Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IV K 312/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Lublin, dnia 8 listopada 2018 roku

Sąd Okręgowy w Lublinie w IV Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący: Sędzia SO Jarosław Kowalski

Sędzia SR del. do SO Monika Komsta

Ławnicy: Barbara Kuś

Magdalena Kowalczyk

Maria Kłoda

Protokolanci: st. sekr. sąd. Sylwia Szutko

przy udziale prokuratora: Marcina Kołodziejczyka, Mariusza Szewczyka

po rozpoznaniu w dniu 23 kwietnia 2018r., 16 maja 2018 r., 23 maja 2018 r.,
21 czerwca 2018 r., 18 lipca 2018 r., 11 września 2018 r., 16 października 2018 r., 30 października 2018 r.,

sprawy:

A. R., syna Z. i E. z domu L., urodzonego (...) w B.,

oskarżonego, o to że:

I.  w nieustalonym bliżej dniu w okresie od 28 do 30 lipca 2012 r.,
w mieszkaniu przy ul. (...) w L., chcąc pozbawić życia swoją żonę M. R., posługując się uformowanym w skręcony rulon kuchennym fartuszkiem, uciskał siłą rąk na narządy szyi pokrzywdzonej, czym doprowadził do jej zgonu w wyniku uduszenia gwałtownego w mechanizmie zadzierzgnięcia

tj. o czyn z art. 148 § 1 k.k.

II.  w dniu 31 lipca 2012 r., na terenie pasażu handlowo – usługowego przy ul. (...) w L., doprowadził do eksplozji substancji łatwopalnej – gazu propan butan, uwolnionej ze stalowych butli zgromadzonych w sklepie (...), powodując zdarzenie zagrażające życiu
i zdrowiu wielu osób oraz mieniu w wielkich rozmiarach, przy czym T. T. i K. T., interweniujący funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w L., doznali urazu termicznego i obrażeń w postaci oparzeń twarzy i kończyn górnych, skutkujących rozstrój zdrowia na okres dłuższy od siedmiu dni; w wyniku działania fali podmuchowej w znajdujących się na terenie pasażu sklepach i innych pomieszczeniach handlowo – usługowych doszło do wybicia bądź uszkodzenia szyb, okien i drzwi oraz zniszczenia wyposażania i/lub oferowanych do sprzedaży artykułów, zaś ustalone szkody majątkowe zostały poniesione i zgłoszone przez:

-

(...) Spółdzielnię Mieszkaniową (...) z siedzibą w L. (właściciela pasażu i przyległych nieruchomości) w kwocie 71.062,51 zł (siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćdziesiąt dwa złote pięćdziesiąt jeden groszy),

-

A. K. (właścicielkę sklepu spożywczego) w kwocie 25.375 zł (dwadzieścia pięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć złotych),

-

A. N. (właścicielkę kwiaciarni) w kwocie 3.759,36 zł (trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt dziewięć złotych trzydzieści sześć groszy),

-

K. T. (policjanta) w kwocie 1707 zł (tysiąc siedemset siedem złotych) dotyczącej zniszczonego zegarka i odzieży

to jest o czyn z art. 163 § 1 pkt 3 k.k. w zb. z art. 157 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.

1.  A. R. w zakresie czynu opisanego w pkt I. uznaje za winnego tego, że: w nieustalonym bliżej dniu w okresie od 28 do 29 lipca 2012 r.,
w mieszkaniu przy ul. (...) w L., działając z zamiarem bezpośrednim pozbawienia życia, dokonał zabójstwa M. R., w ten sposób, że posługując się uformowanym w skręcony rulon kuchennym fartuchem uciskał szyję pokrzywdzonej powodując jej zgon w wyniku gwałtownego uduszenia w mechanizmie zadzierzgnięcia, co wyczerpało dyspozycję art. 148 § 1 k.k. i za to skazuje go oraz na mocy art. 148 § 1 k.k. wymierza mu karę 25 (dwudziestu pięciu) lat pozbawienia wolności

2.  A. R. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu opisanego w pkt II. wyczerpującego dyspozycję 163 § 1 pkt 3 k.k. w zb. z art. 157 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i za to skazuje go oraz na mocy art. 163 § 1 pkt 3 k.k. w zw. z art. 11 § 3 k.k. wymierza mu karę 8 (ośmiu) lat pozbawienia wolności;

3.  na podstawie art. 85 § 1 i 2 k.k., art. 85a k.k. i art. 88 k.k. orzeczone kary pozbawienia wolności łączy i jako karę łączną wymierza A. R. karę 25 (dwudziestu pięciu) lat pozbawienia wolności;

4.  na podstawie art. 63 § 1 k.k. na poczet orzeczonej kary łącznej pozbawienia wolności zalicza A. R. okres rzeczywistego pozbawienia wolności, tj. tymczasowego aresztowania od 16 maja 2017 r. godz. 7.50 do 8 listopada 2018 r.;

5.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. P. D., Kancelaria Adwokacka w L., kwotę 2 140,20 (dwóch tysięcy stu czterdziestu 20/100) złotych tytułem nieopłaconego wynagrodzenia za obronę oskarżonego A. R. świadczoną z urzędu;

6.  zwalnia oskarżonego A. R. od ponoszenia kosztów sądowych, a wydatkami poniesionymi w postępowaniu obciąża Skarb Państwa.

Sędzia S.O. Jarosław Kowalski Sędzia S.R. del. do S.O. Monika Komsta

Barbara Kuś M. M. K.