Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VI Gz 235/18

POSTANOWIENIE

Dnia 04 lutego 2019 r.

Sąd Okręgowy w Toruniu Wydział VI Gospodarczy

w składzie następującym:

Przewodniczący : SSO Zbigniew Krepski (spr.)

Sędziowie : SO Małgorzata Bartczak-Sobierajska, SO Wojciech Modrzyński

po rozpoznaniu w dniu 04 lutego 2019 r. w Toruniu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa G. M.

przeciwko (...) sp. z o.o. w T.

o zapłatę

w przedmiocie wniosku powoda o nadanie klauzuli wykonalności ugodzie sądowej

na skutek zażalenia pozwanego na postanowienia Sądu Rejonowego w Toruniu z dnia 16 lipca 2018 r., sygn. akt V GC 197/15

postanawia

uchylić zaskarżone postanowienie

Małgorzata Bartczak-Sobierajska Zbigniew Krepski Wojciech Modrzyński

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem z dnia 16 lipca 2018 r., sygn.. akt sygn. akt GC 197/15, Sąd Rejonowy w Toruniu, w sprawie z powództwa G. M. przeciwko (...) sp. z o.o. w T. o zapłatę, uwzględniając wniosek powoda z dnia 05 lipca 2018 r. nadał klauzulę wykonalności prawomocnej ugodzie sądowej z dnia 15 czerwca 2016 r. (k.222).

Powyższe postanowienie zaskarżył w całości pozwany (dłużnik) zarzucając mu naruszenie przepisów postępowania, które miało wpływ na wynik sprawy tj. art. 777 § 1 pkt 1 k.p.c. poprzez błędne uznanie, iż ugoda z dna 15 czerwca 2016 r., zawarta przed Sądem Rejonowym w Toruniu w sprawie sygn. akt V GC 197/15 stanowi tytuł egzekucyjny podlegający wykonaniu w postępowaniu egzekucyjnym po uprzednim zaopatrzeniu w klauzulę wykonalności.

Wskazując na powyższy zarzut skarżący wniósł o zmianę zaskarżonego postanowienia poprzez oddalenie wniosku wierzyciela o nadanie klauzuli wykonalności ugodzie sądowej z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie sygn. akt V GC 197/15, zasądzenie kosztów zastępstwa radcowskiego w postępowaniu zażaleniowym według norm przepisanych.

Ewentualnie żalący wniósł o uchylenie postanowienia Sądu Rejonowego w Toruniu z dnia 16 lipca 2018 r. sygn. akt V GC 197/15 i zasądzenie kosztów zastępstwa radcowskiego w postępowaniu zażaleniowym według norm przepisanych.

Ponadto żalący wniósł o zawieszenie postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w T. G. S. w sprawie sygn. akt (...)

W uzasadnieniu pozwany szerzej omówił podniesiony w petitum zażalenia zarzut wskazując, iż zawarta przez strony ugoda sądowa z uwagi na jej niemajątkowy charakter nie stanowi tytułu egzekucyjnego. Treść tej ugody nie stanowi jednostronnego zobowiązania dłużnika do dokonania zwrotu wierzycielowi kaucji gwarancyjnej w kwocie 54.000 zł i nie przesądza ostatecznego rozwiązania sporu a tle zwrotu tej kaucji gwarancyjnej, lecz jedynie wskazuje sposób, według którego winno to nastąpić. W konsekwencji nie może być tytułem wykonawczym uprawniającym wierzyciela do egzekucji.

Uzasadniając wniosek o zawieszenie egzekucji dłużnik wskazał na obawę, że prowadzona przez wierzyciela egzekucja spowoduje powstanie szkody w majątku dłużnika (k.224-226).

Powód nie udzielił odpowiedzi na zażalenie pozwanego.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie pozwanego jest uzasadnione i jako takie zasługuje na uwzględnienie.

Rację mają żalący się, że w niniejszej sprawie przedmiotowy nakaz zapłaty z dnia 10 września 2015 r. nie uprawomocnił się wobec braku skutecznego doręczenia pozwanemu jego odpisu; doszło zatem do zarzucanego w zażaleniu naruszenia art. 502 § 2 k.p.c., art. 777 § 1 pkt 1 k.p.c. i art. 363 § 1 k.p.c.

Pozwany wykazał bowiem, że nie zamieszkują pod adresem wskazanym przez powoda w pozwie tj. w W. przy ul. (...) ani pod adresem w W. przy ul. (...), lok. (...)wskazanym w piśmie procesowym powoda z dnia 07 stycznia 2016 r. Jak podniósł bowiem pozwany w zażaleniu i co wynika z załączonego do sprzeciwu pozwanego od nakazu zapłaty odpisu umowy najmu lokalu mieszkalnego z dnia (...)r. zawartej przez pozwanego jako najemcą z wynajmującym A. K., pozwany mieszka w tym wynajętym lokalu mieszkalnym w W. przy ul. (...) lok. nr (...) (k.279-280), pomimo zameldowania pod adresem wskazanym w piśmie procesowym powoda z dnia 07 stycznia 2016 r. Sąd odwoławczy podziela w tym miejscu pogląd dominujący w doktrynie, zgodnie z którym wyrażenie zamiaru stałego pobytu nie wymaga złożenia oświadczenia woli, a wystarcza, że zamiar taki wynika z zachowania danej osoby polegającego na ześrodkowaniu swojej aktywności życiowej w określonej miejscowości. Powyższe oznacza, że in concreto obecnie miejsce zamieszkania pozwanego znajduje się w miejscu położenia wynajmowanego przez niego lokalu mieszkalnym w W. przy ul. (...), lok nr (...)(art. 135 § 1 k.p.c.).

W konsekwencji w ocenie Sądu Okręgowego brak było podstaw do nadania przedmiotowemu nakazowi zapłaty klauzuli wykonalności skoro nakaz ten nie uprawomocnił się z uwagi na nieprawidłowe doręczenie pozwanemu; z tego względu nie mógł zatem stać się tytułem egzekucyjnym.

Reasumując z tych wszystkich względów podzielając trafne stanowisko skarżącego należało zaskarżone postanowienie uchylić na podstawie art. 386 § 1 k.p.c. w związku z art. 397 § 2 zd. pierwsze k.p.c.

Wobec uchylenia zaskarżonego postanowienia za bezprzedmiotowy należało uznać zawarty w petitum niniejszego zażalenia wniosek pozwanego o zawieszenie postępowania egzekucyjnego do czasu prawomocnego zakończenia niniejszego postępowania zażaleniowego.

Sąd Odwoławczy nie orzekł o kosztach postępowania zażaleniowego mając na uwadze, że in concreto orzeczenie to nie ma charakteru orzeczenia kończącego sprawę w instancji w rozumieniu art. 108 § 1 zd. pierwsze k.p.c.; a zatem o kosztach postępowania zażaleniowego orzeknie Sąd I instancji w orzeczeniu kończącym sprawę w instancji (art. 108 § 1 zd. 1 k.p.c.).

Małgorzata Bartczak-Sobierajska Zbigniew Krepski Wojciech Modrzyński

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

T., (...)