Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IX Co 3758/16

POSTANOWIENIE

S., dnia 16 listopada 2017 r.

Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie IX Wydział Egzekucyjny w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Ludmiła Jamińska – Białas

po rozpoznaniu w dniu 16 listopada 2017 roku w Szczecinie

na posiedzeniu niejawnym,

sprawy z wniosku wierzyciela (...) (Luxembourg) S.A. w Luksemburgu (również wierzyciel hipoteczny), L. L.

przeciwko dłużnikom: A. M. i B. W.,

z udziałem:

uczestnika Gminy M. S.,

nabywcy licytacyjnego P. M.,

o egzekucję z nieruchomości,

postanawia:

I.  przysądza na rzecz P. M., numer PESEL: (...), udział do 3/4 części w użytkowaniu wieczystym nieruchomości stanowiącej działkę o numerze (...) w ewidencji gruntów, położonej w S. przy ul. (...), dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie prowadzi księgę wieczystą o numerze Kw (...), przysługujący B. W., za cenę 70.000 zł (siedemdziesiąt tysięcy złotych), ustaloną w toku licytacji mającej miejsce w dniu 9 maja 2017 roku, która to cena została w całości zapłacona w gotówce;

II.  stwierdza obowiązek wydania przez dłużnika B. W. na rzecz nabywcy P. M. udział do 3/4 części w użytkowaniu wieczystym nieruchomości stanowiącej działkę o numerze (...) w ewidencji gruntów, położoną w S. przy ul. (...), dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie prowadzi księgę wieczystą o numerze Kw (...).

UZASADNIENIE

Po przeprowadzonej w dniu 9 maja 2017r. licytacji udziału do 3/4 części w użytkowaniu wieczystym nieruchomości stanowiącej działkę o numerze (...) w ewidencji gruntów, położonej w S. przy ul. (...), dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie prowadzi księgę wieczystą o numerze Kw (...), przysługującego dłużniczce B. W., Sąd wydał postanowienie w przedmiocie udzielenia przybicia ww. prawa na rzecz P. M. za cenę 70.000 zł. Postanowienie powyższe uprawomocniło się w dniu 17 maja 2017r.

Nabywca przed przystąpieniem do przetargu uiścił rękojmię w wysokości kwoty 7.927,50 zł. Wezwanie do uiszczenia kwoty 62.072,50 zł stanowiącej pozostałą cenę nabycia zostało nabywcy doręczone w dniu 26 czerwca 2017r. W dniu 29 czerwca 2017r. nabywca uiścił kwotę 62.072,50 zł (zaksięgowana w księdze sum depozytowych pod poz. 6542/3026 - dowód wpłaty k. 68 akt), wykonując w ten sposób warunki licytacyjne.

W myśl dyspozycji przepisu art. 998 § 1 k.p.c., „po uprawomocnieniu się przybicia i wykonaniu przez nabywcę warunków licytacyjnych lub postanowienia o ustaleniu ceny nabycia i wpłaceniu całej ceny przez Skarb Państwa sąd wydaje postanowienie o przysądzeniu własności”.

Skoro w niniejszej sprawie nabywca uiścił w całości cenę nabycia, należało uznać, iż zostały tym samym spełnione warunki licytacyjne, a zatem uzyskał on prawo do przysądzenia własności udziału w nieruchomości będącego przedmiotem licytacji w dniu 9 maja 2017r.

Mając powyższe na względzie, na zasadzie art. 998 § 1 k.p.c., orzeczono jak w punkcie I sentencji.

ZARZĄDZENIE

1.  Odnotować;

2.  w związku z wykreśleniem hipoteki wpisanej na rzecz Zakładu (...) w W. z Działu IV – odnotować w systemie (...), iż Zakład Ubezpieczeń Społecznych w W. nie jest już uczestnikiem egzekucji z nieruchomości;

3.  wpisać do systemu (...) wierzyciela w sprawie Km 377/14 – L. L.;

4.  odpis postanowienia doręczyć z pouczeniem o zażaleniu na pkt I:

a) nabywcy P. M.,

b) kuratorowi dłużnika A. M.,

c) dłużnikowi B. W.,

d) pełnomocnikowi wierzyciela w sprawie Km 661/14 – bez pouczenia;

e) wierzycielowi w sprawie Km 377/14;

f) uczestnikowi – Gminie M. S.;

3. wezwać nabywcę udziału do 1/4 części – K. M. do uzupełnienia braku formalnego jej pisma z dnia 18.07.2017r. poprzez jego podpisanie lub złożenie pisma podpisanego –

w terminie tygodniowym pod rygorem zwrotu pisma;

5.  zwrócić Komornikowi akta Km 377/14;

6.  akta przedłożyć z wpływem, z.p.o. lub za 20 dni.

16.11.2017r. SSR L. Jamińska - Białas.