Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IV U 804/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 13 grudnia 2018 r.

Sąd Okręgowy w Siedlcach IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący

SSO Jerzy Zalasiński

Protokolant

st. sekr. sądowy Anna Wąsak

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 grudnia 2018 r. w S.

odwołania R. N.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w S.

z dnia 4 października 2017 r. Nr (...)

w sprawie R. N.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w S.

o wysokość emerytury

zmienia zaskarżoną decyzję i ustala, że wysokość emerytury R. N. na dzień 1 października 2017 roku wynosi 1879,57 (jeden tysiąc osiemset siedemdziesiąt dziewięć 57/100) zł (w tym zwiększenie rolne za okresy opłacania składek KRUS w kwocie 139,61 zł), a po waloryzacji od 1 marca 2018 roku wynosi 1935,58 (jeden tysiąc dziewięćset trzydzieści pięć 58/100) zł (w tym zwiększenie rolne po waloryzacji 143,77 zł).

Sygn.akt IVU 804/17

UZASADNIENIE

Zaskarżoną decyzją z dnia 04.10.2017r. organ rentowy Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S. przyznał ubezpieczonemu R. N. prawo do emerytury od dnia 01.10.2017r. Od decyzji odwołanie złożył ubezpieczony R. N. wnosząc o ich zmianę i doliczenie do stażu pracy okresu praktycznej nauki zawodu od dnia 01.09.1968r. do 20.06.1970r. W odpowiedzi na odwołanie organ rentowy wnosił o jego oddalenie. W uzasadnieniu swojego stanowiska podniósł, że brak jest jakichkolwiek dowodów na potwierdzenie wykonywania zatrudnienia przez ubezpieczonego w spornym okresie na podstawie indywidualnych umów o pracę.

Sąd Okręgowy ustalił i zważył co następuje.

Odwołanie jest uzasadnione. Zgodnie z art. 6 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r.o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2015, poz.748 ze zm.) za okresy składkowe uważa się również przypadające przed dniem 15 listopada 1991 r. następujące okresy, za które została opłacona składka na ubezpieczenie społeczne albo za które nie było obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne: zatrudnienia młodocianych na obszarze Państwa Polskiego na warunkach określonych w przepisach obowiązujących przed dniem 1 stycznia 1975 r.; Zgodnie z art. 6 ust.2 pkt.1a ustawy z dnia 17 grudnia 1998r.o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2015, poz.748 ) za okresy składkowe uważa się również przypadające przed dniem 15 listopada 1991 r. następujące okresy, za które została opłacona składka na ubezpieczenie społeczne albo za które nie było obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne: zatrudnienia po ukończeniu 15 lat życia:

a)  na obszarze Państwa Polskiego - w wymiarze nie niższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy, jeżeli w tych okresach pracownik pobierał wynagrodzenie lub zasiłki z ubezpieczenia społecznego: chorobowy, macierzyński lub opiekuńczy albo rentę chorobową.

W ocenie Sądu Okręgowego ubezpieczony R. N. udowodnił, że w spornych okresach był zatrudniony w charakterze ucznia zawodu na warunkach określonych w przepisach obowiązujących przed dniem 1 stycznia 1975 r.; Sąd dał wiarę zeznaniom ubezpieczonego (k.14v), że w spornych okresach odbywał praktyczną naukę zawodu w Przedsiębiorstwie (...)w P. w ramach nauki w Zasadniczej Szkole (...)w P.. Miał zawartą indywidualną umowę o naukę zawodu i otrzymywał wynagrodzenie za pracę. Zeznania wnioskodawcy znajdują potwierdzenie w zeznaniach świadków: Z. K. (k.14v) i K. J. (k.14v), którzy razem z nim pracowali. Sąd dał wiarę tym zeznaniom, ponieważ są logiczne, spójne i wzajemnie się uzupełniają. Ponadto znajdują potwierdzenie w dokumentach – świadectwie szkolnym (k.7 a.r.). Ze świadectwa wynika, że była to szkoła dla pracujących. Logiczne jest zatem, że ubezpieczony uczył się i pracował jednocześnie. W ocenie Sądu Okręgowego okres ten jest okresem składkowym. Zatrudnienie młodocianych po 8 maja 1945 r. a przed 1 stycznia 1975 r. regulowały: przepisy Dekretu z dnia 2 sierpnia 1951 r. o pracy i szkoleniu zawodowym młodocianych w zakładach pracy (Dz. U. Nr 41, poz. 311 ze zm.) oraz wydanego z upoważnienia tego Dekretu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 1952 r. (Dz. U. Nr 21, poz. 135), ustawy z dnia 2 lipca 1958 r. o nauce zawodu, przy przyuczaniu do określonej pracy i warunkach zatrudnienia młodocianych w zakładach pracy oraz wstępnym stażu pracy (Dz. U. Nr 45, poz. 226 ze zm.) w rozumieniu których młodocianymi są osoby, które ukończyły 14 lat, a nie przekroczyły 18 lat życia. Dolną granicę wieku młodocianego pracownika podwyższono do 15 lat ustawą z dnia 15 lipca 1961 r. o rozwoju oświaty i wychowania (Dz. U. Nr 32, poz. 160). Okresy nauki zawodu, przyuczenia do określonej pracy oraz wstępnego stażu pracy są okresami zatrudnienia (art. 10 ww. ustawy). Zatem warunkiem zaliczenia okresów zatrudnienia młodocianego do okresów składkowych było zawarcie umowy o naukę zawodu, w celu przygotowania zawodowego lub wstępnego stażu pracy (art. 9 ust. 1 ww. ustawy). Do umowy o naukę zawodu mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 2 lipca 1958 r. o nauce zawodu, przyuczenia do określonej pracy i warunkach zatrudnienia młodocianych w zakładach pracy oraz wstępnym stażu pracy (vide: postanowienie SN z dnia 14 maja 1971 r., sygn. akt III PZP 13/71).

Odnosząc te uwagi do niniejszej sprawy należy stwierdzić, że wnioskodawca zawarł z Przedsiębiorstwem (...)w P. indywidualną umowę o naukę zawodu. Tym samym zostały spełnione warunki określone w cytowanych przepisach pozwalające na uznanie spornych okresów za okresy składkowe.

Mając powyższe na uwadze Sąd Okręgowy na mocy art.477 14par.2 kpc orzekł jak w wyroku.