Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 1402/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 13 lutego 2014 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia S.O. Bogdan Jachowicz

Sędziowie: S.O. Bożena Rządzińska

S.O. Zofia Szcześniewicz

Protokolant: Anna Paradowska

po rozpoznaniu w dniu 13 lutego 2014 roku w Łodzi,

na rozprawie sprawy

z powództwa M. B.

przeciwko B. S.

o rozwiązanie umowy dożywocia

na skutek apelacji powódki

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi,

z dnia 25 października 2012 roku, sygn. akt II C 345/10

I.  zmienia zaskarżony wyrok w punkcie 2. w ten sposób, że nie obciąża powódki kosztami postępowania, a zasądzoną w tym punkcie kwotę 3600 (trzy tysiące sześćset) złotych przyznaje i poleca wypłacić adw. S. G. ze Skarbu Państwa Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi tytułem kosztów pomocy prawnej udzielonej pozwanemu z urzędu;

II.  oddala apelację w pozostałym zakresie;

III.  przyznaje i nakazuje wypłacić ze Skarbu Państwa Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi adw. K. F. kwotę (...) (dwa tysiące dwieście czternaście) złotych tytułem zwrotu kosztów pomocy prawnej udzielonej powódce z urzędu w postępowaniu apelacyjnym.