Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII U 2521/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 29 listopada 2018 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w następującym składzie:

Przewodniczący: S. S.O. Agnieszka Gocek

Protokolant stażystka Adrianna Krawczyk

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 listopada 2018 roku w Ł.

sprawy z odwołania : G. K.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych II Oddziałowi w Ł. w Z.

na skutek odwołania od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych II Oddziału w Ł. w Z. z dnia 20 października 2017 roku w sprawie ENK/6/021010305 (...): (...)

o wypłatę emerytury

oddala odwołanie.