zespołach Usługowo - (...) w W., tj. od 1 listopada 1986r. do 30 czerwca 1987r. W uzasadnieniu odwołania ubezpieczony podniósł, iż decyzja organu rentowego jest dla niego krzywdząca. Do odwołania ubezpieczony dołączył kopię świadectwa pracy za powyższy okres zatrudnienia (odwołanie ubezpieczonego wraz z załącznikiem k. 1-2 akt sprawy).

W odpowiedzi na odwołanie organ rentowy wniósł o jego oddalenie, powołując się na przepisy prawa i argumentację, zawarte w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji, jak również wskazując, że odwołanie nie wnosi do sprawy żadnych nowych dowodów faktycznych i prawnych. Ponadto podniesiono, że okres którego zaliczenia domaga się ubezpieczony został już przez organ rentowy uwzględniony w decyzji o ustaleniu kapitału początkowego z dnia 10 października 2017r. (odpowiedź organu rentowego na odwołanie k. 4-5 akt sprawy).

Sąd ustalił, co następuje:

Ubezpieczony W. W., ur. (...), w dniu 30 sierpnia 2017r. wystąpił do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w S. z wnioskiem o ustalenie kapitału początkowego (wniosek ubezpieczonego, k. 1-2 akt kapitału początkowego).

Decyzją z 10 października 2017r. organ rentowy ustalił wartość kapitału początkowego na dzień 1 stycznia 1999r. na kwotę 99 379,50 zł. Organ rentowy przyjął za udowodnione na dzień 1.01.1999r. okresy składkowe w wymiarze 19 lat, 10 miesięcy i 7 dni oraz okresy nieskładkowe wynoszące 1 miesiąc i 26 dni. Wskaźnik wysokości podstawy wymiaru kapitału początkowego został ustalony z 10 kolejnych lat kalendarzowych, tj. od 1.01.1977r. do 31.12.1986r. i wyniósł 85,03% Organ rentowy przyjął minimalne wynagrodzenie stanowiące podstawę wymiaru składek za okresy zatrudnienia: od 15.08.1969r. do 31.07.1970r. w Zakładach (...) S.A. w W., od 1.01.1974r. do 30.03.1974r. w Fabryce (...) w M. oraz od 1.11.1986r. do 30.06.1987r. w Zakładach Usługowo- (...) w W. (decyzja z 10 października 2017r. k.9 akt dot. kapitału początkowego).

Do okresu składkowego organ rentowy zaliczył W. W. okres zatrudnienia w Ośrodku (...), tj. od 15 maja 1997r. do 25 września 1997r. Przy obliczaniu podstawy wymiaru kapitału początkowego organ rentowy uwzględnił kwoty minimalnego wynagrodzenia za w/w okres pracy i decyzją z dnia 25 października 2017r. ponownie ustalił wysokość kapitału początkowego na dzień 1 stycznia 1999r. na kwotę 102 407,91 zł. Jednocześnie organ rentowy poinformował ubezpieczonego, że w celu ewentualnego przeliczenia należy przedłożyć zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu Rp-7 (zaskarżona decyzja z 25 października 2017r. k.15-16 akt dot. kapitału początkowego).

Następnie, decyzją z 21 listopada 2017r. organ rentowy, działając z urzędu na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i retach z FUS ponownie ustalił wysokość kapitału początkowego na dzień 1.01.1999r. na kwotę 102 407,91 zł. Jednocześnie, organ rentowy poinformował ubezpieczonego, iż nie może uwzględnić okresu zatrudnienia od 15 października 1995r. do 31 maja 1986r., ponieważ w tym okresie ubezpieczony nie był zgłoszony do ubezpieczeń społecznych (decyzja z 21 listopada 2017r. k.20-21 akt dot. kapitału początkowego).

W okresie od 1 listopada 1986r. do 30 czerwca 1987r. W. W. był zatrudniony w Zespołach Usługowo – (...) w W. na stanowisku elektryka (zeznania świadka K. B. k.12v akt sprawy, zeznania ubezpieczonego k.26-26v akt sprawy oraz kopia świadectwa pracy k.2 akt sprawy). Wynagrodzenie ubezpieczonego stanowiące podstawę wymiaru składek za listopad 1986r. wynosiło 32 940 zł i za grudzień 1986r. – 30 240 zł. Natomiast za kolejne miesiące roku 1987 wynagrodzenie ubezpieczonego wynosiło odpowiednio: za styczeń– 33 120 zł, luty 1987r. – 21 600 zł, marzec 1987r. – 30 240 zł, kwiecień – 31 680 zł, maj 15 040 zł oraz czerwiec – 28 224 zł (lista płac za okres zatrudnienia od listopada 1986r. do czerwca 1987r. złożona przez ubezpieczonego na rozprawie w dniu 18 września 2018r. k.11 akt sprawy).

Uwzględniając wynagrodzenia ubezpieczonego za okres od 1 listopada 1986r. do 30 czerwca 1987r. wynikające z listy płac (k.11 akt sprawy), wysokość kapitału początkowego obliczona na dzień 1 stycznia 1999 r. wynosi 106 874,24 zł, (wyliczenia organu rentowego w formie projektu decyzji k. 20-21 akt sprawy).

Powyższy stan faktyczny został ustalony na podstawie całokształtu materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie, obdarzonego przez Sąd wiarygodnością.

Sąd zważył, co następuje:

Odwołanie W. W. podlegało uwzględnieniu.

W myśl art. 174 ust. 1, 2 i 3 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, kapitał początkowy ustala się na zasadach określonych w art. 53, z uwzględnieniem ust. 2-12. Przy ustalaniu kapitału początkowego przyjmuje się przebyte przed dniem wejścia w życie ustawy:

1) okresy składkowe, o których mowa w art. 6;

2) okresy nieskładkowe, o których mowa w art. 7 pkt 5;

3) okresy nieskładkowe, o których mowa w art. 7 pkt 1-3 i 6-12, w wymiarze nie większym niż określony w art. 5 ust. 2.

Podstawę wymiaru kapitału początkowego ustala się na zasadach określonych w art. 15, 16, 17 ust. 1 i 3 oraz art. 18, z tym że okres kolejnych 10 lat kalendarzowych ustala się z okresu przed dniem 1 stycznia 1999 r. W okolicznościach niniejszej sprawy sporna pozostawała kwestia podstaw wymiaru składek za okres zatrudnienia ubezpieczonego w Zespołach Usługowo – (...) w W. od 1 listopada 1986r. do 30 czerwca 1987r. Zebrany w sprawie materiał dowodowy wykazał, że za powyższy okres zatrudnienia organ rentowy przyjął minimalne wynagrodzenie. Do wyliczenia wskaźnika podstawy wymiaru kapitału początkowego wziął bowiem wysokość wynagrodzeń ubezpieczonego za lata od 1976-1985. Na etapie postępowania sądowego ubezpieczony złożył listę płac za okres zatrudnienia od 1 listopada 1986r. do 30 czerwca 1987r. (k.11 akt sprawy), z której wynikają rzeczywiste zarobki uzyskiwane przez ubezpieczonego podczas zatrudnienia w Zespołach Usługowo – (...) w W.. W związku z powyższym, Sąd obdarzył wiarygodnością listę płac za okres od listopada 1986r. do czerwca 1987r. i uznał, że podstawa wymiaru składek za lata 1986-1987 powinna być ustalona w oparciu o kwoty wynikające z powyższego dokumentu. W ocenie Sądu, zaskarżona decyzja organu rentowego jako błędna podlega zmianie.

Opierając się na wyliczeniach organu rentowego zawartych w projekcie decyzji z 2 października 2018r. (k.20-21 akt dot. kapitału początkowego), po uwzględnieniu rzeczywistych wynagrodzeń ubezpieczonego stanowiących podstawę wymiaru składek za listopad 1986r. w kwocie - 32 940 zł oraz grudzień 1986r. – 30 240 zł. Natomiast, w kolejnych miesiącach roku 1987 odpowiednio: za styczeń– 33 120 zł, luty 1987r. – 21 600 zł, marzec 1987r. – 30 240 zł, kwiecień – 31 680 zł, maj 15 040 zł oraz czerwiec – 28 224 zł, wysokość kapitału początkowego na dzień 1.01.1999r. wzrosła do kwoty 106 874,24 zł. Z uwagi, iż ubezpieczony nie zgłaszał zastrzeżeń do wyliczeń organu rentowego zawartych niniejszym projekcie decyzji, Sąd swoje rozstrzygniecie oparł na tych niekwestionowanych wyliczeniach.

Mając na uwadze powyższe, na podstawie art. 477 14 § 2 kpc, Sąd zmienił zaskarżoną decyzję i orzekł jak sentencji wyroku.