Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 771/13

POSTANOWIENIE

Dnia 10 lutego 2014 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym :

Przewodniczący: S.S.O. Bogdan Jachowicz

Sędziowie: S.O. Bożena Rządzińska

S.O. Sławomir Zieliński

Protokolant: Łukasz Wiktorski

po rozpoznaniu w dniu 10 lutego 2014 roku

na rozprawie

w Łodzi

sprawy z wniosku Z. K.

z udziałem A. K.

o podział majątku wspólnego

na skutek apelacji uczestniczki

od postanowienia Sądu Rejonowego w Rawie Mazowieckiej

z dnia 14 grudnia 2012 roku

sygn. akt I Ns 51/09

postanawia :

1)  sprostować z urzędu komparycję zaskarżonego postanowienia w ten sposób, że w dacie jego wydania w miejsce roku „2010” wpisać rok „2012” ;

2)  oddalić apelację;

3)  ustalić, że każde z uczestników ponosi koszty postępowania apelacyjnego związane ze swoim udziałem w sprawie.