Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt: I C 204/18 upr.

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 5 czerwca 2018 r.

Sąd Rejonowy w Słubicach Wydział I Cywilny

w składzie:

Przewodniczący:

SSR Adriana Czarniecka

Protokolant:

Stażysta Karolina Sobocińska

po rozpoznaniu w dniu 5 czerwca 2018 r. w Słubicach na rozprawie

sprawy z powództwa K. W., (...)

przeciwko Agencji (...) Sp. z o.o. w G.

o zapłatę

I.  zasądza od pozwanego Agencji (...) Sp. z o.o. w G. na rzecz powodów K. W. i (...) solidarnie kwotę 10.972,22 złotych (słownie: dziesięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dwa złote 22/100) wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 20 lutego 2018 r. do dnia zapłaty;

II.  w pozostałym zakresie powództwo oddala;

III.  zasądza od pozwanego Agencji (...) Sp. z o.o. w G. na rzecz powodów K. W. i (...) solidarnie kwotę 3.917,00 złotych (słownie: trzy tysiące dziewięćset siedemnaście złotych 00/100) tytułem zwrotu kosztów procesu.