Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 1072/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 13 lutego 2014 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia S.O. Bogdan Jachowicz

Sędziowie: S.O. Bożena Rządzińska

S.O. Zofia Szcześniewicz

Protokolant: Anna Paradowska

po rozpoznaniu w dniu 13 lutego 2014 roku w Łodzi,

na rozprawie sprawy

z powództwa K. R.

przeciwko (...) S.A. Zakładowi (...)w Ł.oraz Zakładowi (...)w W.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanych

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi,

z dnia 22 maja 2013 roku, sygn. akt I C 283/12

1.  oddala obie apelacje;

2.  zasądza solidarnie od pozwanych na rzecz powódki kwotę 1.200 ( tysiąc dwieście ) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym.